Erstatning etter ulykke?

E person som ligger skadet på bakken etter en ulykke med sykkel

Har du vært utsatt for en ulykke som enten har voldt personskader på deg, eller materielle skader på dine ting? Da kan du ha krav på erstatning. Ved ulykkeserstatning er det som ellers en fordel å fremme erstatningskravet så snart som mulig etter ulykken, mot rette vedkommende.

Ulykker som medfører erstatningsansvar kan være av mange karakterer. Blant de vanligste er arbeidsulykker og trafikkulykker. I begge disse tilfellene vil det som regel være en ansvarlig å rette forsikringen mot. For de tilfellene der dette er uklart, vil det uansett være betimelig å kreve erstatning fra forsikringsselskapet ditt.

Trafikkulykker

Trafikkulykker kan forekomme på flere måter. I flere tilfeller kan det påvises skyld hos en av sjåførene, og da vil ofte reglene om ansvarsgrunnlag være oppfylt. Hvis det i disse tilfellene også kan påvises skader som har medført økonomisk tap, vil det som regel foreligge et erstatningskrav hos skadelidte.

I andre tilfeller kan det være mer uklart hva som medførte skaden. Likevel vil den som kan påvise skader i form av personskader eller materielle skader uansett ha et erstatningskrav i behold. For å sikre kravet er det som hovedregel viktig å sikre bevis. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet ofte vil forsøke å minimalisere omfanget av skaden. Gjennom ivaretakelse av håndfaste bevis, vil en således sikre en sterkere sak mot forsikringsselskapet.

Arbeidsulykke

Arbeidsulykker forekommer oftere i flere bransjer enn andre. I 2018 kom landbruks- og matdepartementet med en rapport som viste at 5 personer døde innen jordbrukssektoren det året. Særlig i byggebransjen er arbeidstakerne mer utsatt for at feil kan medføre fatale konsekvenser, som personskader. I disse tilfellene vil ofte arbeidsgiveren være objektivt ansvarlig for skadene som har oppstått. Dette er som følge av at vedkommende er den som har det overordnede ansvaret for sikkerheten.

«En arbeidsulykke/-sykdom kan gi grunnlag for krav på ytelser både fra folketrygden og arbeidsgiverens forsikringsselskap.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 28.

Du kan lese mer om erstatning for yrkesskade her.

Hensynet bak reglene

Dersom den skadelidte ikke kunne hatt et erstatningskrav i behold, som følge av at ingen var direkte «skyldig» i skaden, ville det fremstått som svært urettferdig. For disse tilfellene kan man dermed som regel rette erstatningskravet sitt mot arbeidsgiver. Også i dette tilfellet vil det være av betydning å sikre bevis. Som regel vil man kunne få dekket både fysiske og psykiske personskader. Dette har sammenheng med at psykiske skader også kan medføre økonomiske tap for vedkommende som rammes.

De øvrige vilkårene for erstatning

For å kreve erstatning for ulykke som oppstår, det for det første et krav at det kan konstateres et ansvarsgrunnlag. Den som har voldet ulykken kan enten være ansvarlig på objektivt eller subjektivt grunnlag. Dette innebærer at vedkommende kan være ansvarlig uavhengig eller avhengig av skyld. Som regel vil den skadelidte ha et sterkere vern dersom det kan oppstilles ansvar på objektivt grunnlag.

For trafikkulykker vil som nevnt ansvarsgrunnlaget som regel være oppfylt der den ene sjåføren kan bebreides for ulykken. For arbeidsulykker vil som regel arbeidsgiveren bli ansvarlig på ulykken uavhengig av skyld, herunder på objektivt grunnlag.

For det andre er det er vilkår om økonomisk tap. Ulykken må med andre ord medføre skadelidte et økonomisk tap. Dette må kunne påvises, og dermed er det blant annet ved trafikkulykker avgjørende at skadelidte kan frembringe bevis. For det tredje er det et vilkår at det må være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Dette vilkåret er primært til for å beskytte den ansvarlige.

Les også vårt innlegg om erstatning i skibakker eller skianlegg.

Kontakt våre advokater

Dersom du har spørsmål vedrørende ditt eventuelle erstatningskrav, kan du ta kontakt med en av våre advokater via skjema, e-post eller telefon. Som regel fungerer det slik at du først presenterer saken din kort. Dette er en uforpliktende henvendelse. Derfra kan vi informere deg om hvorvidt du har et erstatningskrav i behold, og hvem du skal fremme det til. Dersom du ønsker å minimere kostnadene knyttet til advokatutgifter, er det gode muligheter for at forsikringsselskapet ditt vil dekke store deler av dette.

Les om erstatning etter flyulykke her.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning etter ulykke?

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke og kan påvise et økonomisk tap som følge av dette, er det gode muligheter for at du har krav på erstatning.

Hvor mye erstatning kan jeg kreve etter ulykke?

Hvor stor sum du kan kreve i erstatning etter en ulykke, avhenger av det økonomiske tapet du har lidt som følge av ulykken. Som regel vil forsikringsselskapet eller den ansvarlige forsøke å presse summen ned, og dermed er det som utgangspunkt en god regel å ikke kreve en for beskjeden sum.

Hva slags ulykke kan jeg kreve erstatning for?

Det finnes mange ulykker som vil medføre erstatningskrav. Typiske ulykker er som nevnt arbeidsulykker og trafikkulykker. Uavhengig av den konkrete ulykken vil uansett det mest avgjørende være at du kan påvise et økonomisk tap som følge av denne.

Hvem kan jeg rette erstatningskravet mitt mot?

Dette avhenger av hvem som er ansvarlig for ulykken. Dersom det utpeker seg en skyldig gjerningsmann, vil erstatningskravet kunne rettes mot vedkommende. I alle tilfeller vil det uansett være naturlig å henvende seg til forsikringsselskapet.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19085/108675.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!