Skadeserstatningsloven § 1-1

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet barns erstatningsansvar

Skadeserstatningsloven § 1-1 regulerer barns erstatningsansvar. Barn og ungdom under 18 år kan ilegges erstatningsansvar for skade voldt forsettlig eller uaktsomt, såfremt ansvaret finnes rimelig etter forholdene.


Kort forklart

Bestemmelsen slår fast at barn og ungdom under 18 år kan bli erstatningsansvarlige for skade som de volder forsettlig eller uaktsomt. Ansvar vil normalt være aktuelt ved personskade, eller ved skade på ting eller formue.

I prinsippet vil alle som er under 18 år kunne bli erstatningsansvarlige. Bestemmelsen setter ingen nedre grense for ansvar, og gjelder følgelig også for mindre barn. En forutsetning for ansvar etter bestemmelsen er imidlertid at det er utvist en form for skyld. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å ilegge små barn erstatningsansvar. Det følger videre av lovens forarbeider at det bare «i klart ekstraordinære tilfelle» bør bli tale om å ilegge barn under skolepliktig alder ansvar. Den nedre grensen for erstatningsansvar kan følgelig sies å ligge på rundt 7 år.

At barnet må ha utvist skyld er et nødvendig vilkår for erstatningsansvar. Ansvarsgrunnlaget og skyldkravet etter bestemmelsen er forsett eller uaktsomhet. Det er imidlertid ikke mulig å anvende samme aktsomhetsnorm på alle under 18 år, da det er stor forskjell i evnen til å vurdere risiko mellom eksempelvis en 10- og en 17-åring. Aktsomhetsnormen må tilpasses de enkelte aldersgrupper. Det sentrale vurderingstemaet er om barnet har handlet annerledes enn hvordan barn i same aldersgruppe vanligvis handler eller ville ha handlet i samme situasjon. Også individuelle forhold hos barnet, som barnets modenhet og intellektuelle utvikling, vil være relevante ved vurderingen av skyldevnen.

Vurderingen av om barnet har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet er uavhengig av øvrige omstendigheter som trekker i retning av om barnet burde erstatte skaden eller ikke. Omfanget av ansvaret kan først vurderes når det er klargjort at barnet har voldt skaden med forsett eller uaktsomhet.

Erstatningsansvaret kan lempes dersom dette anses rimelig «under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers». At barnet ikke har økonomiske midler er ikke til hinder for å ilegge erstatningsansvar, men kan være et moment som taler for lemping av ansvaret. Ellers kan det være rimelig å ta hensyn til individuelle eller subjektive unnskyldningsgrunner hos barnet, som for eksempel erfaring, evner, kunnskaper, uheldige sosiale forhold, manglende oppdragelse, uheldig miljø o.l.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.48 (1965-1966) Om lov om skadeserstatning i visse forhold, side 27-28

NUT 1964:2 Innstilling om ny lov om Erstatningsansvar for skade voldt av barn og ungdom m. m., side 9-10

Rt. 2003 s. 433 (Sykkeldommen)

Lovteksten

§ 1-1. (barns ansvar.)

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

Kontakt oss

Har du spørsmål om barns erstatningsansvar, eller om erstatning generelt? Våre advokater hjelper deg gjerne med det du lurer på. Kontakt oss på e-post eller telefon for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan også benytte kontaktskjemaet under.

Les også om foreldreansvaret ved barns erstatningsbetingende handlinger.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19192/108815.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!