Senskader etter bilulykke

En mann som har fått en alvorlig hodeskade som følge av en bilulykke

Dersom du med tiden opplever en helseforverring etter en trafikkulykke ved at det oppstår alvorlige skader av en annen karakter enn først antatt, vil du kunne krav på etteroppgjør. Senskader kan også vise seg ved at den allerede eksisterende skader utvikler seg til å bli mer alvorlig enn først antatt. 

Hva er en trafikkulykke?

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke vil du ha krav på erstatning. Med trafikkskade menes skade som er forårsaket av en motorvogn. Det avgjørende er hvorvidt «motorvognen gjer» skaden, jfr. bilansvarslova § 4. Bilansvarsloven pålegger alle å ha en ansvarsforsikring, og trafikkforsikreren får et direkte ansvar overfor den eller de som blir skadet av en motorvogn.

«Forsikringsselskapet er følgelig ansvarlig overfor skadelidte på objektivt grunnlag. Dette kravet mot forsikringsselskapet er uavhengig av om motorvognens eier eller bruker er personlig ansvarlig for skaden». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 236. Gyldendal, 6.utgave 2012.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykke her.

Senskader etter trafikkulykke

Senskader er som nevnt en helseforverring i den forstand at det oppstår alvorlige skader som viser seg i tiden etter trafikkulykken, og som har en annen karakter enn først antatt da erstatningskravet ble fastsatt. En skade vil likefullt kunne være en senskade der den allerede eksisterende skaden, enten den er fysisk eller psykisk, med tiden utvikler seg til å bli mer alvorlig enn først antatt.

Typiske senskader

Det er flere skader som kan vise seg i tiden etter en trafikkulykke. Særlig vanlig er hodeskader som i tiden etter trafikkulykken blir kategorisert som en nakkeskade, men som med tiden viser seg å være en alvorlig hodeskade.

Videre kan lettere nakkeslengskader senere vise seg å være betydelig mer alvorlige enn først antatt.

For mer informasjon angående erstatning etter nakkeslengskader kan du lese vår artikkel her.

Etteroppgjør

Hovedregelen er at et avsluttet erstatningsoppgjør i utgangspunktet er bindende og endelig. Det kan likevel tenkes unntak fra dette i de tilfellene der forutsetningene som lå til grunn for erstatningsoppgjøret brister. Saken kan da tas opp til ny behandling slik at et korrigerende etteroppgjør kan finne sted.

Hjemmelen for å kreve erstatning for senskader, altså etteroppgjør er skadeerstatningloven § 3-8. Bestemmelsen lyder slik:

«Et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning». 

Det er en forutsetning at alle vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Hvilke erstatningposter er aktuelt å fremme krav om etteroppgjør for?

De erstatningspostene du kan kreve etteroppgjør for er hovedsakelig menerstatning og erstatning for fremtidig inntektstap.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du opplever senskader etter en trafikkulykke

Har du mistanke om at du har fått andre skader, eller at skaden du fikk som følge av trafikkulykken har endret seg så mye at du kan ha krav på erstatning? Ta kontakt med en av våre erstatningsrettsadvokater for en uforpliktende og gratis samtale om din situasjon. Våre advokater kan hjelpe deg med å fremme et erstatningskrav for senskader etter trafikkulykke. Advokatene kan nås enten på telefon eller e-post. Hvis du ønsker kan du fylle ut skjema under så vil en av våre advokater ta kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Må jeg bruke advokat når jeg skal fremsette krav om etteroppgjør for en senskade?

Du må ikke benytte deg av en advokat, men det vil alltid være fordelaktig å få juridisk bistand slik at du kan få en vurdering av hvor sannsynlig det er at du vil kunne nå frem med kravet ditt. I tillegg vil advokaten hjelpe deg med å gå gjennom vilkårene for etteroppgjør for å vurdere om vilkårene er oppfylt.

Hvem skal kravet rettes mot?

Etteroppgjørskravet skal rettes mot det samme forsikringsselskapet som hovedkravet ble fremmet mot, altså ansvarlige forsikringsselskapet.

Må jeg selv dekke utgiftene jeg får i forbindelse med juridisk bistand?

Mange frykter og kvier seg for å ta kontakt med en advokat i frykt for at det vil bli veldig dyrt. Forsikringsselskapet vil dekke alle nødvendige og rimelig utgifter du som skadelidt har i forbindelse med trafikkulykken dersom du har krav på etteroppgjør. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss.

Vil jeg kunne kreve erstatning for både tapt fremtidig inntekt og menerstatning?

Dersom alle vilkårene for begge erstatningspostene er oppfylt vil du kunne kreve erstatning for begge disse postene. En av våre advokater vil kunne hjelpe deg med å vurdere hvorvidt vilkårene er oppfylt og om du har et krav du kan fremsette.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. Gyldendal, 6.utgave 2012. 

Vaas, Kristin, Trafikkskader, erstatning og tap av velferd. 1992.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20129/22517.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!