Voldsoffererstatning uten anmeldelse?

En såret kvinne som nylig har søkt om voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning ytes til mennesker som har lidt personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. For å bli tilkjent voldsoffererstatning må blant annet det straffbare forholdet være anmeldt til politiet og erstatningskravet begjært inkludert i straffesaken. I særlige tilfeller kan det imidlertid gjøres unntak fra kravet om anmeldelse.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en erstatningstype som ytes fra staten til mennesker som har lidt personskade grunnet en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Krav om voldsoffererstatning fremsettes overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Vilkår for voldsoffererstatning

Fire inngangsvilkår må være oppfylt for å få tilkjent voldsoffererstatning:

 1. Det straffbare forholdet må være anmeldt til politiet.
 2. Ersatningskravet må begjæres inkludert i straffesaken.
 3. Forholdet må være klart sannsynliggjort.
 4. Voldsofferet må være påført en personskade, fysisk og/eller psykisk, som følge av den straffbare handlingen.

«Bakgrunnen for vilkåret [om anmeldelse] er at politiet ved anmeldelsen får kunnskap om det straffbare forholdet og dermed gis adgang til både å etterforske saken, en mulighet til å stoppe nye overgrep og til eventuelt å stille gjerningspersonen både strafferettslig og sivilrettslig ansvarlig.» Kilde: Goflebakke, Hilde. Voldsoffererstatning til barn etter familievold – særlig om oppreisningserstatning, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 02/2016 (Volum 13), s. 167.

Visse unntak følger for vilkåret om anmeldelse, hvilket vil bli omtalt i det følgende.

Unntak fra vilkåret om anmeldelse

Vilkåret om at voldsoffererstatning kun ytes når den straffbare handlingen er anmeldt til politiet fremgår av voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd første setning. Videre må erstatningskravet bli krevd inkludert i straffesaken, jf. andre setning. Av bestemmelsens tredje setning fremgår det at erstatning kan ytes i «særlige tilfeller» selv om de to overnevnte vilkårene ikke er oppfylt.

Unntaksregelen gir forvaltningen adgang til å dispensere fra vilkårene om anmeldelse. Det gjøres sjeldent unntak fra kravet om at den straffbare handlingen må anmeldes. Det vil eksempelvis ikke gjøres unntak fra vilkåret om anmeldelse kun grunnet frykt for represalier eller av helsemessige årsaker. Unntak kan imidlertid tenkes dersom anmeldelsen ikke vil ha noen hensikt i seg selv, eksempelvis dersom straffeansvaret er foreldet, jf. Ot.prp.nr.10 (2007-2008) s. 23. Momenter ved vurderingen vil blant annet være hvor godt saken er dokumentert, om vektige grunner for å unnlate å anmelde foreligger, samt samfunnets interesse i at handlingen blir anmeldt. Det kan også gjøres unntak i tilfeller hvor skadevolder er død, jf. Ot.prp.nr.4 (2000-2001) s. 8.

Hva gjelder vilkåret om at skadelidte må kreve erstatningskravet inkludert i straffesaken, er praksisen mer liberal. Bakgrunnen er at det ofte vil variere hvorvidt fornærmedes bistandsadvokat, politi eller påtalemyndighet har informert om adgangen til å inkludere erstatningskravet i straffesaken. Det er altså ofte forhold utenfor offerets kontroll som avgjør om erstatningskravet inkluderes i straffesaken.

Advokathjelp etter vold

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Flere av våre advokater er spesialisert på området og bistår deg gjerne med din sak. Du kan komme i kontakt med våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en type erstatning som ytes fra staten til personer som har lidt personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1.

Hva er vilkårene for voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning forutsetter at fire inngangsvilkår er oppfylt. Det straffbare forhold må være anmeldt til politiet, erstatningskravet må begjæres inkludert i straffesaken, det straffbare forhold må være klart sannsynliggjort og årsakssammenheng må foreligge mellom personskaden og den straffbare handlingen.

Kan jeg kreve voldsoffererstatning uten anmeldelse?

I noen snevre tilfeller kan voldsoffererstatning tilkjennes uten anmeldelse. Det vil være tilfellet dersom anmeldelsen ikke vil ha noe hensikt i seg selv, eksempelvis dersom skadevolder er død eller det strafferettslige ansvaret er foreldet.

Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Krav om voldsoffererstatning foreldes tre år etter den dag skadelidte fikk eller burde skaffet seg tilstrekkelig kunnskap som skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. For tilfeller hvor det går særdeles lang tid før skadelidte får tilstrekkelig kunnskap er det oppstilt en maksfrist på 20 år fra den skadegjørende handlingen opphørte. Likevel vil ikke krav om voldsoffererstatning foreldes før skadelidte fyller 21 år eller det eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 annet ledd.

Hva kan jeg kreve i voldsoffererstatning?

Hvor mye du kan kreve i voldsoffererstatning vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Erstatningsposter som kan gjøre seg gjeldende er påførte og fremtidige merutgifter, herunder utgifter til lege, medisiner, transport m.m., påført og fremtidig inntektstap, samt menerstatning og/eller oppreisning for ikke-økonomisk tap.

Kilder

Goflebakke, Hilde. Voldsoffererstatning til barn etter familievold – særlig om oppreisningserstatning, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 02/2016 (Volum 13). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2016-02-04

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38546/550.pdf?sequence=1

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21349/67415.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!