Erstatning for skade i skianlegg eller alpinanlegg

Et helikopter henter en pasient i et skianlegg som har fått en skade

I vinterhalvåret står skiglede sterkt blant nordmenn landet over. Og selv om aktiviteter i snøen er bra for både kropp og sjel, kan alvorlige ulykker inntreffe. Dersom personskaden du blir påført i skianlegg eller i alpinanlegg fører til økonomisk tap og/eller varig mén, kan du ha krav på erstatning. 

Skades du i en skiulykke, og dette ikke skyldes noen andre, kan det være at ulykken dekkes av en privat reise- eller ulykkesforsikring du har. Hvis du har en slik forsikring er det viktig at skaden meldes inn til forsikringsselskapet så fort som mulig.

Erstatning fra en skadevolder

Dersom det er andre skiløpere, alpinister eller andre som kjører på deg, eller du får en stav i hodet, øyet e.l. vil du kunne kreve erstatning fra skadevolder. Normalt vil innboforsikringer inneholde ansvarsdekninger. Disse dekker alminnelig erstatningsansvar for forsikringstaker.

Hvis en privatperson skal bli erstatningsansvarlig for ulykken, forutsetter det at vedkommende har vært uaktsom og at ulykken ikke bare var et hendelig uhell. For at personen skal anses å være uaktsom betyr det at handlingen eller unnlatelsen som forårsaket ulykken anses å være til en viss grad klanderverdig.

I jussen sier man at det foreligger et avvik fra forsvarlig opptreden og handlemåte. I vurderingen av skadevolders opptreden vil momenter som risikoen/alvoret i situasjonen, handlingsalternativene til skadevolder samt om skadelidte selv er å legge til last, være sentrale.

Les også om erstatning for skade på skolen.

Aktuelle erstatningsposter

Som nevnt vil du ha krav på å få dekket det økonomiske tapet du lider som følge av ulykken i skianlegget eller alpinanlegget. Ved en slik personskade vil det være ulike erstatningsposter som er aktuelle.

Tap av inntekt/fremtidig inntekt

Dersom du på grunn av ulykken i skianlegg eller alpinanlegget har lidt et tap i form av tapt inntekt har du krav på å få dekket tapet erstattet.

«Ved fastsettelsen av erstatningen for det fremtidige inntektstap (tap i fremtidig erverv), står to forhold sentralt: For det første må det tas standpunkt til hvor mye skadelidte ville ha tjent uten skaden. For det annet må man vurdere hva skadelidte vil komme til å tjene i fremtiden med skaden. Forskjellen mellom de to nivåene utgjør den reduserte inntektsevnen». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave, 2012. s. 475.

Det samme gjelder dersom du på grunn av skaden ikke kan jobbe like mye, må bytte jobb eller må tilpasse jobben, og dette fører til et økonomisk tap. Du skal bli satt i samme økonomiske tilstand som det du hadde vært dersom man ser bort ifra skaden.

Merutgifter

Videre vil du har krav på å få erstattet alle utgifter du har i forbindelse med skiulykken. Dette vil typisk være utgifter etter legebesøk, transportutgifter og eventuelle behandlinger som er nødvendige som følge av skiulykken. Det er derfor viktig at du raskt oppsøker en lege etter en skilulykke slik at skaden journalføres, og senere er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer slik at du kan bevise ditt økonomiske tap.

Menerstatning

Dersom skaden fra skianlegget fører til at du får en varig og betydelig skade av medisinsk art, vil du ha krav på menerstatning. Dette er erstatning for tapt livsutfoldelse, altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

Med varig menes det ikke at skaden trenger å være livsvarig, men praksis legger til grunn at det må være tale om en skade som vil vare i minst 10 år.

Vilkåret knyttet til betydelig stiller krav til at skaden må være av en viss størrelse og alvorlighetsgrad. For å kunne vurdere skadens betydelighet benytter man en medisinsk invaliditetstabell utarbeidet av Sosial- og helsedepartementet. Utgangspunktet er at skaden må medføre en medisinsk invaliditet på minst 15% for å anses som betydelig.

Oppreisning

I de tilfeller skadevolder har utvist grov uaktsomhet vil skadevolder pålegges å utbetale oppreisningserstatning. Dette er erstatning for «tort og svie», altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

Der det er tale om skiulykker kommer skadeerstatningsloven § 3-5 til anvendelse. Det følger av bestemmelsen at skadevolder må ha vært «grovt aktløs» dersom vedkommende skal bli erstatningsansvarlig. Av rettspraksis følger det at det må foreligge «et markert arvvik fra forsvarlig handlemate» for at skadevolder skal anses å ha vært «grovt aktløs».

For å lese mer om erstatningsansvar etter ulykker i alpinanlegg kan du lese en relevant avgjørelse fra Høyesterett her.

Hvem skal kravet rettes mot?

Dersom skadevolder har en innboforsikring med ansvarsdekning, kan skadelidte rette erstatningskravet direkte mot forsikringsselskapet.

Hvis skadevolder ikke har forsikring må kravet rettes mot vedkommende personlig. I disse tilfellene kan det oppstå ulike tvister dersom skadevolder ikke har midler til å dekke et potensielt erstatningskrav.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har vært utsatt for en ulykke

Har du vært utsatt for en skiulykke og er i tvil om du har krav på erstatning? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende samtale for å vurdere din sak. Du kan ta kontakt med oss enten direkte på telefon eller e-post, eller ved å fylle ut skjema under og så vil en av våre advokater ta kontakt med deg.

Les om erstatning etter skade på kollektivtransport her.

Vanlige spørsmål

Er det nødvendig å benytte seg av juridisk bistand?

Det vil være en fordel å kontakte en advokat tidlig i prosessen slik at kravet blir riktig fremsatt, og slik at advokaten kan sørge for at du har det nødvendige for å bevise skadeomfanget av ulykken. Disse erstatningssakene er ofte svært kompliserte og juridisk bistand vil sørge for at din rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i møte med eventuelle motparter og forsikringsselskap.

Må jeg dekke kostnadene til advokat selv?

I saker under ansvarsforsikringen skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dersom det blir tvist med forsikringsselskapet vedrørende deres erstatningskrav, kan du søke rettshjelpsdekning under egen innboforsikring. Mot en egenandel dekker rettshjelpsordningen som regel opp til 100.000kr.

Hvor mye vil jeg kunne kreve i erstatning dersom jeg har fått påført en skade?

Hvor mye du vil kunne kreve erstattet vil avhenge av hvor stort økonomisk tap du har hatt som følge av skaden. Det vil derfor ikke være mulig å fastsette en generell sum. Hver sak må vurderer konkret.

Kan jeg kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap?

Ja, du vil alltid kunne kreve erstatning for det økonomiske tapet du har hatt som følge av personskaden. I tillegg vil du kunne kreve oppreisningserstatning og menerstatning, som er erstatning for ikke-økonomisk tap, dersom vilkårene for dette er oppfylt.

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012

Redaksjonen Jussens Venner. Nytt fra Høyesterett i Jussens Venner Nr. 03/2001  vol. 36. 

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/24028/28_JUS399_V20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!