Sykepenger fra NAV?

En kvinne som ikke er i stand til å jobbe grunnet skade og vil få sykepenger fra NAV

Sykepenger fra NAV skal kompensere for tapt arbeidsinntekt dersom du ikke er i stand til å arbeide grunnet sykdom eller skade. For å inneha rett til sykepenger må du blant annet være medlem av folketrygden, under 70 år, ha jobbet i minst fire uker og sykefraværet må medføre minst 20% inntektstap.

Hva er sykepenger?

Sykepenger utgjør en kompensasjon for arbeidsinntekt i perioder du ikke er i stand til å jobbe grunnet sykdom eller skade. Årsaken bak ordningen er at det yrkesaktive medlemmet skal kunne opprettholde sitt levegrunnlag.

Hvem har rett til sykepenger?

For å ha rett til sykepenger må ulike vilkår være oppfylt. Du må være medlem av folketrygden, under 70 år, årsaken til at du ikke kan jobbe må være egen sykdom eller skade, du må ha vært i jobb i minst fire uker før du ble sykemeldt, sykefravær må medføre minst 20 % tap av pensjonsgivende inntekt, og inntekten må tilsvare minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Videre må du levere en legeerklæring eller egenmelding for å inneha rett til sykepenger. Først den dagen arbeidsgiver får beskjed om sykdom kan du begynne å få utbetalingen.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Når det gjelder selvstendig næringsdrivende og frilansere har disse rett til sykepenger fra NAV fra og med den 17. fraværsdagen. De første 16 kalenderdagene kan frilansere og selvstendig næringsdrivende kun få utbetaling dersom de har tegnet forsikring.

Beløp i sykepenger

Arbeidsgiveren din vil utbetale sykepenger de første 16 kalenderdagene fra første fraværsdag. Beløpet vil i utgangspunktet tilsvare full lønn. Du har imidlertid ikke rett til mer enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV.

Fra den 17. sykedagen vil NAV utbetale sykepengene. Da vil inntektsgjennomsnittet de siste tre kalendermånedene regnes om til årsinntekt. Dersom den utregnede årsinntekten avviker over 25 % fra din inntekt de siste 12 måneder, fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn.

Ved delvis sykemelding kan du få sykepenger for tilsvarende del. Sykepengene kan variere fra 100 % og ned til 20 % avhengig av din sykemelding.

Sykepengene kan videre gi grunnlag for feriepenger, som utgjør 10,2 prosent av sykepengene. Det er imidlertid kun de 48 første sykepengedagene i et opptjeningsår som gir rett til feriepenger.

Dersom sykmeldingen din skyldes en godkjent yrkesskade, kan du i visse tilfeller ha ytterligere rettigheter enn om skaden skjedde på fritiden.

«Dersom medlemmet blir arbeidsufør på grunn av skade eller sykdom som kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom etter bestemmelsene i kapittel 13, gjelder noen særlige regler som betegnes som yrkesskadefordeler (§ 8-55): «a) Vilkåret i §§ 8-2, 8-18, 8-36 og 8-39 om opptjeningstid gjelder ikke.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 114.

Ta kontakt med en advokat for nærmere veiledning.

Perioden for sykepenger

Sykepengene ytes kun i en tidsbegrenset periode. Retten opphører når arbeidstakeren har mottatt utbetaling fra NAV i totalt 248 dager i løpet av de siste tre årene. Etter utløpet av denne perioden kan andre ytelser, som uførepensjon og arbeidsavklaringspenger, være aktuelt.

Advokathjelp ved vedtak fra NAV

Er du uenig i et vedtak fra NAV vedrørende sykepenger? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Vi bistår deg gjerne med å sørge for at du får tilkjent riktig beløp. Ta kontakt via telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les også: Godkjent yrkesskade fra NAV

Vanlige spørsmål

Hva er sykepenger?

Sykepenger er et bidrag som skal kompensere for arbeidsinntekt i perioder du ikke er i stand til å jobbe grunnet sykdom eller skade, slik at du kan opprettholde ditt levegrunnlag.

Hva er vilkårene for å få sykepenger fra NAV?

For å få sykepenger fra NAV må du være medlem av folketrygden, under 70 år, årsaken til at du ikke kan jobbe må være egen sykdom eller skade, du må ha vært i jobb i minst fire uker før du ble sykemeldt, sykefravær må medføre minst 20 % tap av pensjonsgivende inntekt, og inntekten må tilsvare minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Hvem utbetaler sykepengene?

Arbeidsgiveren din vil utbetale sykepengene for de første 16 kalenderdagene. Fra den 17. sykedagen vil NAV utbetale sykepengene.

Hvor lenge har man rett til sykepenger?

Du har rett til sykepenger i perioden du ikke er i stand til å arbeide som normalt grunnet sykdom eller skade. Retten opphører imidlertid når du har mottatt penger fra NAV i totalt 248 dager i løpet av de tre siste årene. Etter utløpet av denne perioden kan andre ytelser, herunder uførepensjon og arbeidsavklaringspenger, være aktuelt.

Kan jeg få sykepenger ved delvis sykemelding?

Ja, du kan få sykepenger tilsvarende prosenten av din sykemelding. Beløpet kan graderes fra 100 % ned til 20 %.

Kilder

Vigtel, Trond Christian. Endringer i tildeling av ytelser fra NAV, Søkelys på arbeidslivet 03/2016 (Volum 33). https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-03-03

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

NAVs hjemmesider

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!