Voldsoffererstatning for vold i nære relasjoner?

En kvinne som blir utsatt for vold i sitt eget hjem

Er man utsatt for vold i nære relasjoner, herunder familievold, vil man kunne ha krav på voldsoffererstatning. Her gis en oversikt over hvilke vilkår som i slike tilfeller må være oppfylt. I tillegg kan du lese mer om de ulike tapspostene det er mulig å kreve erstattet som skadelidt. 


Kort om voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning ytes til individer som er blitt utsatt for en voldshendelse og i den forbindelse har blitt påført en personskade. Både fysisk og psykisk skade regnes som personskade. Man kan som skadelidt altså kreve voldsofferstatning for psykiske skader på lik linje som for fysiske skader. Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er ansvarlig for utbetaling av erstatningssummen.

«Når staten utbetaler erstatning til en skadelidende part, overtar staten kravet den skadelidte har mot skadevolderen, og KFV krever regress av skadevolder i tilfeller hvor det er mulig. […] Ved at staten gjennom voldsoffererstatningsordningen overtar kravet den skadelidte har mot voldsutøver, gis skadelidte et særlig erstatningsrettslig vern.» Kilde: Bårnås, Kristin Stanwick, Karl Dahlstrand og Vegard Knutsen. Voldsoffererstatningsordningen i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01/2021 (Volum 18), s. 9.

Adgangen til å kreve voldsoffererstatning er regulert i voldsoffererstatningsloven (voerstl.). Her angis blant annet vilkårene for voldsoffererstatning, samt de ulike typene erstatning man vil kunne ha krav på som følge av vold i nære relasjoner.

Fikk 4,3 millioner i erstatning etter å ha blitt utsatt for familievold.

Vilkårene for voldsoffererstatning

Man sier gjerne at det er fire inngangsvilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge grunnlag for voldsoffererstatning:

 1. Politianmeldelse
 2. Erstatningskravet må kreves inntatt som en del av straffesaken
 3. Forholdet må være klart sannsynliggjort
 4. Personskaden (fysisk eller psykisk) må være påført som følge av den straffbare handlingen (kravet til årsakssammenheng).

I tillegg må to overordnede vilkår være oppfylt; erstatningskravet må ikke være foreldet, samt at det må foreligge adekvat årsakssammenheng.

Les mer utfyllende om de enkelte vilkårene her. Merk! Vilkårene er gjennomgått vedrørende voldsoffererstatning ved psykisk vold. Vilkårene er riktignok de samme for vold i nære relasjoner. Gjennomgangen vil derfor være dekkende også for disse tilfellene.

Erstatningsutmålingen

Utmåling av voldsoffererstatning skjer etter reglene i voldsoffererstatningsloven kapittel 2. Vi skiller i norsk rett helt overordnet mellom erstatning for økonomisk tap og ikke-økonomisk tap. Voldsoffererstatningen omfatter begge typer tap.

Økonomisk tap?

Økonomisk tap omfatter tap man lider som følge av den skadevoldende handlingen. Man sier gjerne at tapet kan utmåles i kroner og øre. Typiske utgifter er utgifter til undersøkelser og behandling av skaden, eksempelvis hos lege eller psykolog. I tillegg vil utgifter til medisiner omfattes. Dette omtales gjerne som merutgifter. Også inntektstap regnes riktignok som økonomisk tap, jf. lovens § 4 første ledd.

Voldsoffererstatningsloven § 4 angir at voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv (fremtidig inntektstap) og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtidig (fremtidige merutgifter). Den konkrete utmålingen av erstatning for inntektstap skal etter bestemmelsen for øvrig skje etter reglene i skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd.

Man kan altså oppstille følgende erstatningsposter for økonomisk tap; erstatning for påførte og fremtidige merutgifter og erstatning for påført og fremtidig inntektstap.

Ikke-økonomisk tap?

Ikke sjelden er man i tilfeller av vold i nære relasjoner også påført tap av ikke-økonomisk art. Da vil det være nærliggende å kreve ménerstatning og/eller oppreisningserstatning.

Ménerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Vilkårene som må være oppfylt for å ha krav på denne typen erstatning er angitt i voldsoffererstatningsloven § 5; det må være tale om «varig og betydelig skade av medisinsk art». Vilkårene vil typisk være oppfylt dersom man får påvist en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15%. Denne fastsettes etter en standardisert tabell som er inntatt i menerstatningsforskriften. For øvrig skal også den konkrete utmålingen av ménerstatning skje under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse.

Oppreisning skal kompensere for den krenkelsen skadelidte er blitt utsatt for, ofte omtalt som «tort og svie». Her skal utmålingen skje skjønnsmessig ut fra de konkrete omstendighetene i den enkelte sak, jf. lovens § 6. Av betydning vil det eksempelvis være hvor grov handlingen anses å være, samt alvorligheten av den skade som skadelidte er påført.

Kontakt våre advokater

Våre advokater har god erfaring med voldsoffererstatning i ulike tilfeller, herunder ved vold i nære relasjoner og familievold. Har du spørsmål knyttet til en konkret sak eller spørsmål om voldsoffererstatning mer generelt? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. I tillegg har de fleste ulike forsikringsordninger som dekker utgifter til advokat. Om dette er tilfellet også for deg, hjelper vi deg gjerne med. Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hva anses som ¨vold i nære relasjoner¨?

Hva som nærmere anses som vold i nære relasjoner kan utledes av straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner. Persongruppen som omfattes av ¨nære relasjoner¨ er opplistet i bestemmelsens første ledd bokstav a til e. Det gjelder eksempelvis nåværende eller tidligere ektefelle/samboer, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg. Voldsbegrepet omfatter trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold, samt andre krenkelser. Det må for øvrig være tale om alvorlig eller gjentatt mishandling for at det skal foreligge brudd på bestemmelsen.

Hvor reguleres adgangen til å kreve voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er regulert i voldsoffererstatningsloven. Her angis de ulike vilkårene som må være oppfylt for å få gjennomslag for et krav på voldsoffererstatning, samt hvilke tap som kan kreves dekket av erstatningen.

Hvilke vilkår må være oppfylt for å kreve voldsoffererstatning?

For å ha krav på voldsoffererstatning må fire overordnede vilkår, i tillegg til to tilleggsvilkår, være oppfylt. Den psykiske volden må være politianmeldt, erstatningskravet må være inntatt som en del av straffesaken mot skadevolder og det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at den psykiske volden har funnet sted. Videre må den skadevoldende handlingen ha ført til personskade, enten fysisk eller psykisk. Tilleggsvilkårene er at erstatningskravet ikke må være foreldet, samt at det må foreligge adekvat årsakssammenheng. Hvorvidt vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning ved vold i nære relasjoner?

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal ha dekket sitt økonomiske tap, i tillegg til eventuell menerstatning og/eller oppreisningserstatning. Dette innebærer at det ikke er mulig å angi konkret hva man har krav på i voldsoffererstatning i den enkelte sak. Man må nemlig se på hvilke tap den enkelte har lidt. Rettspraksis oppstiller riktignok visse retningslinjer for erstatningssummen; det vil som regel være grunnlag for voldsoffererstatning på minst 50-60.000 kroner ved vold i nære relasjoner.

Koster det noe å ta kontakt med advokat?

Det er flere som tror at det koster noe bare å ta kontakt med advokat. Dette stemmer ikke. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende første vurdering av den enkelte sak. Skulle det bli aktuelt med ytterligere bistand, er det også gode muligheter for å få dekket utgiftene til dette gjennom ulike forsikringsordninger de fleste allerede har. Dette sjekker vi gjerne opp for deg. Det er altså ingen grunn til å ikke ta kontakt dersom det er noe du lurer på. Vi hjelper deg gjerne!

Kilder

Aas, Geir, «Politi- og påtalemyndighetens praktisering av familievoldsbestemmelsen: jf. straffelovens § 219» i Tidsskrift for strafferett 02/2013, s. 237-255.

Bårnås, Kristin Stanwick, Karl Dahlstrand og Vegard Knutsen. Voldsoffererstatningsordningen i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01/2021 (Volum 18). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2021-01-02

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/16952/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!