Spørsmål om erstatning fra utleier etter at leietaker fikk elektrisk støt fra komfyr i utleieleiligheten

En oppgitt utleier som har fått klage fra leietaker

(LG-2020-20990) Saken gjaldt spørsmål om erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag overfor huseier etter at leietaker fikk elektrisk støt i forbindelse med matlaging.

Leietakeren hadde leid en hybelleilighet av huseier. En dag fikk hun elektrisk støt fra komfyren mens hun stod og lagde mat. Hun opplevde i ettertid smerter og prikking i armen. Legevakten fant imidlertid ikke holdepunkter for alvorlig skade etter strømstøtet.

Spørsmålet for lagmannsretten var om det forelå noe ansvarsgrunnlag for huseieren.

Det fremstod som høyst usikkert hva som hadde forårsaket hendelsen. Leietakerens far, som var elektriker, hadde undersøkt komfyren dagen etter. Han fant ingen feil som kunne forklare hendelsen. Tre dager etter hendelsen hadde et elektriker-firma gjort ytterligere undersøkelser på komfyren. De fant heller ikke feil på anlegget.

Det samme firmaet hadde i tillegg gjennomført en sjekk av det elektriske anlegget fem uker før hendelsen fant sted, uten at det der ble funnet noen relevante feil. Dette måtte også trekke i retning av at det ikke var noe feil på anlegget på hendelsesdagen.

Lagmannsretten gikk videre over til å vurdere om huseier hadde opptrådt uaktsomt. Sentralt i uaktsomhetsvurderingen er om vedkommende på et gitt tidspunkt skulle ha handlet annerledes, slik at den ansvarsbetingende hendelsen ikke ville skjedd.

Det forelå ingen opplysninger i saken om at huseier burde ha sett at det var en risiko for at det kunne oppstå en strømskade. Det hadde ikke vært noen liknende hendelser, tidligere problemer med det elektriske anlegget eller andre forhold som kunne tilsi at anlegget innebar noen risiko for skade. Huseier hadde også tidligere fulgt opp med nødvendige utbedringer på anlegget når det hadde vist seg å være nødvendig. På bakgrunn av dette kom lagmannsretten til at huseier ikke hadde opptrådt uaktsomt.

Til slutt vurderte lagmannsretten om det var grunnlag for ansvar etter reglene om objektivt ansvar. Vilkåret for et slikt ansvar er at det må foreligge en risiko ved den skadevoldende virksomheten eller innretningen som er stadig, typisk og ekstraordinær.

I den foreliggende saken dreiet det seg om utleie av bolig. Risikoen som et elektrisk anlegg innebærer for de som oppholder seg i boligen, kunne ikke være særpreget for utleievirksomheten. Det var også vanskelig å se at risikoen var stadig, eller vesentlig større enn den risikoen man møter i dagliglivet.

På bakgrunn av dette kom lagmannsretten til at det ikke forelå noe ansvarsgrunnlag basert på uaktsomhet fra huseier eller på objektivt ansvar. Huseierens forsikringsselskap ble frifunnet.

Les også om å kreve erstatning fra leietaker.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!