Skadeserstatningsloven § 3-4

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 3-4

Skadeserstatningsloven § 3-4 regulerer retten til erstatning for tap av forsørger ved dødsfall. Erstatningen skal fastsettes ut fra omfanget av forsørgelsen, og den etterlattes mulighet for selv å bidra til sin forsørgelse.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer erstatning for tap av forsørger. Erstatningen dekker kun det økonomiske tapet som følge av dødsfallet. Dersom den etterlatte har behov for dekning av ikke-økonomisk tap, kan vedkommende kreve oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5.

Første ledd

Etter første ledd skal erstatningen utbetales til den eller de som er etterlatt etter den avdøde, og som ved dødsfallet var «helt eller delvis forsørget». Det følger av første ledd andre punktum at også etterlatte som ikke ble forsørget av avdøde ved dødsfallstidspunktet, kan motta erstatning. Dette gjelder bare så fremt vedkommende i nær fremtid kunne regne med å bli forsørget.

For de tilfellene der det er betalt full erstatning til den avdøde for inntektstap før dødsfallet, skal det ikke i tillegg betales erstatning for tap av forsørger. Dette fremgår blant annet av Rt. 2012 s. 1515 avsnitt 31. I samme avgjørelse åpner Høyesterett opp for en supplerende erstatning for tapt av forsørger dersom inntektstapet er beregnet ut fra at skadelidte hadde prognose om forkortet levetid.

For at de etterlatte skal ha sitt erstatningskrav i behold, er det en forutsetning at de aktuelle vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt. I flere tilfeller vil det økonomiske tapet som tredjepersoner har lidt som følge av dødsfallet til forsørger, være for fjernt til at det kan omfattes av ansvaret.

Det fremgår av forarbeidene at begrepet «forsørger» innebærer at forsørgelsen bør «ha hatt et visst omfang og en viss regelmessighet». I Rt. 1998 s. 639 blir det uttalt at det etterlatte «har krav på erstatning av sitt fulle forsørgertap slik at vedkommende kan opprettholde sin tilvante levestandard så langt denne er resultat av en avdødes forsørging».

Andre ledd

Dersom en person har krav på erstatning etter bestemmelsen, vil den nærmere utmålingen skje etter andre og tredje ledd. Fastsettelsen av erstatningssummen vil skje individuelt avhengig av hvem som har rett på erstatning. Som regel vil erstatningen fastsettes til en engangssum. Etter bestemmelsen er det ikke noe krav om at erstatningssummen deles opp etter lidt tap og fremtidig tap, slik som det gjøres i § 3-1. Likevel blir det i praksis gjort tilsvarende også etter denne bestemmelsen.

Ved «forsørgingens omfang» vises det til forsørgelsen som faller bort ved dødsfallet. Det økonomiske tapet skal dekkes fullt ut. Forsørgingen kan deles inn i flere typer. Det ene er ytelse i form av penger til dekning av utgifter. Den andre er forsørging i form av arbeid. Til sist kan en snakke om forsørging i form av omsorg og nærvær.

Tredje ledd

Etter tredje ledd skal erstatningen også dekke vanlige utgifter som knytter seg til gravferden. Dersom «det finnes rimelig», kan også andre utgifter i forbindelse med dødsfallet omfattes av erstatningen.

Relevante rettskilder

Rt. 2012 s. 1515

Rt. 1998 s. 639

Lovteksten

§ 3-4.(erstatning for en persons død)

Erstatning for tap av forsørger ved dødsfall tilkommer den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. Erstatning kan etter forholdene tilkjennes selv om den avdøde ikke ved dødsfallet forsørget den etterlatte, forutsatt at denne i nær framtid kunne påregne forsørging.

Erstatning for tap av forsørger fastsettes under hensyn til forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin forsørging. Erstatningen fastsettes særskilt for hver enkelt erstatningsberettiget. Bestemmelsene i § 3-1 annet ledds siste punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Erstatning for dødsfall skal videre dekke vanlige utgifter til gravferden, og for så vidt det finnes rimelig, andre utgifter i anledning av dødsfallet. Bestemmelsen i § 3-1 tredje ledds første punktum gjelder tilsvarende.

Advokathjelp

Dersom du trenger hjelp av våre erstatningsadvokater, er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du kan henvende deg til oss via telefon, e-post eller ved å bruke skjemaet nederst på siden.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave, Oslo, 2007

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!