Erstatning etter trafikkulykke?

En airbag som er utløst i en trafikkulykke

Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke, er det mulig at du har krav på erstatning. Erstatningens eventuelle sum vil variere avhengig av de konkrete omstendighetene rundt ulykken. Et viktig steg for å kreve erstatning, er at du kan bevise at skadene og tapet har oppstått som følge av trafikkulykken.

Trafikkskadeerstatning

Selv om Stortinget for flere år siden innførte tiltak for å hindre forekomsten av såkalte «møteulykker», forekommer fortsatt ulike trafikkulykker hyppig på norske veier. Etter å ha blitt utsatt for en trafikkulykke, er det som regel grunn til å søke erstatning på bakgrunn av eventuell personskade. For å kreve trafikkskadeerstatning er det en forutsetning at du kan bevise hvilke skader du har blitt utsatt for, som følge av trafikkulykken.

Av og til vil forsikringsselskapet forsøke å bagatellisere skadene som har oppstått, slik at den økonomiske dekningen på deres side vil bli minimal. Dersom du har bevis i form av bilder eller vitner, vil det kunne hjelpe saken overfor forsikringsselskapet.

Les om erstatning etter motorsykkelulykke her.

Trafikkskade

Trafikkskader som følge av trafikkulykker er svært vanlig. Ved høy fart på bilveier, kan ulykker medføre store skader på førerne og passasjeren i bilen. Trafikkskader vil være alle skader som den skadelidte kan påvise at vedkommende har pådratt seg som følge av ulykken.

Trafikkskader kan også medføre psykiske skader, som følge av den traumatiske hendelsen. Likevel er det som regel de fysiske skadene som står i sentrum i kravene om erstatning etter trafikkulykker. Slik som nevnt ovenfor vil det være en fordel dersom man kan dokumentere skadene, slik at disse kan benyttes som dokumentasjon.

Bilulykke

De høyst alvorlige bilulykkene, der menneskeliv går tapt, forekommer heldigvis sjelden i Norge. Likevel skjer det fortsatt bilulykker av andre slag. Det kan være flere faktorer som spiller inn som medfører forekomsten av bilulykker. Konsekvensen av bilulykker er ofte store, som følge av det store skadepotensialet ved bilulykker.

Du kan lese mer generelt om erstatning etter ulykke her.

Les også vår artikkel om erstatning etter kollisjon med elg. 

Vilkårene for erstatning

For å kreve erstatning må det for det første foreligge ansvarsgrunnlag. Det vil si at den som har voldt trafikkulykken, må ha skyld i ulykken, eller være objektivt ansvarlig. I tillegg må det foreligge et økonomisk tap, som kan påvises. Som nevnt vil trafikkskader som regel medføre økonomiske tap for den skadelidte, enten i form av skade på kjøretøy eller personskader.

Til sist må det være såkalt adekvat årsakssammenheng mellom den skadebetingende handlingen og skaden. Dette siste vilkåret er for å beskytte skadevolder, slik at skadelidte ikke skal kunne påberope seg alle mulige krav som ikke er i tilstrekkelig sammenheng med hendelsen.

«For den faktiske/historiske årsakssamanhengen går bevistemaet på det som verkeleg har skjedd, nemleg om ulukka var årsak til skaden. Beviskravet er sannsynlighetsovervekt. Tvilsrisikoen er det som hovudregel skadelidne som har. […] For den hypotetiske vurderinga av eventuell uførhet utan skaden er det derimot skadevaldaren som har tvilsrisikoen.» Kilde: Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40), s, 438.

Advokathjelp

Dersom du er i tvil om hvorvidt vilkårene for å søke erstatning som følge av trafikkulykke er til stede i ditt tilfelle, kan du ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater. Vi kan gjennom en første uforpliktende samtale kort vurdere saken din og om det er noe du bør ta videre. Dersom det er tilfelle, kan vi bistå det med å melde skaden og forhandle med forsikringsselskapet. I saker om trafikkulykke med personskade så vil forsikringsselskapet dekke nødvendige advokatutgifter.

Les her om hvordan du fremmer et krav om erstatning etter en trafikkulykke.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning etter bilulykke?

Dersom du har vært utsatt for en bilulykke som har medbragt skader på deg som person eller bilen din, er det gode muligheter for at du har et erstatningskrav i behold.

Når bør jeg fremsette erstatningskravet?

Som utgangspunkt er det en god hovedregel at kravet bør fremsettes så fort som mulig etter at skaden er skjedd. Dette er både av hensyn til skadevolders forutsigbarhet, og at reglene om reklamasjon og foreldelse ikke skal være oversittet. Du bør dermed fremme kravet så raskt som mulig.

Hva er vilkårene for å kreve trafikkskadeerstatning?

Som med alle andre erstatningskrav er de grunnleggende vilkårene at det må foreligge ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. I tillegg er det er vilkår om at det må være årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende hendelsen og skaden.

Hva er viktig for å ha erstatningskravet i behold?

Et hovedpunkt for å sikre erstatningskravet ditt, er at du sikrer bevis for at skaden har skjedd. Dette gjør det enklere for deg å nå frem med kravet ditt, samt for dekning av forsikringsselskapet ditt.

Kilder

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

https://www.naf.no/medlemskap/medlemsfordeler/juridisk-radgivning/personskade/varig-skade-etter-et-trafikkuhell/

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!