Erstatning for sjokkskade

En mann som sitter i en bil og opplever å få sjokkskade

Det var lenge en viss tvil hvorvidt man kunne få erstatning for sjokkskade. Dette har nå endret seg. Rettspraksis viser at psykiske skader, herunder sjokkskader, har et like sterkt erstatningsrettslig vern som fysiske skader. Får man påvist en sjokkskade, kan det altså være gode muligheter for å få gjennomslag for et erstatningskrav. 


Hva regnes som sjokkskader?

Sjokkskader oppstår typisk som følge av en dramatisk og gjerne alvorlig opplevelse. De kan oppstå både som følge av en situasjon som vedkommende selv befinner seg i og som følge av en situasjon en annen person befinner seg i (tredjepartsskader). Som eksempel på en situasjon man selv opplever kan nevnes at man blir utsatt for en bilulykke hvor andre nærstående i bilen mister livet. Det vil derimot være tale om en situasjon en annen person befinner seg i dersom man på avstand blir vitne til at noen nærstående dør i en bilulykke.

«En sjokkskade er en gruppe psykiske skader som er satt i en erstatningsrettslig særstilling». Kilde: Professor dr. juris Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett.

Erstatningsvilkårene

Som ellers innenfor erstatningsretten må man også ved sjokkskader vurdere om de tre grunnleggende erstatningsvilkårene er oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng mellom (sjokk)skaden og den skadevoldende hendelsen. Les mer utfyllende om vilkårene for erstatning her.

Ved sjokkskader er det særlig vilkåret om adekvat årsakssammenheng som typisk kommer på spissen. Det gis kun erstatning for skader som ikke er for fjerne og avledede fra den skadevoldende hendelsen. Ved sjokkskader kan det være vanskelig å vite hvor grensen skal trekkes. Det gjelder særlig der sjokktilstanden er en følge av skade på en annen person, altså der man ikke selv har blitt utsatt for den aktuelle hendelsen. Ved slike vanskelige avgrensninger vil det ofte lønne seg å ta kontakt med en av våre advokater for bistand.

Rettspraksis: HR-2018-2080-A

Saksforholdet

Særlig dommen inntatt i HR-2018-2080-A klargjorde rettsstillingen vedrørende sjokkskader. Saken gjaldt krav på erstatning som følge av en psykisk skade (sjokkskade) moren ble påført da hennes sønn døde etter svikt i behandlingen under et sykehusopphold. Det var altså tale om sjokkskade som følge av skade en annen person ble påført, men som vedkommende ble vitne til.

I saken var det særlig vilkåret om adekvat årsakssammenheng som var omtvistet. Var denne skaden så upåregnelig, fjern og avledet at den falt utenfor statens erstatningsansvar etter pasientskadeloven? Dette ble besvart benektende av Høyesterett.

Rettens vurderinger

Tidligere var det et krav at skadesituasjonen måtte være helt ekstraordinær eller særlig urovekkende for at skadelidte skulle ha krav på erstatning. Dette kravet ble gjennom denne dommen fjernet av Høyesterett. Det var flere grunner til dette. For det første er det et utgangspunkt i norsk rett at psykiske skader har samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader. Skulle man ikke tilkjennes erstatning for en sjokkskade, ville man i realiteten ikke overholde det rettslige utgangspunktet.

Videre ville en streng praksis i forhold til sjokkskader stå i et vanskelig forhold til sårbarhetsprinsippet, et sentralt prinsipp innenfor erstatningsretten. Kjernen i prinsippet er at den ansvarlige må ta skadelidte som han eller hun er. Konsekvensene av en sjokkhendelse er individuell og avhenger av den enkeltes psykiske utgangspunkt. Skulle skadelidte være særlig mottakelig for en psykisk skade, vil ikke dette være en formildende omstendighet som medfører at erstatningen settes ned til fordel for skadevolder. At skadelidte skal tas som han eller hun er medfører altså at skadelidte i alle tilfeller skal vurderes ut fra sine personlige forutsetninger.

I tillegg hadde Høyesteretts tidligere restriktive holdning til denne typen skader vært kritisert av akademia, herunder professorer på feltet. I denne forbindelse uttalte retten at

» (…) utviklingen ellers i Europa syntes å gå i retning av et videre vern, samt at en oppmyking i norsk rett uansett er ønskelig for å tilpasse praksis i disse sakene bedre til den øvrige samfunns- og rettsutviklingen (…)», jf. dommens avsnitt 44.

Dommens betydning på området

Dommen har med dette spilt en stor rolle for skadelidtes mulighet til å få gjennomslag for krav på erstatning som følge av sjokkskader, særlig ved tilfeller av tredjepartsskader. Man trenger som skadelidt ikke lenger å bevise at man har blitt utsatt for en helt ekstraordinær eller særlig urovekkende situasjon for å ha krav på erstatning. Det er tilstrekkelig å bevise overfor en domstol at sjokkskaden ikke er en for fjern, avledet og upåregnelig følge av den hendelse skadelidte har vært utsatt for/vært vitne til.

Kontakt oss for advokathjelp

Har du ytterligere spørsmål om erstatning for sjokkskader eller har du behov for bistand i en sak? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende førstesamtale. Ved ytterligere bistand er det også gode muligheter for å få dekket utgiftene gjennom allerede tegnede forsikringsordninger. På den måten sitter man typisk bare igjen med en mindre egenandel. Om dette vil være tilfellet for deg, finner vi gjerne ut for deg. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er en sjokkskade?

Det finnes ingen entydig definisjon av sjokkskade-begrepet. En vanlig oppfatning er riktignok at det er betegnelse på en gruppe psykiske skader som har en særlig stilling på erstatningsrettens område. De oppstår typisk som følge av en dramatisk og gjerne alvorlig opplevelse og kan vare i lengre tid etter selve hendelsen. Videre kan de oppstå både som følge av en hendelse man selv opplever, eller som følge av at man blir vitne til at noen andre opplever en dramatisk hendelse.

Kan jeg få erstatning som følge av sjokkskade?

Ja. Det var tidligere en ganske rigid holdning til å tilkjenne erstatning som følge av sjokkskade. Høyesterett har de siste årene riktignok myknet opp i denne holdningen. Nå avgjøres et krav på erstatning som følge av sjokkskade på grunnlag av en vurdering av de tre erstatningsvilkårene er oppfylt, se under.

Hva er vilkårene for erstatning ved sjokkskade?

For å få erstatning ved sjokkskade må følgende tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det vil si en hjemmel å holde den ansvarlige ansvarlig etter. Videre må det foreligge et økonomisk tap. Til sist må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom (sjokk)skaden/tapet og den hendelse som hevdes å ha medført skaden/tapet.

Hvilke typer tap kan jeg kreve erstattet ved sjokkskade?

Hvilke typer tap man kan kreve erstattet ved sjokkskade er angitt i skadeserstatningsloven. Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at man som skadelidt skal få dekket sitt økonomiske tap fullt ut. Dermed avhenger det av forholdene i den enkelte sak hvilke tap som er nærliggende å kreve erstattet. Alternativene er riktignok erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, samt menerstatning og oppreisning.

Kilder

Lødrup, Peter og Morten Kjelland. Lærebok i erstatningsrett. 6. utg. 2009. Oslo, 2012.

https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-2080-a?q=HR-2018-2080-A 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56687/1/676.pdf 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!