Skadeserstatningsloven § 5-3

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet skadeserstatningsloven 5-3

Skadeserstatningsloven § 5-3 regulerer situasjonen hvor skade er voldt av flere. Hovedregelen er at flere som er ansvarlige for samme skade hefter solidarisk overfor skadelidte. 


Lovteksten

Skadeserstatningsloven § 5-3 lyder som følger;

  1. Flere som plikter å betale erstatning for samme skade, svarer en for alle og alle for en. Det samme gjelder flere som plikter å betale oppreisning for samme skade, krenking eller mislige atferd, dersom ikke retten bestemmer annet.
  2. I hvilken utstrekning den som har betalt erstatning eller oppreisning kan gjøre krav gjeldende mot andre ansvarlige, avgjøres under hensyn til ansvarsgrunnlaget og forholdene ellers.

Kort forklart

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er solidarisk ansvar når flere hefter for samme skade, jf. Rt.2008.65. Skadeserstatningsloven § 5-3 første ledd knesetter prinsippet om solidaransvar. Bestemmelsens annet ledd angir den generelle regressregelen ved slikt solidaransvar.

Første ledd – solidaransvar

Det følger av første ledd første punktum at flere som plikter å betale erstatning for samme skade «svarer en for alle og alle for en». Formuleringen «en for alle og alle for en» uttrykker solidaransvaret. Solidaransvaret innebærer at skadelidte kan kreve hele erstatnings- og oppreisningsbeløpet hos hvem han vil av de ansvarlige. Motstykket er at hel eller delvis betaling fra en av de ansvarlige medfører at de øvrige frigjøres tilsvarende i forhold til skadelidte, ettersom skadelidte bare skal ha erstattet sitt tap en gang.

Solidaransvar blir først aktuelt når det er klart at vilkårene for ansvar for skaden er oppfylt for to eller flere skadevoldere. Vilkåret om ansvarsgrunnlag må dermed være oppfylt for to eller flere skadevoldere. Det solidariske ansvaret gjelder uten hensyn til etter hvilket ansvarsgrunnlag de forskjellige skadevolderen hefter etter, herunder om det er tale om personlig skyldansvar, lovfestet eller ulovfestet objektivt ansvar.

En forutsetning for solidaransvar er at det er tale om «samme skade». Det solidariske ansvaret omfatter bare den skade som skadevoldere har voldt i fellesskap. Vilkåret om «samme skade» krever både at det er samme realskade og at det det er samme erstatningspost eller pengesum. Dersom en av skadevolderen for eksempel kan holdes ansvarlig for et høyere beløp enn de øvrige, hefter han derfor alene for det overskytende. Generelt gjelder at det må trekkes en grense mellom «samme skade» og det som må regnes som flere separate skadehendelser som ikke utløser solidaransvar.

Andre ledd – regress

Skadeserstatningslovens § 5-3 annet ledd oppstiller den generelle regressregelen ved solidaransvar. Regress er det naturlig motstykket til solidaransvaret, og innebærer at man har krav på å få dekket et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen. Regressregelen gir dermed hjemmel for en etterfordeling av ansvaret innad mellom skadevolderne.

Hvorvidt den som har betalt erstatning kan gjøre krav gjeldende mot de øvrige ansvarlige, avgjøres under hensyn til «ansvarsgrunnlaget og forholdene ellers». Fordelingen i regressomgangen skjer dermed etter en konkret vurdering på grunnlag av alle relevante momenter, jf. «forholdene ellers», men hvor det tas særlig hensyn til ansvarsgrunnlaget.

Når det gjelder «ansvarsgrunnlaget», kan det være tale om ulike skyldgrader. Dersom en skadevolder for eksempel har den vesentlige skyld for skaden, kan det være grunnlag for at han må svare for en større sum enn de øvrige skadevolderne i regressomgangen. Det kan også være tale om ulike ansvarsgrunnlag, for eksempel at det foreligger skyldansvar for en skadevolder og objektivt ansvar for øvrige skadevoldere.

Uttrykket «forholdene ellers» gir anvisning på at det kan legges vekt på alle relevante momenter. Hertil kan det legges vekt på årsakssammenhengen og hvilken årsaksmessig innvirkning en skadevolder har hatt for skaden. Det kan også legges vekt på de ansvarliges økonomi. Dersom en skadevolder har ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar, kan det være grunnlag for å la vedkommende svare for en større sum enn de øvrige skadevolderne. Videre kan det legges vekt på hvorvidt lempning er aktuelt for en skadevolderne.

Relevante rettskilder

Rt.2008.65

Ot.prp.nr.60 (1980-1981)

Les mer generelt om skadeserstatningslovens bestemmelser her. 

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en konkret sak? Eller har du spørsmål knyttet til erstatning mer generelt? Våre erfarne erstatningsadvokater bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis samtale. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!