Skadeserstatningsloven § 1-5

En kvinne som blir angrepet av en hund og som hun senere vil kreve erstatning av eieren

Skadeserstatningsloven § 1-5 utgjør erstatningsrettens regel om objektivt ansvar for dyr. Bestemmelsen regulerer eier og innehaver av dyr sine plikter til erstatning dersom dyret skader person eller andre vanlige bruksting.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer som nevnt hvem erstatningskravet skal rettes mot dersom dyret har utøvet handlingen som har resultert i et erstatningskrav. Utgangspunktet er at dette kravet kan rettes mot eier eller innehaver av dyret.

Første ledd

Det fremgår av forarbeidene at «Eier og innehaver» etter første ledd blir ansvarlige sammen, nærmere bestemt er de solidarisk ansvarlige. De fleste dyr omfattes av bestemmelsen. Etter forarbeidene kan også krypdyr, fugler, insekt og fisk omfattes av ordlyden. Ville dyr vil kunne omfattes dersom de har en eier eller innehaver. Det følger av sikker praksis at også død omfattes av bestemmelsen, jf. «skade (…) på person», selv om dette verken fremgår eksplisitt av bestemmelsen eller forarbeidene.

Utgangspunktet er at tingskade faller utenfor bestemmelsen. Bestemmelsen oppstiller et unntak fra dette, da man kan kreve erstatning for skade på «klær eller andre vanlige bruksting». Det er et vilkår at den skadevoldende handlingen skjer mens vedkommende «har dem på seg». Vilkåret gjelder uavhengig av erstatning for skade på person. Det vil si at en kan kreve erstatning etter bestemmelsen som følge av skade på klær eller bruksting, uten at det har skjedd noen personskade.

Andre ledd

Etter andre ledd er eier og innehaver av hund, eller ville dyr som holdes i fangenskap, erstatningsansvarlige også for tingskade som dyret forårsaker. Eieren eller innehaveren er med andre ord objektivt ansvarlig. Bestemmelsen her stadfester tidligere ulovfestet praksis angående ville dyr i fangenskap.

Tredje ledd

Bestemmelsens tredje ledd begrenser ansvaret i første og andre ledd. Eier eller innehaver etter første ledd vil ikke være ansvarlig dersom skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. Det samme gjelder for skade som hund volder på annen hund eller motorvogn. Dersom dette er tilfelle, vil andre rettsregler regulere erstatningsansvaret.

Fjerde ledd

Bestemmelsen regulerer erstatningsansvaret der eier eller innehaver ikke har ført «tilbørlig tilsyn», eller ikke gjort det som er «rimelig å kreve» for å hindre skade. Et eksempel på at bestemmelsen kom til anvendelse, finnes i Rt. 1966 s. 405. Der ble en motorsyklist skadet som følge av at en hund løp ut i veien rett foran motorsykkelen. Høyesterett kom til at eieren av hunden var erstatningsansvarlig, fordi vedkommende ikke hadde passet på hunden i tilstrekkelig grad.

Femte ledd

Bestemmelsen medfører ingen endring i særlige regler om ansvar for dyr som er gitt i annen lov. Eksempler på andre slike lover er reindriftsloven og beiteloven.

Relevante rettskilder

HR-2018-403-A

Ot.prp.nr. 75 (1983-1984) Om lov om endringer i erstatningslovgivningen

Rt. 1966 s. 405

Lovteksten

§ 1-5.(ansvar for dyr)

1. Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.

2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder.

3. Ansvar uten skyld for skade på person, klær eller bruksting som nevnt i nr. 1, gjelder ikke så langt skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. Ansvar uten skyld etter nr. 2 gjelder ikke skade som hund volder på annen hund eller motorvogn.

4. Skade som voldes av dyr og som ikke går inn under bestemmelsene om ansvar uten skyld i nr. 1 til 3 ovenfor, plikter eier og innehaver å erstatte dersom han har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.

5. Bestemmelsene i paragrafen gjør ikke noen endring i de særlige regler om ansvar for dyr som er gitt i annen lov eller det ansvar uten skyld som følger av alminnelige erstatningsregler.

Kontakt oss

Dersom du har opplevd å bli angrepet av dyr som har medført skade, kan du kreve erstatning av eieren etter bestemmelsen her. Hvis du er i tvil om hvorvidt du har et krav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Ellers kan du henvende deg på e-post, ved å kort gjøre rede for saksforholdet. Du kan også benytte deg av skjemaet under.

Kilder

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave, Oslo, 2007 s. 448-454

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!