Skadeserstatningsloven § 3-2

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 3-2

Skadeserstatningsloven § 3-2 regulerer menerstatning, herunder vilkårene for denne typen erstatning og hvordan utmålingen skal foretas. 


Kort forklart

Vilkårene

Skadeserstatningsloven § 3-2 første punktum angir vilkårene for menerstatning. Tre vilkår må være oppfylt. Skadelidte må være påført en skade av varig, betydelig og medisinsk art. Vilkåret om varighet gir ikke anvisning på at skaden må være livsvarig, men den kan heller ikke være rent forbigående. Rettspraksis og juridisk teori har fastslått at den skade opp mot en varighet på 10 år vil tilfredsstille varighetsvilkåret. Dette må avgjøres ut fra en vurdering av foreliggende dokumentasjon, eksempelvis dokumentasjon basert på undersøkelser gjort autorisert helsepersonell.

Vilkåret om betydelig skade avgjøres etter invaliditetstabellen som er inntatt i menerstatningsforskriften § 3. Etter dette vil vilkåret om betydelig skade være oppfylt dersom invaliditetsgraden fastsettes til minst 15%. Som for varighetsvilkåret vil også dette bero på den foreliggende dokumentasjon, særlig undersøkelser gjort av kyndig fagpersonell.

Til sist må skaden være av medisinsk art. Både fysiske og psykiske skader er omfattet av bestemmelsen og kan således gi krav menerstatning. Dette forutsetter riktignok at de øvrige vilkårene også er oppfylt. At det må dreie seg om skade av medisinsk art innebærer at skaden må være påført et legeme. De psykiske skadene vil kunne sees i sammenheng med eventuelle fysiske påførte skader. På den måten vil psykiske skader som utvikles som en følge av den fysiske skaden være omfattet og kunne gi grunnlag for menerstatning.

Utmålingen

Bestemmelsens annet punktum fastslår hvilke forhold som skal hensyntas ved utmålingen av menerstatningen. Denne delen av bestemmelsen vil altså kun være aktuell dersom vilkårene for menerstatning er oppfylt. Ved utmålingen det tas hensyn til menets medisinske art og størrelse, samt menets betydning for den personlige livsutfoldelse. Menets medisinske art og størrelse vil avgjøres ut fra invaliditetsgraden, se ovenfor. Invaliditetsgraden gir i sin tur grunnlag for utmålingen av menerstatningen. Invaliditetstabellen inneholder nemlig bestemte prosentsatser som svarer til de ulike gradene av invaliditet. Ved fastsettelse av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2 tar man utgangspunkt i denne prosentsatsen, men øker den med en tredjedel.

Bestemmelsen fastslår videre at prognoser om forkortet levetid som følge av den skadevoldende handlingen ikke skal vektlegges ved erstatningsberegningen. Slike prognoser skal man altså se bort fra i sin helhet. Man skal ta utgangspunkt i at skadelidte vil leve «livet ut».

Til sist angir bestemmelsen at § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende i den utstrekning de ytelsene som er angitt der kan anses å gi kompensasjon for menet. I erstatningsutmålingen skal det med andre ord gjøres fradrag for offentlige ytelser skadelidte får, så lenge disse kan anses å gi kompensasjon for det menet som vedkommende er påført.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.4 (1972–1973) Om lov om endringer i erstatningslovsgivningen m. m

Rt-2003-841 om vilkåret til varig skade, se særlig avsnitt 53-54.

Lovteksten

§ 3-2. (menerstatning.)

Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende hendelsen skal ikke vektlegges ved fastsettelsen av erstatningen. Bestemmelsene i § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende for så vidt ytelsene kan anses å gi kompensasjon for menet.

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en erstatningssak? En av våre advokater hjelper deg gjerne! Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning i Jussens Venner 05-06/2005 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!