Skadeserstatningsloven § 1-2

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet foreldres erstatningsansvar for barns skadevoldende handlinger

Skadeserstatningsloven § 1-2 inneholder regler om subjektivt og objektivt foreldreansvar. Foreldre er erstatningsansvarlige for barns skadevoldende handlinger med inntil kr 5000 per skade, og for hele erstatningsbeløpet hvis de selv kan bebreides for at hendelsen har skjedd.


Kort forklart

Bestemmelsens første ledd inneholder regelen om det subjektive foreldreansvaret. Den innebærer at foreldre vil være erstatningsansvarlige for barns skadevoldende handlinger, dersom de selv kan bebreides for at skadesituasjonen oppstod.

Det vil for det første være tilfelle der foreldrene lar det mangle på «tilbørlig tilsyn» med barnet. I dette ligger at foreldrene må ha vært uoppmerksomme eller likegyldige overfor de handlingene som barnet foretok seg ved den bestemte anledningen. At det må mangle på tilbørlig tilsyn tilsier at ikke enhver uoppmerksomhet vil gi grunnlag for foreldreansvar etter bestemmelsen; foreldreansvar vil kun være aktuelt hvis foreldrene ikke har gjort det som med rimelighet kan kreves av dem for å overholde tilsynsplikten.

For det andre vil subjektivt foreldreansvar være aktuelt hvis foreldrene «ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse». Dette kan være ulike former for oppdragelsessvikt eller passivitet. Foreldrene er for eksempel kjent med at barnet deres gjør hærverk, men unnlater å ta tak i problemet.

Bestemmelsens andre ledd inneholder regelen om det subjektive foreldreansvaret. Den innebærer at foreldre, uansett egen skyld, vil være erstatningsansvarlige for skade voldt av deres barn med inntil kr 5000 for hver enkelt skade. Regelen er blant annet begrunnet i hensynet til å gjøre opp for skaden, ettersom det ofte er vanskelig å kreve inn erstatningsbeløp fra barn. Den skal også virke som en oppfordring til foreldrene om å være mer påpasselige, da de risikerer å svare for skader som deres barn gjør.

Beløpet på kr 5000 gjelder for hvert barn, og hver skadehendelse. Det avgjørende for om det foreligger én eller flere skadehendelser er om den skadevoldende handlingen har skjedd på samme sted og til samme tid.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.48 (1965-1966) Om lov om skadeserstatning i visse forhold, side 28-30

NUT 1964:2 Innstilling om ny lov om Erstatningsansvar for skade voldt av barn og ungdom m. m. side 18

Lovteksten

§ 1-2. (foreldres ansvar m.v.)

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende foreldres erstatningsansvar for barns skadevoldende handlinger, eller om erstatning generelt? Ta gjerne kontakt med våre advokater. Du kan nå oss via e-post eller telefon for en gratis og uforpliktende samtale, eller benytte deg av kontaktskjemaet under.

Les mer om foreldreansvaret ved barns erstatningsbetingende handlinger eller om barns erstatningsansvar.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave. Oslo. 2007.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!