Vold mot ansatte i psykiatrien

En ansatt i psykiatrien som har blitt utsatt for vold diskuterer med en erfaren erstatningsadvokat

En ansatt i psykiatrien som har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb vil vanligvis få sin skade godkjent som en yrkesskade, hvilket innebærer at vedkommende har rett til yrkesskadeerstatning for sitt fulle økonomiske tap, samt eventuell menerstatning. I tillegg kan oppreisning kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Yrkesskadeforsikring for ansatte i psykiatrien

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 3. Uten hensyn til om noen er skyld i skaden gir forsikringen rett til full erstatning for samtlige økonomiske tap som følge av pådratt skade, herunder inntektstap og merutgifter til legebehandling, samt eventuell menerstatning ved varig og betydelig skade. En betingelse for at ansvaret skal komme til anvendelse er at det foreligger en yrkesskade, jf. § 11.

En yrkesskade er en personskade som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending. Det innebærer at det må være noe utenfor vedkommendes legeme som øyeblikkelig og uforutsett medfører skade. En voldshendelse som medfører personskade vil vanligvis være å anse som en yrkesskade. Det kan eksempelvis være tale om en pasient som gir den ansatte kraftige slag som medfører ribbensbrudd.

«I kjernen av voldsbegrepet står det rent fysiske aspektet ved handlingen. Det typiske er at det er direkte fysisk kontakt mellom gjerningsperson og offer, slik som der gjerningspersonen slår offeret i ansiktet.» Kilde: Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020, s. 35.

Les mer om erstatning etter vold og trusler på arbeidsplassen her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning i psykiatrien

Yrkesskadeforsikringen vil imidlertid ikke dekke eventuell oppreisningserstatning for såkalt «tort og svie». Oppreisning kan derfor kreves fra den subsidiære voldsoffererstatningsordningen representert ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Krav om voldsoffererstatning betinges av at fire grunnvilkår er oppfylt. Den straffbare handlingen må være anmeldt, erstatningskravet må begjæres inkludert i straffesaken, det straffbare forhold må være klart sannsynliggjort og personskaden må være en følge av den straffbare handlingen. Oppreisningserstatningen vil vanligvis ligge i størrelsesordenen 25 000 til 50 000 kr avhengig av sakens alvorlighet.

Les også vår artikkel om foreldelse av voldsoffererstatning.

Eksempel oppreisning

ENV-2014-1380

Et eksempel på tilkjent oppreisning etter vold i psykiatrien følger av ENV-2014-1380. Den ansatte hadde blitt tatt kvelertak på og truet mens vedkommende var på jobb av en bruker ved senteret han arbeidet på. Grunnet denne hendelsen utviklet han psykiske skader, i form av posttraumatisk stresslidelse. I ettertid var han ikke i stand til å jobbe mer enn 60 % og han ble 25 % varig medisinsk invalid.

Ta av fremtidig inntekt med 1 559 790 kr og menerstatning måtte søkes dekket av yrkesskadeforsikringen. Nemda påpeker at oppreisning kan tilkjennes med en engangssum for påført tort og smerte som finnes rimelig, i tråd med voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen skal det legges vekt på hvor alvorlig handlingen isolert sett var, sammenholdt med øvrige konsekvenser handlingen fikk for søkeren. Skadelidte ble tilkjent 25 000 kr i oppreisning.

ENV-2013-3279

I en annen sak ble en ansatt utsatt for tre tilfeller av vold og trusler på arbeidsplassen. Ved første episode kastet brukeren et askebeger av glass på henne, kastet seg over henne og tok kvelertak. Skadevolder slo henne også i hodet, nakke og øvre del av rygg, samt fremsatte drapstrusler. Den andre hendelsen bestod av slag, og det tredje tilfellet av slag, spark og nedskalling, samt drapstrusler. Skadelidte fikk varige fysiske og psykiske skader, og ble sykemeldt over lengre tid. Hun ble tilkjent 50 000 kr i oppreisning.

Advokathjelp ved vold i psykiatrien

Har du blitt utsatt for vold eller trusler under arbeid i psykiatrien? Da kan du ha rett til yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap, samt oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Kontakt en erfaren erstatningsadvokat i dag for bistand i din sak. Ikke la kravet ditt bli foreldet! Nødvendige og rimelige advokatutgifter vil dekkes som en del av erstatningen utbetalt fra yrkesskadeforsikringsselskapet og Kontoret for voldsoffererstatning. I de alvorligste tilfellene vil du også kunne få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning. Du kan kontakte våre advokater ved å ringe, sende e-post eller fylle ut skjemaet på vår nettside.

Vanlige spørsmål

Har jeg rett til erstatning etter vold i psykiatrien?

Ja, skade som følge av vold på jobb vil vanligvis godkjennes som en yrkesskade. Det innebærer at du vil ha rett til yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. I tillegg kan oppreisning kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en erstatningsform for ikke-økonomisk tap og skal kompensere for tort og smerte. Etter en voldshendelse kan krav om oppreisning rettes direkte mot Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), som senere vil kreve regress fra skadevolder.

Kan jeg få både yrkesskadeerstatning og voldsoffererstatning?

Ja, yrkesskadeerstatningen skal dekke eventuelt inntektstap, merutgifter og menerstatning ved varig og betydelig skade. Voldsoffererstatningsordningen vil utbetale oppreisningserstatning.

Hva er fristen for å fremsette krav om erstatning etter vold på jobb?

Krav om yrkesskadeerstatning etter vold på jobb må fremsettes innen 3 år etter at skadelidte fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Vær imidlertid oppmerksom på at skaden må meldes til forsikringsselskapet og NAV innen ett år etter voldshendelsen fant sted. Krav om voldsoffererstatning foreldes først når skadevolders strafferettslige ansvar foreldes etter straffeloven. Denne fristen kan variere fra 3, 5 og 10 år avhengig av handlingens alvorlighetsgrad.

Må jeg betale for advokat etter vold på jobb?

Nei, som hovedregel vil arbeidsgivers forsikringsselskap dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat etter skade påført som følge av vold på jobb.

Kilder

Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 1. utgave, 2021.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62652/560.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!