Skadeserstatningsloven § 2-1

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 2-1

Skadeserstatningsloven § 2-1 regulerer arbeidsgivers ansvar for arbeidstakere, det såkalte arbeidsgiveransvaret. Arbeidsgiveransvaret gjelder for skader som arbeidstakeren volder mens han er i arbeid.


Kort forklart

Bestemmelsens første ledd slår fast den alminnelige regelen om arbeidsgiveransvaret. Ansvaret innebærer at arbeidsgiver holdes erstatningsansvarlig for skader som hans arbeidstaker, forsettlig eller uaktsomt, volder mens han utfører arbeid for arbeidsgiveren. Dette kan omfatte både personskader og tingsskader, men merk avgrensningen mot pasientskader i fjerde ledd. Skade som arbeidstakeren selv blir påført mens han er i arbeid, kalles for yrkesskade. Vilkårene for erstatning for yrkesskade følger av folketrygdloven.

Begrepene «arbeidsgiver» og «arbeidstaker» er nærmere definert i bestemmelsens andre og tredje ledd. Ansvaret gjør seg gjeldende ved et etablert arbeidsforhold. Ansvaret omfatter handlinger som utføres som ledd i arbeidet, og avgrenses mot handlinger som arbeidstakeren foretar seg på fritiden. Hvis det er usikkert om den skadevoldende handlingen fant sted under utføring av arbeid eller ikke, vil det være avgjørende om handlingen har rimelig og naturlig sammenheng med arbeidet. Ansvaret omfatter ikke skadevoldende handlinger som skyldes at arbeidstakeren går utenfor hans arbeidsområde.

Det følger av rettspraksis at også skadevoldende handlinger som i utgangspunktet er i strid med arbeidsgiverens interesser, som for eksempel tyveri fra arbeidsplassen, kan føre til ansvar for arbeidsgiveren. Et viktig moment i denne sammenheng er om skaden skyldes den særegne risikoen ved den enkelte ansatte, eller om den er et utslag av den normale risikoen for skader på grunn av menneskelige feil i et arbeidsforhold. Det må særlig legges vekt på hvilke muligheter skadelidte har til å kontrollere situasjonen, og hvem som er nærmest til å bære risikoen for at skade oppstår.

For skader som skjer under helsehjelp i og utenfor offentlig helse- og omsorgstjeneste gjelder pasientskadeloven.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.48 (1965-1966) Om lov om skadeserstatning i visse forhold, side 77-80

NUT 1964:3 Innstilling om lov om Det offentliges og andre arbeidsgiveres erstatningsansvar m.m.
Innstilling II, side 43-45

Rt. 2008 s. 755

Lovteksten

§ 2-1. (arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)

1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste.

3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig virksomhet, de som gjør tjeneste i Forsvaret og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l.

4. Om pasientskadeerstatning gjelder pasientskadeloven.

Kontakt oss

Lurer du på om arbeidsgiver kan være erstatningsansvarlig i din sak, eller har du øvrige spørsmål om erstatning? Våre advokater hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for en uforpliktende og gratis samtale. Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet under.

Kilder

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave, Oslo, 2007

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!