Når foreldes krav om erstatning etter trafikkulykke?

En dommer og en advokat diskuterer en sak som omhandler foreldelse av trafikkskadeerstatning

Foreldelse vil si at et pengekrav bortfaller, fordi det ikke er gjort gjeldende i tide. Et erstatningskrav etter en trafikkulykke foreldes som hovedregel 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige til å kunne fremsette krav.

Hva er foreldelse?

Foreldelse innebærer at et pengekrav ikke lenger kan gjøres gjeldende, fordi det har «gått ut på dato». Det vil si at skadelidte mister sin mulighet til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap. Hovedformålet bak foreldelsesreglene er hensynet til innrettelse, slik at gamle uoppgjorte krav ikke dukker opp helt uventet etter svært lang tid.

«Når lang tid er gått uten noen aktivitet fra kreditors side, kan debitor – med større eller mindre grunn – ha trodd og innrettet seg på at kravet ikke ville bli gjort gjeldende.» Kilde: Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013, s. 762.

Frist for å melde trafikkskaden

Som hovedregel må du melde skaden til ditt forsikringsselskap innen 1 år etter ulykken skjedde for å ivareta ditt krav på erstatning. Videre løper en treårig foreldelsesfrist for å gjøre erstatningskravet gjeldende.

Dersom trafikkskaden skjer i arbeid, er det viktig å sørge for at arbeidsgiver melder skaden til NAV senest innen ett år.

Foreldelse av trafikkskadeerstatning

Forsikringsavtaleloven kapittel 8 regulerer erstatningsoppgjør og foreldelse av forsikringsavtaler. Det fremgår imidlertid av § 8-6 annet ledd at selskapets ansvar foreldes etter de samme regler som gjelder for sikredes erstatningsansvar ved ansvarsforsikring. Det vil si at skadeserstatningsloven (skl.) § 9 kommer til anvendelse ved trafikkskadeerstatning.

Foreldelsesfristens lengde

Krav om erstatning ved personskade etter trafikkulykke foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.

For de tilfeller hvor det går svært lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en maksfrist i fl. § 9 nr. 2, hvor det fremgår at kravet senest foreldes 20 år etter at den skadegjørende handlingen opphørte. Erstatningskravet vil altså under enhver omstendighet være foreldet 20 år etter trafikkulykken, selv om du ikke skulle ha fått nødvendig kunnskap om skaden innen dette.

Foreldelsesfristens start

Kunnskapskravet innebærer at treårsfristen begynner å løpe idet skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Ordlyden «burde skaffet seg» vil si at skadelidte har en undersøkelsesplikt.

Kunnskap til skaden har skadelidte når vedkommende er kjent med de konkrete skadevirkninger, og at disse vil medføre et økonomisk tap. Det økonomiske tapet vil ofte avhenge av sykdomsforløpet, noe som innebærer at man ikke nødvendigvis vil ha kunnskap om skaden allerede fra ulykkesdagen. Eksempelvis kan man få kjennskap til varig medisinsk invaliditet en god stund etter selve ulykken, hvilket vil representere foreldelsesfristens start.

Skadelidte må i tillegg ha kunnskap om hvem erstatningskravet skal fremsettes mot. Dersom skadelidte kan få kunnskap om skadevolders identitet ved å sjekke et offentlig register e.l. foreligger ikke mangel på kunnskap. Visse nærmere undersøkelser må det forventes at skadelidte foretar.

Foreldelsesfristens slutt

Dersom skadevolder erkjenner sin forpliktelse, enten uttrykkelig eller ved sin handlemåte, vil fristen avbrytes, jf. fl. § 14. Ved avbrytelse løper en ny frist på 3 år fra erkjennelsestidspunktet, jf. fl. § 20. Fristen kan også avbrytes ved å anlegge sak for klagenemnd, forliksrådet eller domstolene.

Forsikringsselskapet er forpliktet til å gi deg et varsel om at foreldelse snart inntrer. Kravet foreldes tidligst 6 måneder etter dette varselet er mottatt. Slik plikt til å varsle forutsetter imidlertid at skadelidte har meldt skaden til forsikringsselskapet.

Merk! Dersom du får avslag på utbetaling av forsikring fra ditt forsikringsselskap må du sende en klage til finansklagenemnda eller anlegge søksmål for domstolene innen 6 måneder etter at du mottok skriftlig melding om avslaget.

Kontakt advokat snarest etter trafikkulykke

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke er det tilrådelig å kontakte en erstatningsadvokat for å være sikker på at du får utbetalt riktig erstatningsbeløp. Ikke la kravet ditt bli foreldet! Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Forsikringsselskapet vil videre betale for rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med forsikringssaken. Kontakt oss på telefon, e-post eller ved å sende en henvendelse på nettsiden.

Les om gjenopptakelse av trafikkskadesak her.

Vanlige spørsmål

Hva innebærer foreldelse?

Foreldelse innebærer at et pengekrav bortfaller fordi det har ¨gått ut på dato¨. Det vil si at skadelidte mister sin mulighet til å gjøre krav om erstatning gjeldende.

Når starter foreldelsesfristen å løpe etter en trafikkulykke?

Etter en trafikkulykke starter foreldelsesfristen å løpe på det tidspunktet skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Kunnskap til skaden har skadelidte når vedkommende er kjent med de konkrete skadevirkninger, og at disse vil medføre et økonomisk tap.

Hvor lang er foreldelsesfristen ved krav om trafikkskadeerstatning?

Ved krav om trafikkskadeerstatning er foreldelsesfristen 3 år fra skadelidte fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dersom det går svært lang tid før skadelidte får slik kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år fra trafikkulykken skjedde. Merk likevel at du normalt må melde skaden til forsikringsselskapet innen 1 år etter ulykken.

Hvordan avbrytes foreldelsesfristen etter trafikkulykke?

Foreldelsesfristen avbrytes ved å sende en klage til finansnemnda vedrørende ditt forsikringsoppgjør eller anlegge sak for domstolene.

Må forsikringsselskapet varsle om foreldelse?

Forsikringsselskapet må gi deg et varsel om at foreldelse snart inntrer. Kravet foreldes tidligst 6 måneder etter dette varselet er mottatt. Varslingsplikt forutsetter imidlertid at skadelidte har meldt skaden til forsikringsselskapet.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21491/Master.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!