Vold og trusler mot fengselsbetjenter

En fengselsbetjent som har blitt utsatt for vold på jobb og som senere vil kreve yrkesskadeerstatning

Fengselsbetjenter som blir pådratt en skade som følge av vold på jobb har rett til å få dekket sitt økonomiske tap gjennom yrkesskadeforsikringen, samt oppreisning for tort og smerte fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves.

Krav til arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakere så langt det er mulig «beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre». Ordlyden «andre» er en henvisning til enhver som arbeidstakeren møter på i jobbsammenheng, herunder innsatte.

Les også vår generelle artikkel om erstatning etter vold og trusler på jobb.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeerstatning for fengselsbetjenter

En fengselsbetjent er som enhver annen arbeidstaker forsikret mot skader som skjer i arbeid gjennom en yrkesskadeforsikring. Yrkeskadeforsikringsloven § 3 første ledd angir at arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade. En yrkesskade er en personskade som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending. Skade som oppstår som følge av en voldshendelse på jobb vil vanligvis anses som en yrkesskade.

Erstatningsposter fra yrkesskadeforsikringen

Arbeidsgivers forsikringsselskap vil dekke skadelidtes økonomiske tap som følge av skaden. Det kan være tale om påført og fremtidig inntektstap og/eller merutgifter til legebehandling, medisiner, transport m.m. Ved en varig og betydelig skade kan også menerstatning for redusert livsutfoldelse kreves. Oppreisning for tort og smerte kan imidlertid ikke søkes dekket gjennom yrkesskadeforsikringen.

Voldsoffererstatning for fengselsbetjenter

Erstatningsposter som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen kan søkes dekket gjennom voldsoffererstatningsordningen. Krav om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning forutsetter at fire inngangsvilkår foreligger. 1) Den straffbare handlingen må være anmeldt. 2) Erstatningskravet må være begjært inkludert i straffesaken. 3) Den straffbare voldshandlingen må være klart sannsynliggjort. 4) Personskaden må være påført som følge av den straffbare handlingen.

Oppreisningsbeløpet utmåles skjønnsmessig. Normalt vil beløpet ligge mellom 20 000 og 150 000 kroner, avhengig av handlingens alvorlighetsgrad.

«Oppreisning skal kompensere for tort og svie, som er en form for ikke-økonomisk tap. […] Skadevolder må ha utvist kvalifisert skyld ved å ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 367-368.

Advokathjelp ved vold mot fengselsbetjenter

Har du som fengselsbetjent blitt utsatt for vold på jobb? Da kan du ha krav på å få dekket dine utgifter gjennom yrkesskadeforsikringen, samt oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning for tort og smerte. Ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsadvokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Yrkesskadeforsikringsselskapet vil som hovedregel dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter som en del av erstatningen. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Må fengselsbetjenter tåle vold på jobb?

Sannsynligheten for at fengselsbetjenter skal bli utsatt for vold på jobb er naturligvis større enn i en kontorjobb. Likevel har fengselsbetjenter på lik linje med andre arbeidstakere rett til å få dekket skade som følge av voldshendelser på arbeidsplassen, samt eventuell oppreisning.

Hva er oppreisning?

Oppreisning er erstatning for såkalt ¨tort og svie¨ påført skadelidte, og tilkjennes der skadevolder forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade.

Hva er Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er en statlig forvaltningsinstans som behandler søknader om voldsoffererstatning, og driver veiledning og rådgivning til voldsofre.

Hvor mye kan en fengselsbetjent kreve i erstatning etter vold?

En fengselsbetjent som er utsatt for vold i fengselet kan kreve sitt fulle økonomiske tap som følge av skaden erstattet. Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse og/eller oppreisning for tort og smerte.

Må en fengselsbetjent betale for advokat etter vold?

Nei, yrkesskadeforsikringen vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av erstatningen ved yrkesskade.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62652/560.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!