Skadeserstatningsloven § 3-6

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 3-6

Skadeserstatningsloven § 3-6 pålegger den som uaktsomt har krenket privatlivets fred å betale erstatning. Erstatningen skal dekke både lidt erstatning og fremtidig tap, dersom retten finner dette rimelig.

Kort forklart

Etter bestemmelsen vil den som uaktsomt har krenket privatlivets fred betale erstatning for både lidt og fremtidig tap. Dette gjelder dersom retten finner det rimelig. Vedkommende kan også bli erstatningsansvarlig for skade som ikke har medført et økonomisk tap for skadelidte.

«Privatlivets fred»

Utrykket «privatlivets fred» sikter til straffeloven § 267 og EMK artikkel 8. Uttrykket «offentlig meddelelse» viser til straffeloven § 10, og kravet om «et større antall personer». I Rt. 2006 s. 799 ble pasient tilkjent erstatning som følge av at lege hadde brutt sin taushetsplikt. I saken ble det lagt til grunn at vilkåret «offentlig» var oppfylt, til tross for at legens offentliggjøring av pasientens sykdomshistorikk bare var blitt offentlig for ca 10-15 personer.

Hensynene

Ofte må hensynet til personvern veies opp mot hensynet til ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100. Et eksempel på en sik avveining ble gjort i Rt. 2007 s. 687. To personer som hadde blitt kjent etter å ha deltatt i TV-programmet «Big Brother» fikk tilkjent 160 000 kroner hver i erstatning, som følge av presseoppslag om kjærlighetslivet deres to år etter TV-sendingene.

Relevante rettskilder

Rt. 2006 s. 799
Rt. 2007 s. 687

Lovteksten

§ 3-6. (erstatning for krenking av privatlivets fred)

Den som uaktsomt har krenket privatlivets fred, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. I dom som går ut på straff, kan retten pålegge domfelte å betale til fornærmede et beløp til kunngjøring av dommen.

Advokathjelp

Dersom du er i tvil om hvorvidt du har et erstatningskrav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Du kan henvende deg til oss enten via e-post, telefon eller skjemaet nederst på nettsiden. Er du i tvil om hvorvidt du har en sak overhodet, kan vi også hjelpe deg med å klarlegge det. I flere saker som gjelder erstatning, vil forsikringen dekke deler av advokatutgiftene.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar. 6. utgave, Oslo, 2007.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!