Erstatning etter vold i nære relasjoner

En kvinne som holder hendene foran ansiktet mens hun blir utsatt for vold av en mann

Vold i nære relasjoner, eller familievold, er dessverre noe som skjer svært hyppig og kan få ekstremt store konsekvenser. Dersom du har vært utsatt for familievold vil du ha krav på erstatning. Erstatningen vil kunne dekkes av gjerningspersonen selv, eller av staten.  

Hva anses for å være «vold i nære relasjoner»?

Vold i nære relasjoner er et annet ord for familievold. Hva som anses å være familievold følger av straffeloven § 282 og 283.

«Straffeloven § 282 og § 283 retter seg mot mishandling i nære relasjoner. Bakgrunnen for straffebudene er de særegenheter som kjennetegner fysiske og psykiske krenkelser fra en nærstående.» Kilde: Øyen, Ørnulf. Er gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet, Lov og Rett 09/2009 (Volum 58), s. 525.

Både fysisk og psykisk vold fra nærstående omfattes av betegnelsen familievold. Det finnes mange former for familievold, men de vanligste er kvinne- og barnemishandling.

Fikk 4,3 millioner i erstatning etter å ha blitt utsatt for familievold.

Eksempler på vold

 • Vold eller tvang, herunder slag i ansiktet, dytte noen bakken/veggen, tannskader o.l.
 • Psykisk vold, som trusler og trakassering
 • Begrenset bevegelsesfrihet, holde noen fanget eller bestemme hvor vedkommende kan ferdes.

Les om anmeldelse av psykisk vold i nære relasjoner – Personskadeportalen.no.

Bistandsadvokat

Et offer for vold i nære relasjoner vil ha krav på bistandsadvokat i alle ledd i saken. Dette står klart i straffeprosessloven § 107a. Retten til å la seg bistå starter allerede ved vurderingen av anmeldelse av forholdet, under etterforskningen av saken og dersom det blir rettssak.

Barn som har vært utsatt for familievold, eler vitne til familievold vil også regnes som fornærmet og vil da har krav på egen bistandsadvokat.

Fri rettshjelp

Som offer for vold i nære relasjoner vil du ha krav på fri rettshjelp. Det vil si at du har krav på gratis bistandsadvokat, det er det offentlige som betaler advokaten. I voldssaker vil du ha krav på fri rettshjelp uavhengig av om du passerer inntekts- og formuegrensen som er satt.

Voldsoffererstatning

Dersom du er et offer for vold i nære relasjoner, vil du ha krav på full voldsoffererstatning. I mange tilfeller vil ikke gjerningspersonen ha egne midler til å dekke erstatningskravet som blir rettet mot vedkommende, og Staten vil derfor betale erstatningen.

I saker som omhandler vold i nære relasjoner vil det også ofte være vanskelig å kreve voldsoffererstatning fra egne foreldre, ektefelle/samboer eller egne barn. Derfor vil staten sørge for å utbetale voldsoffererstatning for å sikre at du som voldsoffer får den erstatningen du har krav på å få.

Du vil kunne kreve opptil 5,6 millioner kroner i voldsoffererstatning. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som utbetaler voldsoffererstatningen.

Det er også verdt å merke seg at selv om tiltalte ikke blir dømt for å ha utsatt deg for familievold, vil du kunne kreve erstatning. Det samme gjelder selv om forholdene skjedde langt tilbake i tid.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie, og er erstatning for ikke-økonomisk tap. Hvor mye et voldsoffer vil få i oppreisningserstatning vil variere fra sak til sak. Forholdets alvorlighetsgrad vil stå sentralt og det vil foretas en rimelighetsvurdering. Det vil imidlertid ikke kreves at volden har resultert i en skade. For vold i nære relasjoner utbetales det som regel mer i oppreisningserstatning enn ved vold begått av andre. Av rettspraksis følger det at oppreisningserstatning for vold i nære relasjoner som regel starter på ca. 60 000 kroner og oppover.

Erstatning for økonomisk tap

Selv om oppreisningserstatning som nevnt er erstatning for ikke-økonomisk tap, vil du også kunne kreve erstatning dersom den volden du har blitt påført har resultert i et økonomisk tap. Dette vil typisk være dersom du har fått en psykisk sykdom eller skade som gjør at du ikke er i stand til å arbeide, eller ikke kan jobbe så mye som du hadde gjort uten skaden. Det samme gjelder dersom volden påfører deg fysiske skader som gjør at du lider et inntektstap.

Våre advokater kan hjelpe deg

Har du vært utsatt for vold i nære relasjoner og ønsker å kreve erstatning? Ta kontakt med en av våre advokater, så vil vi bistå deg i saken, og sørge for at du får den erstatningen du har krav på og at din rettssikkerhet blir ivaretatt. Våre dyktige advokater kan nås på telefon eller e-post. Du kan også fylle ut skjema under dersom du ønsker at vi ska ta kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er vold i nære relasjoner?

Det er en betegnelse på vold som skjer innad i familien, familievold. Det vil si at noen nærstående utøver enten fysisk eller psykisk vold mot deg. Dersom du har blitt utsatt for vold i nære relasjoner vil du ha en ubetinget rett til bistandsadvokat.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

I saker som omhandler vold i nære relasjoner vil du ha rett til fri rettshjelp, det vil si krav på gratis juridisk bistand. Denne retten gjelder både i startfasen, altså ved anmeldelsen og etterforskningen, men også under en eventuell rettssak.

Har jeg krav på fri rettshjelp selv om jeg overstiger inntekts- og formuesgrensen?

Ja, uavhengig av hvor mye du tjener eller har i formue så har du krav på fri rettshjelp dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Kan jeg kreve voldsoffererstatning fra det offentlige og gjerningspersonen?

Du kan fremme kravet mot begge, altså både gjerningsperson og staten, men du vil ikke kunne få samme erstatning fra begge. Ofte vil staten utbetale erstatningen fordi gjerningspersonen selv ikke har midler til å dekke erstatningskravet som er rettet mot vedkommende.

Kilder

Aas, Geir, «Politi- og påtalemyndighetens praktisering av familievoldsbestemmelsen: jf. straffelovens § 219» i Tidsskrift for strafferett 02/2013, s. 237-255.

Øyen, Ørnulf. Er gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet, Lov og Rett 09/2009 (Volum 58). https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2019-09-01

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4708/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!