Erstatning for skade på skolen?

En liten jente som blir skadet under lek på skolen

Har barnet ditt vært utsatt for en ulykke på skolen eller skoleveien? Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å tegne ulykkesforsikring for alle sine elever. I mange tilfeller vil skaden kunne godkjennes som en yrkesskade av NAV. Mobbing kan også aktualisere et erstatningsansvar.

Ulykkesforsikring ved skade på skolen

I løpet av en skolehverdag vil barn falle og slå seg. De aller fleste tilfellene løses med litt trøst og et plaster på såret. Fra tid til annen kan det imidlertid oppstå langt alvorligere ulykker.

Kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å tegne ulykkesforsikring for alle sine elever, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 8 om ulykkesforsikring for elever. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved dødsfall eller varig medisinsk invaliditet.

Forsikringen gjelder skade oppstått som følge av ulykke:

 • På skolen i skoletiden
 • På vei mellom skolen og hjemmet
 • Under skoleturer, transport, leirskoler, idrettsdager og lignende i regi av skolen
 • Operasjon dagsverk og andre liknende elevaktiviteter og mellom stedet aktiviteten foregår og hjemmet
 • Praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på vei mellom hjemmet og arbeidsplassen.

Ulykkesforsikringen kommer til anvendelse i den utstrekning de aktuelle erstatningsbeløp ikke er dekt etter ordningene i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. I praksis rettes dermed erstatningskrav primært mot folketrygden før ulykkesforsikringen eventuelt kommer til anvendelse.

Ansvarsgrunnlag

Lærere og øvrige ansatte ved skolen kan enten bebreides for en aktiv handling eller for å ha unnlatt å handle i en situasjon der de skal ha handlet.

«Om det er tale om en handling eller unnlatelse, har i utgangspunktet ikke noen direkte rettslig betydning: Det rettslige spørsmålet vil alltid være om kommunen ansatte har opptrådt «forsvarlig», eller om de skulle handlet annerledes. I praksis vil dette skillet likevel ha betydning, fordi fastleggelsen av ansvarets ramme vil være vanskeligere ved unnlatelser enn ved aktive handlinger.» Kilde: Marthinsen, Terje. Erstatningskrav mot barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019 (Volum 16)

Yrkesskade

Gjennom NAV er elever fra og med 1. trinn på barneskolen og ut videregående skole yrkesskadeforsikret, jf. folketrygdloven § 13-10. Med andre ord kan en skade som oppstår på skolen godkjennes som en yrkesskade. Det kan gi flere erstatningsrettslige fordeler, særlig dersom skaden er vedvarende og påvirker senere arbeidsliv. Forsikringen gjelder på undervisningsstedet i undervisningstiden, i SFO-tiden og på reise og aktiviteter i regi av skolen. Skolen skal sende skademelding til NAV. Dette kan fort bli glemt fra skolens side. Det er derfor viktig at foresatte følger opp og får en kopi av skademeldingen.

Mobbing og vold

Mobbing i skolen er dessverre et vedvarende problem. Både fysiske og psykiske skader kan oppstå som følge av mobbing og/eller vold. Mange sliter med senskader i årevis etter å ha vært utsatt for mobbing, og kan eksempelvis utvikle psykiske lidelser som Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

I saker hvor skolen har unnlatt å gripe inn ved mobbing kan skolen bli erstatningsrettslig ansvarlig. Det stilles strenge krav til skolene. Opplæringsloven § 9 A-2 angir at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, jf. opplæringsloven § 9 A-3. Alle som jobber på skolen, lærere som vaktmester, har en aktivitets- og varslingsplikt ved mistanke om mobbing. jf. opplæringsloven § 9 A-4.

Dersom ditt barn forteller om mobbing på skolen må du starte med å varsle skolen. Det er sterkt tilrådelig å sørge for at det meste av kommunikasjonen med skolen nedfelles skriftlig, fordi dette senere kan utgjøre bevis i en eventuell erstatningssak.

Skolen har videre plikt til å undersøke saken snarest, samt sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Ved tiltak skal skolen lage en skriftlig plan som inneholder problemene tiltakene skal løse, hvilke tiltak det gjelder, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføring og når tiltakene skal evalueres. Dersom skolen ikke foretar seg noe i løpet av en uke etter at saken er tatt opp med rektor, kan foreldrene eller eleven selv melde saken til statsforvalteren.

Skolen har videre en plikt til å informere elevene og foreldrene om rettighetene i opplæringsloven kapittel 9 A, jf. § 9 A-9. Denne plikten forsømmes av en del skoler i praksis.

Et erstatningskrav kan fremsettes overfor kommunen dersom skolen ikke overholder sine plikter. Kommunen er ansvarlig gjennom arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Det stilles ikke krav om at feilene kan ilegges en konkret arbeidstaker ved skolen, så lenge brudd på pliktene foreligger. Det kan både være tale om anonyme og kumulative feil.

