Erstatning etter vold?

En trist kvinne som presser hodet mot en vegg etter å ha blitt utsatt for vold

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for en voldshendelse? Vold foreligger der noen tvinger gjennom sin vilje eller får utløp for sin aggresjon gjennom fysiske eller psykiske overgrep. Dersom du har blitt utsatt for en voldshendelse kan du ha krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Hva er vold?

Vold innebærer at noen tvinger sin vilje gjennom eller får utløp for sin aggresjon ved fysiske eller psykiske overgrep. Vold kan foregå i nære relasjoner, som følge av hatkriminalitet, andre former for kriminalitet eller krig.

Fikk 4,3 millioner i erstatning etter å ha blitt utsatt for familievold.

Voldtekt og seksuelle overgrep

Voldtekt vil si at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med en bevisstløs person eller annen som ikke kan motsette seg handlingen, jf. straffeloven § 291.

Seksuelle overgrep er ikke definert i straffeloven. Begrepet rammer imidlertid videre enn voldtekt, og rammer følgelig seksuelle handlinger som eksempelvis beføling av bryst uten samtykke. Slike og lignende seksuelle handlinger uten samtykke er straffbart etter straffeloven § 297.

Familievold

Familievold eller mishandling i nære relasjoner omfatter alvorlige eller gjentagende trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser overfor nåværende og tidligere familiemedlemmer, herunder nåværende og tidligere ektefelle eller samboer og dennes slektninger i rett nedstigende linje, egne slektninger i rett opp- og nedstigende linje, samt mennesker i egen husstand og omsorg, jf. straffeloven § 282. Slik vold straffes med fengsel i inntil 6 år.

Hvordan kreve erstatning?

Erstatning kan kreves ved et sivilt søksmål, gjennom straffesak mot skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det vanligste er å kreve erstatning under straffesaken, og deretter søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i dag for en gratis vurdering av hvordan du bør gå frem i din sak. I det følgende vil voldsoffererstatning behandles nærmere.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en form for erstatning som ytes fra staten til den som har blitt utsatt for straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten, jf. voldsoffererstatningsloven § 1.

Vilkår for voldsoffererstatning

For å kunne bli tilkjent voldsoffererstatning må fire inngangsvilkår være oppfylt.

 1. Erstatning ytes kun der den straffbare handlingen er anmeldt til politiet, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd første punktum. Det kan gjøres unntak i særlige tilfeller, men unntaksregelen praktiseres svært strengt. Etter en voldshendelse er det derfor viktig å anmelde saken. Av bevismessige hensyn bør dette gjøres raskt.
 2. Videre må voldsofferet kreve at erstatningskravet inkluderes i straffesaken, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd annet punktum. Kravet oppfylles ved å fortelle politiet at du ønsker erstatningskravet inkludert i straffesaken.
 3. Det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen har skjedd, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 fjerde ledd. Sannsynlighetskravet er lempeligere enn for straffansvar, hvilket innebærer at skadelidte kan få tilkjent voldsoffererstatning selv om saken blir henlagt.
 4. Endelig må det foreligge årsakssammenheng. Personskaden må være påført «som følge av en straffbar handling», jf. voldsoffererstatningsloven § 1 første ledd første punktum. Alminnelige regler om rettslig og faktisk årsakssammenheng gjør seg gjeldende.

Erstatningsutmåling

Merutgifter og inntektstap

Voldsoffererstatningen skal dekke «lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden», jf. voldsoffererstatningsloven § 3 første ledd. Bestemmelsen gir uttrykk for at både påført og fremtidig merutgifter og inntektstap skal erstattes. Merutgifter knytter seg til alle utgifter voldsofferet har i forbindelse med skaden, eksempelvis medisiner, psykolog eller annen medisinsk behandling. Dersom skadelidte er ute av stand til å arbeide i en periode grunnet skaden skal inntektstapet i dette tidsrommet erstattes.

Menerstatning og oppreisning

Erstatning for ikke-økonomisk tap, i form av menerstatning og/eller oppreisning, kan også aktualiseres. Menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse, og gis der skadelidte har fått en «varig og betydelig» skade av «medisinsk art», jf. voldsoffererstatningsloven § 5. Det vil si at det må foreligge en personskade som har medført minst 15 % uførhetsgrad med minimum 10 års varighet.

Videre kan det tilkjennes oppreisning for voldt «tort og smerte», jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Erstatningen skal utgjøre en kompensasjon for krenkelsen skadelidte er påført, og utmåles skjønnsmessig. I enkelte tilfeller er imidlertid oppreisningsbeløpet normert.

