Skadet i trafikkulykke på jobb?

En yrkessjåfør som havner i en trafikkulykke og som senere vil kreve erstatning etter trafikkskade

Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke på jobb kan skadelidte ha rett til erstatning fra yrkesskadeforsikringen eller trafikkforsikringen. Gjennom en beregning av erstatningsbeløpet etter begge regelsettene kan skadelidte velge det gunstigste alternativet. 

Erstatning etter trafikkskade

En trafikkskade er en skade som oppstår ved en trafikkulykke. Det er ofte tale om høy fart, hvilket kan medføre betydelig personskader. Skader som påføres under en trafikkulykke vil vanligvis lede til økonomiske tap, som kan kreves erstattet. Krav om erstatning rettes mot den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Alle motorvogner er pliktig til å ha ansvarsforsikring. Ved en eneulykke rettes erstatningskravet mot eget forsikringsselskap.

Les mer om hvordan du kan fremme krav om erstatning etter trafikkulykke her.

Erstatning ved yrkesskade

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Både fysiske og psykiske skader er å anse som en personskade. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som arbeidstakeren utsettes for i arbeidet. Også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en belastning eller påkjenning som er usedvanlig i vedkommende arbeid anses som en arbeidsulykke. Les mer om yrkesskade her.

Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dersom du blir pådratt en yrkesskade vil du følgelig ha rett til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Trafikkulykker på jobb

Dersom en yrkessjåfør havner i en trafikkulykke vil det naturligvis være tale om en arbeidsulykke. En trafikkulykke som oppstår mens en elektriker er på vei fra et oppdrag til et annet vil også være å anse som en arbeidsulykke, fordi vedkommende er å anse som «i arbeid» under reisen. Det samme vil være tilfellet dersom man starter arbeidsdagen fra hjemmekontor og reiser til arbeidsplassen i løpet av dagen for å fortsette arbeidet der.

«I Norge har reiser hjemmefra til første arbeidssted vært ansett som risiko ved reiseveien, uten tilstrekkelig tilknytning til arbeidet. Reiser mellom ulike arbeidssteder er derimot dekket.» Kilde: Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1).

En trafikkulykke som oppstår på vei eller til jobb er derimot som hovedregel ikke å anse som en yrkesskade, og vil følgelig falle innunder bilansvarsforsikringen alene. Du kan lese mer om yrkesskade på vei til eller fra jobb med eksempler her.

Forsikringsdekning ved trafikkulykke på jobb

Ved yrkesskade i en trafikkulykke vil både bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven gjelde. Den som utsettes for en trafikkulykke på jobb kan altså ha rett til erstatning fra enten yrkesskadeforsikringen eller motorvognforsikringen. Når det gjelder det økonomiske tap frem til erstatningsoppgjøret vil reglene være like. Hva gjelder fremtidig tap vil reglene kunne slå noe ulikt ut. Det bør derfor foretas en beregning etter begge regelsettene. Skadelidte har rett til å velge det gunstigste alternativet.

Skaden må meldes til begge forsikringsselskapene, både bilansvarsforsikringen og yrkesskadeforsikringen. I tillegg må skaden meldes til NAV. Fristen for å melde skaden til samtlige er ett år etter ulykken skjedde.

Advokathjelp ved trafikkulykke på jobb

Har du vært utsatt for en trafikkulykke på jobb? Da kan du ha rett til erstatning for trafikkskade eller yrkesskade. Beregning av erstatning krever kjennskap til både regelverk og praksis. Det er dermed tilrådelig å få bistand av en erstatningsadvokat. Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelig utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningskravet. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Eventuelt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med den innen kort tid.

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en skade som oppstår ved en trafikkulykke. Skader som påføres under en trafikkulykke vil vanligvis lede til økonomiske tap, som kan kreves erstattet.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Både fysiske og psykiske skader anses som personskade. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som arbeidstakeren utsettes for i arbeidet. Også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en usedvanlig påkjenning i vedkommende arbeid omfattes.

Hvilket forsikringsselskap er ansvarlig ved en trafikkulykke på jobb?

Ved trafikkulykke under arbeid vil både bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven gjelde. Skadelidte har rett til å velge det gunstigste alternativet.

Er man yrkesskadedekket på vei til og fra jobb?

Som hovedregel er man ikke yrkesskadedekket på vei til og fra jobb. Likevel er man yrkesskadedekket dersom man starter arbeidsdagen med hjemmekontor og reiser til arbeidsplassen senere i løpet av arbeidsdagen.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke på jobb?

Som hovedregel vil ansvarlig forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat etter en trafikkulykke på jobb. Du må altså vanligvis ikke betale for advokat selv.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!