Skadeserstatningsloven § 3-3

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 3-3

Skadeserstatningsloven § 3-3 regulerer erstatning for bestemte personlige krenkelser, herunder krenkelser av strafferettslig karakter. 


Kort forklart

Skadeserstatningsloven § 3-3 inneholder en rekke henvisninger til bestemmelser i straffeloven. Bestemmelsen fastslår at skadeserstatningsloven §§ 3-1, 3-2 og 3-2 a gjelder tilsvarende ved erstatning for krenking eller mislig atferd som nevnt i de angitte bestemmelsene i straffeloven. Dette innebærer at de nevnte bestemmelsene i skadeserstatningsloven vil være anvendelige for tilfeller der fornærmede krever erstatning som følge av en straffbar handling etter de opplistede bestemmelsene i straffeloven. Mer konkret innebærer det at fornærmede kan kreve erstatning for skade på person (skl. § 3-1), menerstatning (skl. § 3-2), samt at det vil kunne ytes inntektstapserstatning til barn utsatt for denne typen straffbare handlinger (skl. § 3-2 a).

Her gis en forenklet oversikt over på hvilke straffbare forhold skadeserstatningsloven §§ 3-1 til 3-2 a kommer til anvendelse:

 • Straffeloven § 222 om uriktig anklage
 • Straffeloven § 251 om tvang
 • Straffeloven § 254 om frihetsberøvelse
 • Straffeloven § 257 om menneskehandel
 • Straffeloven § 259 om slaveri
 • Straffeloven § 262 brudd på ekteskapsloven
 • Straffeloven § 263 om trusler
 • Straffeloven § 266 om hensynsløs atferd
 • Straffeloven § 267 a om deling av krenkende bilder mv.
 • Straffeloven § 268 første ledd om uberettiget adgang eller opphold
 • Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse
 • Straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner
 • Straffeloven § 291 om voldtekt
 • Straffeloven § 294 om grovt uaktsom voldtekt
 • Straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold og lignende
 • Straffeloven § 296 om seksuell omgang med innsatte mv. i institusjonen
 • Straffeloven § 302 om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
 • Straffeloven § 304 om seksuell handling med barn under 16 år
 • Straffeloven § 312 om incest
 • Straffeloven § 313 om søskenincest
 • Straffeloven § 314 om seksuell omgang mellom andre nærstående
 • Straffeloven § 327 om ran
 • Straffeloven § 330 om utpressing

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.4 (1972–1973) Om lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m

Lovteksten

§ 3-3. (erstatning for visse personlige krenkelser m.m.)

Bestemmelsene i §§ 3-1, 3-2 og 3-2 a gjelder tilsvarende ved erstatning for krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven §§ 222, 251, 254, 257, 259, 262, 263, 266, 267 a, 268 første ledd, 271, 282, 291, 294, 295, 296, 302, 304, 312, 313, 314, 327 eller 330.

Advokathjelp

Har du spørsmål om erstatning for straffbare forhold etter straffeloven spesielt, eller til erstatning mer generelt? Eller har du behov for bistand i en sak? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4798/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!