Yrkesskade etter arbeid på sjøen?

Sjøfolk med dagens fangst som vil senere kreve erstatning etter en yrkesskade på sjøen

Arbeid på sjøen medfører økt risiko for ulykker og skader som kan lede til yrkesskade eller yrkessykdom. Ved godkjent yrkesskade vil sjøfolk ha rett til full erstatning for sitt økonomiske tap, samt sykepenger allerede fra første arbeidsdag.

Hva er en yrkesskade?

«De første reglene om yrkesskadedekning var forbeholdt arbeidstakere i risikofylte yrker, dvs. fabrikkarbeidere, fiskere og sjøfolk. Et sentralt hensyn bak yrkesskadedekningen var at arbeidstakere skulle være sikret en kompensasjon for den særlige risiko ved arbeidet.» Kilde: Skavdahl, Hilde. Yrkesskade eller fritidsskade, Masteroppgave, 2020, s. 10.

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending eller en konkret tidsbegrenset hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid, jf. folketrygdloven § 13-3 annet ledd. Visse yrkessykdommer som skyldes arbeidsmiljøet vil også godkjennes som en yrkesskade.

Forskjellen på en yrkesskade og en yrkessykdom kan du lese mer om her.

Yrkesskade på sjøen

Fiskere registrert i fiskermanntallet er yrkesskadedekket i tråd med folketrygdloven § 13-7. Yrkesskadedekningen gjelder også lottakere knyttet til fiske- eller fangstfartøy. Du behøver altså ikke tegne egen yrkesskadeforsikring selv om du er selvstendig næringsdrivende. Følgende fremgår av folketrygdloven § 13-7:

«Følgende grupper av medlemmer er yrkesskadedekket:
a) Fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fiskermanntallet, se lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4,
b) lottakere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy,
c) selvstendig næringsdrivende i småskipsfart og lektertransport,
d) redere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy.»

Yrkesskadedekningen gjelder for «yrkesskade som oppstår under utøvelse av næringen». Redere som er nevnt over i bokstav d er kun yrkesskadedekket mens de arbeider om bord.

Fiskere og fangstmenn som ikke er registrert i fiskermanntallet, men er ansatt om bord på fartøyer og kun lønnes med hyre, er yrkesskadedekket etter de alminnelige reglene i folketrygdloven § 13-6 om arbeidstakere.

Melde skaden

Etter å ha blitt utsatt for en skade er det viktig å melde fra til skipsføreren. Deretter vil arbeidsgiver sende skademelding til NAV og yrkesskadeforsikringen. Som skadelidt bør du følge opp og sørge for at arbeidsgiver gjør dette. Dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt kan du selv melde skaden. Meldefristen er på 1 år etter at skaden skjedde.

Sykepenger for sjøfolk

Dersom skaden fører til sykmelding vil du få utbetalt sykepenger for å dekke ditt økonomiske tap. For sjømenn og fiskere gjelder egne regler for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-44 og 8-45. Sykepenger ytes til et medlem som er arbeidsufør som arbeidstaker på skip, selv om vedkommende ikke er arbeidsufør ellers. Det vanlige kravet om minst 4 ukers opptjeningstid før vedkommende har rett til sykepenger gjelder heller ikke. Ellers gjelder de vanlige regler om utbetaling av sykepenger, hvilket du kan lese nærmere om her.

Advokathjelp ved yrkesskade på sjøen

Har du vært utsatt for en skade under arbeid på sjøen? Da kan du inneha et krav om yrkesskadeerstatning for ditt økonomiske tap. En dyktig erstatningsadvokat kan bistå deg med å fremme riktig erstatningskrav. Arbeidsgivers forsikringsselskap vil dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Kontakt Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending eller en konkret tidsbegrenset hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Kan jeg kreve erstatning etter en yrkesskade på sjøen?

Ja, du kan kreve erstatning etter en yrkesskade på sjøen. Yrkesskadeforsikringen vil dekke ditt økonomiske tap.

Må jeg betale for advokat etter yrkesskade på sjøen?

Nei, du må ikke betale for advokat etter yrkesskade på sjøen. Arbeidsgivers forsikringsselskap vil dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter som en del av erstatningen.

Hva må jeg gjøre etter en yrkesskade på sjøen?

Det er viktig å melde fra om skaden til skipsføreren. Deretter må skaden meldes til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Meldefristen er 1 år. Videre er det tilrådelig å kontakte en advokat for nærmere bistand vedrørende et eventuelt krav om erstatning.

Har jeg krav på sykepenger etter en yrkesskade på sjøen?

Ja, mennesker som arbeider på sjøen har rett til sykepenger allerede fra første arbeidsdag. Det alminnelige kravet om minst 4 ukers opptjeningstid før vedkommende har rett til sykepenger gjelder ikke til sjøs.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

Skavdahl, Hilde. Yrkesskade eller fritidsskade, Masteroppgave, 2020

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!