Erstatning etter mistet syn

En kvinne som har mistet synet som følge av en yrkesskade og vil kreve erstatning for tap av syn

Har du mistet synet eller fått betydelig dårligere syn som følge av en yrkesskade vil du kunne kreve erstatning. Erstatningen vil variere ut fra skadens omfang og det økonomiske tapet du lider. I enkelte tilfeller vil du kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Tap av syn som yrkesskade

En yrkesskade er en skade du påfører deg mens du er på jobb. I disse tilfellene vil du kunne ha krav på erstatning.

Yrkesskader er definert som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. Skader på øyne vil helt klart utgjøre en personskade, og hvor mye du vil få i erstatning vil bero på til hvilken grad øyet/øyene er skadet og hva slags økonomisk tap dette medfører.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Enkelte yrkesgrupper vil være mer utsatte enn andre til å få skader på øynene. Dette vil for eksempel være enkelte idrettsutøvere, arbeidstakere som jobber med ulike kjemikalier/syrer som for eksempel forskere og fabrikkarbeidere, men også noen håndverkere.

Du kan lese mer om erstatning for en yrkesskade er.

Erstatningsposter ved tap av syn

Ved tap av syn er det flere sentrale erstatningsposter som vil være aktuelle å fremme. Under følger en liste av de mest aktuelle:

 • Tap av inntekt
 • Tapt fremtidig inntekt
 • Merutgifter
 • Erstatning for bortfall av evnen til hjemmearbeid
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning

Menerstatning etter tap av syn

Menerstatning vil si erstatning for ikke-økonomisk tap og gis som følge av tapt livsutfoldelse.

Det rettslige grunnlaget for menerstatning ved yrkesskade er folketrygdloven § 13-17. Bestemmelsen lyder slik:

Et medlem som ved en yrkesskade blir påført varig og betydelig skadefølge av medisinsk art, har rett til en årlig menerstatning som løper så lenge vedkommende lever.

Menerstatningen beregnes på grunnlag av skadens medisinske art og størrelse etter forskrifter og graderingsnormer som fastsettes av departementet.

Det er altså to vilkår som må være oppfylt for å ha krav på menerstatning. Skaden må være varig og betydelig. Med varig har rettspraksis lagt til grunn at det er tale om en skade som varer i minst 7 – 10 år. Med betydelig siktes det til en medisinsk invaliditet på minst 15%.

Fikk 3,2 millioner i erstatning etter å ha mistet synet som følge av vold.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invalidet måles ved hjelp av en invaliditetstabell utarbeidet av Arbeids-og sosialdepartementet og utføres av en spesialist, i dette tilfellet en øyelege. Tabellen tar blant annet for seg øyne/syn og angir en medisinsk invaliditet i prosent som utgjør grunnlaget for erstatningssummen som du har krav på. Prosenten vil variere ut ifra skaden på øyet/øynene. Desto mer skade som foreligger, jo mer vil du ha på i erstatning.

Du kan lese mer om menerstatning her.

Ta kontakt med en advokat dersom du skal kreve erstatning for tap av syn

Har du mistet synet eller fått betydelig dårligere syn som følge av en yrkesskade og lurer på om du har krav på erstatning? Da kan du ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på erstatningsrett. Våre advokater er disponible for en gratis og uforpliktende prat. Du kan ta kontakt på e-post eller telefon, eller eventuelt fylle ut skjema under så tar vi fortløpende kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg har en yrkesskade i øyene?

Hvis du som følge av en arbeidsulykke har fått en personskade i form av en øyeskade og helt eller delvis mistet synet har du rett til å kreve erstatning. Det viktig at arbeidsgiver melder inn skaden til NAV så snart som mulig og senest innen 1 år. Melder ikke NAV skaden må du selv som arbeidstaker og skadelidt melde skaden.

Hvem skal kravet rettes mot?

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Det vil da si at alle yrkesskader skal rettes mot ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Hvem skal kravet rettes mot dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring?

Selv om arbeidsgiver har en plikt til å tegne forsikring, er det noen arbeidsgivere som forsømmer denne plikten. I de tilfellene der du ikke har et forsikringsselskap å fremme kravet ditt mot, kan det rettes mot Yrkesskadeforeningen.

Kan jeg få erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap?

Dersom vilkårene er oppfylt for både erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap er oppfylt vil det ikke være i noen veien for å kunne kreve erstatning for begge disse. Dette vil typisk være tilfellet der du for eksempel skal ha erstattet tapt fremtidig inntekt og merutgifter, men der du også har krav på menerstatning.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2020.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning. Jussens venner, 2005 (5-06), p. 315-340.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!