Skadeserstatningsloven § 1-6

En advokat og en klient som har opplevd økonomisk tap som følge av korrupsjon

Skadeserstatningsloven § 1-6 regulerer hvem som er erstatningsansvarlig for skade som følge av korrupsjon. Erstatningen skal etter bestemmelsen dekke den skadelidtes økonomiske tap.

Kort forklart

Bestemmelsen ble tatt inn i loven i 2007, og er en konsekvens av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon. Konvensjonens formål er å styrke rettssikkerheten til den skadelidte som er utsatt for korrupsjon.

Første ledd

Den skadelidte kan kreve erstatning fra den som med forsett eller uaktsomhet står bak, eller har medvirket til, korrupsjonen. Betydningen av «korrupsjon» skal være den samme som fremgår i straffeloven. Videre fremgår det en legaldefinisjon i § 1-6 nr. 3. Den norske definisjonen av korrupsjon er videre enn den som følger av konvensjonen.

Bestemmelsen supplerer regelen i § 2-1 om arbeidsgiveransvaret. Bestemmelsen i § 1-6 representerer således en særregel om arbeidsgiveransvar for korrupsjonshandlinger som innebærer et modifisert objektivt ansvar. Det kan argumenteres for at bestemmelsen rekker noe videre enn ansvaret etter § 2-1 nr. 1.

Andre ledd

Erstatningen skal dekke den skadelidtes økonomiske tap. Dette er i samsvar med de grunnleggende vilkårene for erstatning. Dersom det ikke kan påvises at det foreligger noe økonomisk tap, vil det som regel ikke kunne kreves erstatning. Slik vil det være også ved erstatning som følge av personskade eller yrkesskade. Følgelig må korrupsjonen medføre et økonomisk tap.

Tredje ledd

«Korrupsjon» skriver seg til atferd som er nevnt i straffeloven §§ 387 og 389. Dette er for å opprettholde en rød tråd i det norske regelverket. § 1-6 nr. 3 tredje setning presiserer også at ansvaret for korrupsjonen fortsatt består, selv om den skjer i utlandet. Dette forutsetter at den ansvarlige eller dennes arbeidsgiver hører til i Norge.

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 73 (2006-2007), Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om ­skadeserstatning

Innst. O. nr. 6 (2007-2008), Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning

Lovteksten

§ 1-6.(ansvar for skade voldt ved korrupsjon)

1. Den som har lidt skade som følge av korrupsjon, kan kreve erstatning fra den som med forsett eller uaktsomhet svarer for korrupsjonen eller for medvirkning til korrupsjonen. Erstatning kan også kreves fra den ansvarliges arbeidsgiver hvis korrupsjonen er skjedd i tilknytning til utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, med mindre denne påviser at det er truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjon og ansvar heller ikke vil være rimelig etter en samlet vurdering av omstendighetene i saken. Lovens § 2-1 nr. 2 og nr. 3, § 2-2 og § 2-3 gjelder tilsvarende.

2. Erstatning skal dekke den skadelidtes økonomiske tap, jf. kapittel 3 og 4.

3. Med korrupsjon menes atferd som nevnt i straffeloven §§ 387 og 389. Dette gjelder uten hensyn til om noen er straffskyldig. Hører den ansvarlige eller dennes arbeidsgiver hjemme i Norge, gjelder ansvaret også om korrupsjonen skjer i utlandet eller skaden oppstår i utlandet.

Kontakt oss

Dersom du har opplevd økonomisk tap som følge av korrupsjon, kan det hende at du har krav på erstatning etter bestemmelsen her. Ved tvil om hvorvidt du har et krav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Du kan velge å henvende deg via telefon, e-post eller skjemaet under.

Kilder

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave, Oslo, 2007

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!