Erstatning ved forekomst av skjeggkre

Et bilde av et skjeggkre i en bolig

Å finne skjeggkre i bolig har blitt vanligere med årene. Selv om de vingeløse insektene er ufarlige, kan de være svært sjenerende, og mange ønsker å kreve erstatning fra selger om huset man har kjøpt viser seg å være bebodd med skjeggkre.


Rettslige utgangspunkter

Krav til erstatning

Etter norsk erstatningsrett, må fire kumulative vilkår være oppfylt for at man skal kunne ha krav på erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et påregnelig økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skaden og tapet.

Etter avhendingslova følger dette av § 4-14 som omhandler erstatning. Etter denne bestemmelsen har selgeren et objektivt ansvar. Anvendt på saker om skjeggkre innebærer dette at selger ikke må ha noe skyld i at det er oppstått skjeggkre for at kjøper skal kunne kreve erstatning.

Spørsmålet i saker om skjeggkre beror hovedsakelig på om skjeggkreene har ført til et økonomisk tap.

Hovedregelen er at en kjøper kan kreve erstatning dersom eiendommen har en mangel. Dette følger av avhendingslova § 4-14.

«Hvis det foreligger en mangel etter avhendingsloven, dekker boligselgerforsikringen selgerens ansvar for prisavslag, heving og erstatning, eventuelt også kostnader til retting». Kilde: Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Erstatning for sanering

Det er vanskelig å estimere et eventuelt verditap på boligen som følge av skjeggkre. Ettersom insektene blir vanligere i de fleste hus, vil ikke en verdireduksjon være like stor som da man fikk påvist skjeggkre før.

Det er imidlertid blitt normalt at man krever erstatning for kostnadene til sanering, og at disse kostnadene blir tilkjent.

Erstatning eller prisavslag?

Det er en grunnleggende forskjell mellom å kreve erstatning og prisavslag. I tillegg vil du i utgangspunktet ikke kunne kreve begge deler, da både prisavslag og erstatning er ment å gjenopprette den økonomiske balansen mellom partene.

Et prisavslag vil aldri kunne overstige den originale kjøpsprisen. Erstatning kan imidlertid ende opp som mange ganger den originale prisen.

Tap i verdi?

Skjeggkre er med årene blitt enklere å bli kvitt. Det finnes nye metoder som er svært effektive. Imidlertid estimeres det at om lag 50% av boliger vil ha skjeggkre om et par års tid. Det er altså blitt, og kommer til å bli vanligere over tid.

Hva sier Høyesterett?

HR-2021-668 omhandlet en sak hvor kjøpere av et hus krevde prisavslag som følge av at huset de kjøpte var beheftet med skjeggkre.

I saken var det ikke krevd erstatning, men prisavslag. Høyesterett drøftet ikke spørsmålet om kjøper kunne kreve erstatning, men avskar det heller ikke.

Høyesterett uttalte også at det er sikker rett at man ikke kan få dobbel kompensasjon. Man vil altså ikke kunne få både prisavslag og erstatning for samme mangel.

Advokathjelp

Har du oppdaget skjeggkre i din bolig som du ønsker å kreve erstatning for, er det i alle tilfeller lurt å kontakte en advokat tidlig i løpet. Du vil få en oversikt over dine rettigheter, og få veiledning du ikke vil kunne oppnå alene. Våre erfarne advokater er klare til å bistå deg.

Lurer du på om du kan ha krav på erstatning? Den første samtalen med våre erfarne advokater vil være både gratis og uforpliktende. Ta kontakt via telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Vanlige spørsmål

Er skjeggkre en mangel ved boligen?

Skjeggkre anses normalt som en mangel ved boligen. Det er imidlertid blitt såpass vanlig i eiendommer, at det ikke lenger anses som en forringende faktor ved husets verdi.

Kan jeg kreve prisavslag i tillegg til erstatning?

I utgangspunktet, nei. Om du får innvilget erstatning, kan du ikke få prisavslag for samme skade.

Kan jeg kreve erstatning hvis det er skjeggkre i boligen?

Om du finner skjeggkre i boligen kan du i de fleste tilfeller kreve erstattet saneringsutgiftene du legger ut for dette. Skulle det være større skader på huset som følge av at huset er bebodd med skjeggkre, kan du kreve disse skadene erstattet. En advokat vil kunne veilede deg i slik saker.

Når må jeg si ifra til selger hvis jeg finner skjeggkre?

Ved krav om erstatning, som alle ander mangelsbeføyelser, må man gi selger beskjed innen rimelig i tid, og senest innen fem år etter overtakelse av eiendommen.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Are Stenvik. Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2. utgave, 2019.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/73553

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!