Gangen i en trafikkskadesak

En mann som har vært utsatt for en trafikkulykke melder skaden til ansvarlig forsikringsselskap

Mennesker som blir påført skade i en trafikkulykke vil inneha et krav om erstatning fra den ansvarlige bilførers forsikringsselskap. Etter en trafikkulykke bør bevis sikres, skade må meldes til forsikringsselskapet, og krav om erstatning for ditt økonomiske tap må fremsettes.

Trafikkulykken

Trafikkskader som oppstår etter en trafikkulykke kan være svært alvorlige, og føre til både personskader og materielle skader. Dette vil igjen lede til et økonomisk tap som skadelidte kan kreve erstattet.

Like etter at en ulykke har skjedd er det viktig å sikre egen sikkerhet, skadestedet, skaffe oversikt og varsle. Du bør videre sikre bevis ved å skaffe navn og kontaktopplysninger til vitner og ta bilder av ulykken. Deretter bør du oppsøke lege for å få undersøkt og dokumentert dine skader. Lege og fysioterapeut bør oppsøkes jevnlig etter trafikkulykken, slik at skadens utvikling blir dokumentert. Husk å ta vare på alle kvitteringer, idet disse utgiftene kan kreves erstattet.

Trafikkskadesak mot forsikringsselskapet

Hvem forholder du deg til?

Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke er det viktig å melde skaden til ansvarlig forsikringsselskap snarest, og senest innen 1 år etter ulykken.

Ved en kollisjon hvor flere biler er involvert vil forsikringsselskapet til den skadevoldende bil bære ansvaret. Det samme gjelder ved påkjørsel av myke trafikanter. Dersom det er tale om en eneulykke forholder man seg til eget forsikringsselskap. Også den som har skyld i ulykken vil ha krav på erstatning for personskade. Dersom vedkommende har forårsaket skaden med vilje eller uaktsomhet kan imidlertid forsikringsselskapet avkorte erstatningen.

Erstatningskravet

Som skadelidt vil du ha krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap som følge av ulykken.

«Erstatningsretten er læren om økonomisk kompensasjon for skadeforvoldelse.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 23.

Skaden og det økonomiske tapet må stå i årsakssammenheng med trafikkskaden. Det vil si at trafikkulykken må være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden ble pådratt og det økonomiske tapet oppsto. Enklere forklart foreligger årsakssammenheng dersom skaden/tapet ikke hadde oppstått dersom trafikkulykken tenkes borte.

Ved personskader vil en medisinsk sakkyndig kunne fastslå om årsakssammenheng foreligger. I den anledning er det viktig å huske at forsikringsselskapet har en interesse av et lavest mulig beløp, hvilket innebærer at deres medisinske spesialister ikke alltid er helt objektive. Det kan derfor være lurt å få en ytterligere vurdering. Erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad kan bistå deg med å finne en objektiv medisinsk spesialist.

Erstatningsberegningen i en trafikkskadesak

En trafikkulykke vil ofte medføre merutgifter til legebehandling, medisiner, og transport, samt gjenskaffelse av materielle gjenstander som har blitt ødelagt. Forsikringsselskapet vil også dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Utgifter man er ventet å ha i fremtiden skal også dekkes som del av erstatningen.

I tillegg har skadelidte rett til å få dekket sitt eventuelle inntektstap som følge av trafikkulykken. Sykepenger vil i utgangspunktet dekke inntektstap det første året, men bonus, tillegg og tapt overtid dekkes ikke alltid. Dette kan derfor kreves av forsikringsselskapet.

Ved varig (minst 10 år) og betydelig (minst 15 % invaliditetsgrad) skade kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves. Videre kan redusert arbeidsevne i hjemmet dekkes, ettersom det kan bli behov for å få hjelp eller føre til økt arbeidsmengde for andre i husstanden. Dersom man mister et nært familiemedlem i en trafikkulykke vil de etterlatte kunne kreve forsørgertapserstatning.

Beregning av riktig erstatningsbeløp krever inngående kjennskap til regelverk og praksis. Det er derfor tilrådelig å søke hjelp hos en dyktig erstatningsadvokat for å være sikker på å få utbetalt riktig beløp fra forsikringsselskapet.

Når forsikringsselskapet ikke godtar erstatningskravet

Dersom forsikringsselskapet ikke godtar ditt erstatningskrav og saken heller ikke løses i forhandling med forsikringsselskapet må saken bringes videre til en klagenemnd eller anlegges for retten. En erstatningsadvokat kan bistå deg med denne prosessen.

Straffesak i en trafikkskadesak?

Trafikkulykker som er forårsaket av at en trafikant har utvist straffbar skyld kan lede til straffesak. Som en del av straffesaken kan fornærmede fremme krav om erstatning. Fornærmede kan også ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Oppreisning kan kreves dersom skadevolder har opptrådt forsettlig (med vilje) eller grovt uaktsomt, og skal kompensere for såkalt «tort og svie». Beløpet utmåles konkret i saken basert på blant annet handlingens grovhet, skadevolders skyldgrad, samt graden og arten av de påførte skadefølgene.

Foreldelse av trafikkskadeerstatning

Krav om erstatning etter en trafikkulykke foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. forsikringsavtaleloven § 8-6 annet ledd og foreldelsesloven § 9 nr. 1. Kravet til kunnskap er oppfylt når skadelidte er kjent med de konkrete skadevirkningene, samt at disse vil føre til et økonomisk tap. I noen tilfeller tar det lang tid før man får slik kjennskap, hvilket vil si at man ikke nødvendigvis har kjennskap allerede fra ulykkesdagen. Der det tar svært lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en absolutt maksfrist på 20 år fra ulykkesdagen.

Advokathjelp i en trafikkskadesak

Har du vært utsatt for en trafikkulykke som har ledet til et økonomisk tap? Å fremme et erstatningskrav på egenhånd kan være krevende. Vår erfaring er at skadelidte som får bistand fra en erstatningsadvokat generelt oppnår et høyere erstatningsbeløp. Det ansvarlige forsikringsselskap vil tross alt dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en erstatningsadvokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva bør jeg gjøre etter en trafikkulykke?

Etter en trafikkulykke bør bevis sikres, skade må meldes til forsikringsselskapet senest innen ett år, og krav om erstatning for ditt økonomiske tap må fremsettes overfor ansvarlig forsikringsselskap.

Hvem skal krav om erstatning rettes mot etter en trafikkulykke?

Ved en kollisjon hvor flere biler er involvert vil forsikringsselskapet til den skadevoldende bil bære ansvaret. Det samme gjelder ved påkjørsel av myke trafikanter. Dersom det er tale om en eneulykke forholder man seg til eget forsikringsselskap.

Må jeg betale for advokat i en trafikkskadesak?

Nei, som hovedregel ikke. Forsikringsselskapet vil nemlig dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter som en del av erstatningen.

Når foreldes krav om trafikkskadeerstatning?

Krav om erstatning etter en trafikkulykke foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Der det tar svært lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en absolutt maksfrist på 20 år fra ulykkesdagen.

Kan jeg kreve oppreisning i en trafikkskadesak?

Oppreisning kan kreves dersom skadevolder har forårsaket trafikkskaden forsettlig (med vilje) eller grovt uaktsomt. Oppreisningserstatningen skal kompensere for såkalt ¨tort og svie¨.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!