Erstatning etter stupeulykke?

En kvinne som hopper i vannet før det som etterhvert viser seg å bli en stupeulykke

Ved sol og varme temperaturer strømmer ferieglade nordmenn til sjøen og andre badelokasjoner for å kjøle seg ned. Stuping, hopping og annen lek og moro i vannet hører sommeren til. Brått kan imidlertid lykken snu. Et stup på grunt vann kan resultere i alvorlige skader, herunder lammelse. Dersom eieren av anlegget kan klandres for mangelfull varsling om fare kan skadelidte inneha et erstatningskrav. 

Vilkår for erstatning etter stupeulykke

Krav om erstatning forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden/tapet.

Ansvarsgrunnlag

Etter en stupeulykke vil det ulovfestede culpa-ansvaret kunne gjøre seg gjeldende. Regelen innebærer at den som uaktsomt har forårsaket en skade som har ledet til et økonomisk tap er erstatningsansvarlig. Uaktsomhet vil si at skadevolder kan bebreides for å ha handlet på en bestemt måte eller for å ha unngått å handle. Utgangspunktet for vurderingen vil være hva en alminnelig fornuftig person ville gjort i tilsvarende situasjon.

Dersom det er spørsmål om en kommune har handlet uaktsomt i forbindelse med oppmerking av et badeområde må man blant annet se hen til områdets utforming, skiltingen i området, ferdselen, sannsynligheten for skade, samt mulig skadeomfang. Disse og andre elementer vil danne utgangspunktet for å vurdere hva som må kunne kreves fra kommunens side. Det er altså tale om en helhetlig skjønnsmessig vurdering.

Økonomisk tap

Dersom det er påvist et ansvarsgrunnlag må det videre foreligge et økonomisk tap hos skadelidte som følge av skaden. Skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det er viktig at skadelidte tar vare på dokumentasjon av sine økonomiske utgifter, for å kunne bevise sitt økonomiske tap.

Årsakssammenheng

Til sist må det foreligge årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden, samt det økonomiske tap. Årsakssammenheng innebærer at handlingen eller unnlatelsen må være en nødvendig betingelse for at skaden inntraff. Enklere sagt vil det si at skaden ikke ville inntruffet dersom den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse tenkes borte. Ville skaden vært unngått dersom kommunen hadde skiltet området bedre? 

«Svaret på spørsmålet om årsakssammenheng foreligger, er enten ja eller nei. Man opererer ikke med grader av årsakssammenheng, som f.eks. sterk eler svak årsakssammenheng». Kilde: Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett s. 384, 2. utgave. Oslo, 2019.

Eksempel erstatning stupeulykke

Lam etter stup i basseng

En 31-årig mann hadde feiret 30-årsdagen til en kamerat i Tropicana badeland på Pers Hotell i Gol, jf. LB-2002-2927. I badelandet fikk gjestene mat og alkohol, og flere hoppet i bassenget. Mannen hadde utover kvelden satt seg i boblebadet, og etter en stund gått ut og stupt i bølgebassenget. Vanndybden var imidlertid kun 72 cm. Hodet traff bunnen og han ble lam fra brystet og ned. En streng aktsomhetsnorm måtte legges til grunn, ettersom det ble servert alkohol. Verken skiltingen eller vaktholdet var tilstrekkelig. Hotellet ble kjent erstatningsansvarlig på subjektivt grunnlag for skadelidtes personskader. Likevel måtte erstatningen avkortes med 1/4 grunnet skadelidtes egen medvirkning.

Egen ulykkesforsikring

Dersom ingen kan stilles til erstatningsrettslig ansvar for din skade, kan du likevel ha rett til å få det økonomiske tap dekket av ditt eget forsikringsselskap. De fleste ulykkesforsikringer vil definere en ulykke som en «plutselig ytre fysisk begivenhet». En skade under stuping er klart en plutselig og fysisk begivenhet. Når en person frivillig stuper ut i vannet er det imidlertid ikke gitt at dette vil omfattes av vilkåret «ytre». Skader man seg fordi noen dytter en ut i vannet er det derimot klart tale om en ytre begivenhet. Det samme vil være tilfelle dersom man sklir på glatt underlag. Skillet mellom en ulykke og et uhell kan altså være marginal. Av den grunn er det tilrådelig å kontakte en advokat tidlig for bistand i saken.

Advokathjelp

Har du vært utsatt for en stupeulykke eller annen badeulykke? En erstatningsadvokat kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot den ansvarlige for skaden, eventuelt mot ditt eget forsikringsselskap. Våre dyktige advokater har kompetanse og erfaring på området. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter en stupeulykke?

Dersom en person eller virksomhet, eksempelvis en kommune, er ansvarlig for at skade med påfølgende økonomisk tap har oppstått kan du kreve erstatning. Det avgjørende vil ofte være om eieren av anlegget kan bebreides for skaden, eksempelvis grunnet mangelfull skilting. Hvis ingen kan bebreides for skaden vil du likevel kunne rette krav mot ditt eget forsikringsselskap.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter en stupeulykke?

Etter en stupeulykke kan du kreve ditt fulle økonomiske tap som følge av ulykken dekket. Det kan være tale om merutgifter til lege, medisiner og annen behandling av personskaden. I tillegg kan inntektstap kreves erstattet dersom du har vært ute av stand til å arbeide grunnet skaden. Ved alvorlige og varige skader kan også menerstatning kreves for ikke-økonomisk tap. Menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse, og krever vanligvis minimum 15 % uføregrad med minst 10 års varighet.

Hvem kan jeg rette krav om erstatning mot etter en stupeulykke?

Krav om erstatning etter en stupeulykke skal rettes mot den ansvarlige for skaden. Dersom ingen er å bebreide for skaden kan krav rettes mot ditt eget forsikringsselskap.

Hva er fristen for å fremme erstatningskrav etter stupeulykke?

Krav om erstatning foreldes 3 år etter skadelidte fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. For de tilfeller hvor det går særlig lang tid før vedkommende får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år. De fleste forsikringsdekninger krever imidlertid at skaden meldes til forsikringsselskapet innen 1 år.

Hva er vilkårene for erstatning etter en stupeulykke?

For å inneha et krav om erstatning etter en stupeulykke må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden/tapet. Ved vurderingen av om det foreligger et ansvarsgrunnlag vil det typisk være spørsmål om noen er å bebreide for at skaden oppstod.

Kilder

Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave. Oslo, 2019.

Skarpnes, Oluf. Erstatning for personskade og for tap av forsørger. Lov og rett, 1974-02.01 (1), s. 3-23.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/35059

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!