Skadeserstatningsloven § 2-2

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 2-2

Skadeserstatningsloven § 2-2 inneholder regler om adgangen til å sette ned, det vil si lempe, arbeidsgivers erstatningsansvar. Dette kan være aktuelt av hensyn til arbeidsgiveren, eller hvis skadelidte har forsømt å begrense sitt eget tap.


Kort forklart

Bestemmelsen åpner for at arbeidsgiveransvaret kan lempes. Arbeidsgiveransvaret er det ansvaret som arbeidsgiver har for handlinger utført av sine arbeidstakere, se skadeserstatningsloven § 2-1. Bestemmelsen regulerer ikke et eventuelt personlig ansvar for arbeidsgiverens egne skadevoldende handlinger.

At arbeidsgiveransvaret kan «lempes» innebærer at erstatningen i prinsippet kan settes ned til null. Spørsmålet om ansvaret bør lempes, og i hvilken utstrekning, må avgjøres ved en konkret vurdering av den enkelte sak.

Det kan være aktuelt med lemping av arbeidsgiveransvaret hvis ansvar ville virke urimelig tyngende overfor arbeidsgiveren. Skadens omfang står for eksempel ikke i et rimelig forhold til arbeidsgiverens økonomiske evne. Hvis arbeidsgiveren har forsikret seg mot ansvar, vil ansvaret naturligvis ikke anses for å være urimelig tyngende da dette dekkes av forsikringen. Videre vil ansvaret også kunne lempes der skadelidte selv har skyld i skaden, eller har forsømt å begrense sitt tap, og det derfor er rimelig at han selv bærer noe av ansvaret.

Bestemmelsens andre ledd åpner for lemping av arbeidsgiveransvaret i tilfeller hvor skaden beror på vedtak fra offentlig myndighet, og skadelidte uten rimelig grunn har unntatt å søke om å endre vedtaket. Erstatningen kan settes ned eller falle helt bort hvis skadelidte ikke har benyttet seg av den administrative klageadgangen for å forsøke å redusere skaden.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.48 (1965–1966) Om lov om skadeserstatning i visse forhold, side 80-81

Lovteksten

§ 2-2. (lemping av arbeidsgiverens ansvar.)

1. Arbeidsgiverens ansvar kan lempes etter § 5-2.

2. Ansvaret kan dessuten lempes dersom skaden beror på vedtak av offentlig myndighet og skadelidte uten rimelig grunn har latt være å forsøke å få endret vedtaket.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende lemping av arbeidsgiveransvaret? Eller lurer du kanskje på noe annet om erstatning i arbeidsforhold? Våre advokater har god kompetanse innenfor erstatningsretten, og hjelper deg gjerne med det du måtte lure på. Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale på telefon, e-post, eller ved å benytte deg av kontaktskjemaet under.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!