Advokatutgifter i trafikkskadesaker

En kvinne som sitter på fortauskanten og undrer på hvilke advokatutgifter som følger med hvis hun bestemmer seg å gå til sak i en trafikkulykke

Dersom du har blitt utsatt for en skade i en trafikkulykke, kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Våre erfarne advokater vil kunne bistå med å kartlegge tap og fremme erstatningskravet. Spørsmålet som ofte melder seg er da om skadelidte har krav på å få dekket utgifter til egen advokat. 


Hva er en trafikkskade

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en motorvogn. Hva som regnes som en motorvogn er definert i bilansvarsloven. Lovens formulering er «gjer ei motorvogn skade», og det er vilkåret om «motorvogn gjer» som må være oppfylt. Loven oppstiller med dette et årsakskrav. Høyesterett har slått fast at årsakskravet i bilansvarsloven § 4 må forstås på samme måte som ellers i erstatningsretten, jf. Rt.2007.158.

«For at den påståtte skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden». Kilde: Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personsskadeerstatningsretten.

Trykk her for å lese mer om det erstatningsrettslige årsakskravet.

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven regulerer skadelidtes rett til erstatning ved trafikkskader, samt ansvaret for trafikkforsikringsselskapet. Det er særlig tre regler i loven som det er viktig å ha kjennskap til i en trafikkskadesak.

For det første opererer loven med et objektivt erstatningsansvar. Dette innebærer at motorvognen har et ubetinget erstatningsansvar, og dette gjelder selv om ingen har skyld i skaden. For det andre plikter alle motorvogner å ha ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar. Dette kan omtales som forsikringsplikten, og ansvaret er rent objektivt. For det tredje kan skadelidte kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen.

Trykk her for å lese mer om objektivt erstatningsansvar.

Har du krav på å få dekket advokatutgifter?

Forsikringsselskapet vil som den klare hovedregel dekke utgifter til juridisk bistand i trafikkskadesaker. Dette ansvaret er som nevnt et rent objektivt og ubetinget ansvar. Slik sett vil utgifter til advokat eller annen bistand være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

Det er imidlertid en grense for hva man kreve i dekning av advokatutgifter. Etter bilansvarsloven har man krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. I vurderingen av hva som anses som rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, vil forsikringsselskapet legge vekt på om bistanden har vært rimelig og nødvendig i forhold til skadelidtes behov for bistand, sakens omfang og kompleksitet. Ved mer alvorlige og komplekse trafikkskader har man naturligvis ha krav på dekning av større advokatutgifter enn ved mindre alvorlige saker. Det avgjørende i alle tilfeller er at advokatutgiftene anses som rimelige og nødvendige utgifter.

Normalt vil rettshjelpsdekningen i bilforsikringen dekke utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100 000,-. Ved advokatutgifter som overstiger 100 000, må skadelidte betale de overskytende advokatutgiftene selv. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det som regel påløper en egenandel som skadelidte må betale.

Advokathjelp

For å få et riktig erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet bør skadelidte ofte oppsøke juridisk bistand fra en erfaren personskadeadvokat. Våre erfarne advokater vil kunne bistå med å kartlegge tap og fremme erstatningskravet mot forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med en gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller fyll inn kontaktskjemaet nedenfor.

Les her om gangen i en trafikkskadesak.

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av en motorvogn. Lovens formulering er ¨gjer ei motorvogn skade¨, og det er vilkåret om ¨motorvogn gjer¨ som må være oppfylt.

Får jeg dekket advokatutgifter i en trafikkskadesak?

Etter bilansvarsloven plikter alle motorvogner å ha ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar. Skadelidte kan da kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen. Forsikringsselskapet vil som den klare hovedregel dekke utgifter til juridisk bistand i trafikkskadesaker.

Hvor stor andel av advokatutgifter kan kreves dekket i en trafikkskadesak?

Ansvarsforsikringen vil som regel dekke utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100 000,-. Det overskytende beløpet må skadelidte dekke selv.

Er det en egenandel som må betales av skadelidte selv?

Det påløper som regel en egenandel som skadelidte må betale. Dette beløpet ligger som regel på rundt 2000 kr.

Kilder

Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskade-
erstatningsretten
.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!