Eksempel erstatningssak ved mobbing

Høyeterettsdommen Rt. 2012 s. 146 omhandlet spørsmålet om en kommune kunne holdes ansvarlig for skadene en person ble påført ved mobbing. En barneskoleelev hadde i flere år blitt utsatt for grov mobbing både psykisk og fysisk, i form av spark, slag, utestenging og erting. Mobbingen resulterte i posttraumatisk stresslidelse (PTSD), sosial fobi og depresjon. Som ung voksen mottar han uførepensjon. Skolen hadde forsøkt ulike tiltak, men disse ble ikke ansett tilstrekkelig. Særlig fokuserte skolen på å få mobberne og mobbeofferet til å skvære opp, men gjorde for lite for å irettesette mobberne ifølge Høyesterett.

Videre uttaler domstolen at skolen har et «omfattende omsorgsansvar», og at «mobbing i skolen har et stort skadepotensiale, både for den enkelte og for samfunnet». Både prevensjonshensyn og en interesseavveining tilsa ansvar for kommunen når skadepotensialet realiserte seg.

Erstatningsposter etter ulykke eller mobbing

Utgifter som følge av ulykken, herunder medisinske undersøkelser, behandling og medisiner, kan kreves erstattet. Et eksempel kan være fall under leken «sisten» som medfører at en tann eller to løsner og at et sår på haken må sys. I et slikt tilfelle kan nødvendige og rimelige utgifter til tannlege for å fikse tennene og utgifter til lege for å sy såret kreves erstattet.

Dersom skaden er alvorlig og langvarig kan det også fremsettes krav om dekning av fremtidig inntektstap. Som et eksempel kan alvorlig mobbing medføre at offeret utvikler en psykisk lidelse, eksempelvis posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dette kan lede til at vedkommende ikke er i stand til å arbeide optimalt. Differansen mellom forventet arbeid med og uten lidelsen kan kreves erstattet.

Videre kan menerstatning kreves for tapt eller redusert livsutfoldelse ved minimum 15 % invaliditetsgrad med varighet på minst 10 år. Typiske eksempler kan være brudd i ryggen etter et alvorlig fall, amputasjon av et ben eller psykiske lidelser som PTSD.

For barn under 16 år er erstatningen standardisert. Erstatningen skal dekke tap i fremtidig arbeidsinntekt, samt menerstatning for ikke-økonomisk tap. Den medisinske invaliditetsgraden avgjør erstatningsbeløpet. Ved 100 % invaliditetsgrad gis som hovedregel 60 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i erstatning. Der invaliditetsgraden er lavere reduseres erstatningen forholdsmessig.

Advokathjelp etter skade på skolen

Både ulykker og mobbing i skolehverdagen kan få store konsekvenser for den rammede. Det er derfor viktig å skaffe seg kunnskap om rettighetene man innehar i en slik situasjon. Ta kontakt med en av våre spesialiserte erstatningsadvokater for en gratis og uforpliktende samtale. Send oss en e-post eller fyll ut skjemaet under, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest. Vi er også tilgjengelig på telefon.

Les om erstatning etter lekeplassulykke her.

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for legeutgiftene etter at mitt barn ble skadet på skolen?

Nei, skaden barnet ditt er pådratt på skolen er dekket gjennom forsikringsordninger. Det er viktig at skolen melder skaden inn til NAV, som kan godkjenne skaden som en yrkesskade. I tillegg har kommunen en ulykkesforsikring som dekker skade på alle elever.

Barnet mitt er utsatt for mobbing, men skolen foretar seg ingenting. Hva gjør jeg?

Skolen har en plikt til å undersøke saken ved mistanke om mobbing, samt sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Det er nulltoleranse for mobbing i skolen. Dersom skolen ikke foretar seg noe i løpet av en uke etter at saken er tatt opp med rektor, kan du melde saken til statsforvalteren. Et erstatningskrav kan også fremsettes overfor kommunen, dersom skolen ikke overholder sine forpliktelser. Du kan ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din konkrete sak.

Hva kan kreves erstattet etter en ulykke på skolen?

Nødvendig og rimelige utgifter som oppstår som følge av ulykken kan kreves erstattet. Det vil i de fleste tilfeller være tale om lege- og/eller tannlegeutgifter for å sy et sår eller fikse en tann. Ved mer alvorlige og langvarige skader kan det være grunnlag for å kreve fremtidig inntektstap erstattet, samt menerstatning.

Hva sier opplæringsloven om barns skolemiljø?

Det fremgår av opplæringsloven § 9 A-2 at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Skolen skal videre ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, jf. opplæringsloven § 9 A-3.

Hvor gjelder skolens ulykkesforsikring?

Skolens ulykkesforsikring får anvendelse ved ulykker som har skjedd på skolen i skoletiden, på skoleveien, under skoleturer, transport, leirskoler, idrettsdager, og liknende i regi av skolen, ved elevaktiviteter og veien hjem fra aktivitetsstedet, samt ved praktisk yrkesopplæring og på veien melom hjemmet og arbeidsplassen.

Kilde

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2005.

Marthinsen, Terje. Erstatningskrav mot barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019 (Volum 16). 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42736/572.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!