«Ved voldtekt til samleie er normen kr 150 000, jf. Rt. 2011 s. 743, HR-2017-2480-U og HR-2018-1909-A. Ved grovt uaktsom voldtekt er den kr 90 000, jf. Rt. 2012 s. 201. Det skal atskillig til for å fravike normen normen, men det kan skje hvis det foreligger særlig skjerpende eller formildende omstendigheter.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 585-586.

Eksempler på oppreisning etter vold

I 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02203-A og HR-2012-02208-A som gjaldt utmåling av oppreisningserstatning etter drapsforsøk med pistol mot fire personer. Samtlige overlevde, men enkelte ble pådratt alvorlige skader. Oppreisningserstatningen varierte mellom 200 000 og 550 000 kroner.

Året før ble det avsagt en høyesterettsdom om legemskrenkelse (Rt. 2011 s. 100). Skadelidte var påført et 15 cm kutt på venstre side av halsen, og ble tilkjent 80 000 kroner i oppreisning.

I høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2011 s. 769 hadde et barn blitt pådratt en hjerneskade etter at hans far mistet ham i gulvet.  Faren opplyste ikke helsepersonell om hva som hadde hendt. Barnet fikk dermed en varig hjerneskade og ble 100 % medisinsk ufør. Barnet ble tilkjent 300 000 kroner i oppreisning.

Den øvre og nedre grensen for voldsoffererstatning

Voldsoffererstatningsloven § 11 angir at den nedre grensen for voldsoffererstatning er 1 000 kroner. Hva gjelder maksbeløpet medfører en nylig og viktig endring i voldsoffererstatningsloven at voldsofre nå kan få opptil 60 G per person per skadetilfellet. Tidligere var maksbeløpet 60 G per skadetilfellet, uavhengig av hvor mange som var rammet av den skadegjørende handlingen.

Endringen er i tillegg gitt tilbakevirkende kraft, hvilket betyr at tidligere voldsofre kan ha rett til tilleggserstatning, jf. voldsoffererstatningsloven § 17b. Det vil være tilfellet dersom skadelidte fikk tilkjent høyere erstatning fra skadevolder i retten, men fikk avkortet voldsoffererstatningen grunnet tidligere øvre grense.

Foreldelse

Søknad om voldsoffererstatning må fremsettes innen en nærmere bestemt frist. Det fremgår av voldsoffererstatningsloven § 3 annet ledd at søknaden må være fremsatt før erstatningskravet mot skadevolder er foreldet etter foreldelsesloven. Etter foreldelsesloven § 9 nr. 1 må søknad fermsettes innen tre år fra tidspunktet voldsofferet fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. For tilfeller hvor det går lang tid før skadelifdte får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år. Likevel vil det være tilstrekkelig å fremsette søknad før skadevolders straffansvar foreldes etter straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Kontakt advokat ved vold

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater med erfaring og kompetanse fra voldssaker. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uformell og gratis samtale. Dine eventuelle videre advokatutgifter vil som hovedregel dekkes av erstatningen du blir tilkjent. Du kan nå våre advokater via telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er vold?

Vold foreligger der noen tvinger gjennom sin vilje eller får utløp for sin aggresjon ved fysiske eller psykiske overgrep. Det kan eksempelvis være tale om voldtekt, mishandling i nære relasjoner eller hatkriminalitet.

Kan jeg kreve erstatning etter en voldshendelse?

Ja, dersom du er påført en skade grunnet voldshendelsen som har ledet til et økonomisk tap kan du kreve erstatning. Det kan både være tale om en fysiske og psykiske skader.

Hva er vilkårene for å få tilkjent voldsoffererstatning?

Fire inngangsvilkår må være oppfylt for å kunne få tilkjent voldsoffererstatning. Det straffbare forholdet må være anmeldt til politiet, erstatningskravet må inkluderes i straffesaken, forholdet må være klart sannsynliggjort og det må foreligge årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og personskaden.

Må jeg betale for advokat?

I mange tilfeller vil advokatutgiftene dine dekkes av det offentlige. Ved saker som angår vold vil advokatutgifter dekkes som en del av erstatningen som tilkjennes fra Kontoret for voldsoffererstatning. Du vil også ha krav på fri rettshjelp dersom din årlige bruttoinntekt ikke overskrider 246 00 kroner og nettoformuen ikke er over 100 000 kroner.

Er det noen frist for å fremsette krav om voldsoffererstatning?

Søknad om voldsoffererstatning må fremsettes innen tre år etter at voldsofferet fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. For tilfeller hvor det tar svært lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap er en maksfrist på 20 år oppstilt. Likevel vil ikke kravet foreldes før skadevolders straffansvar foreldes etter straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Kilder

Gröning, Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen. Frihet, forbrytelse og straff, 2. utgave, Bergen, 2019.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/2738061/98_JUS399_H20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!