Erstatning etter yrkesskade?

En tømrer som sitter på gulvet å vrir seg i smerte etter en yrkesskade

NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En godkjent yrkesskade utløser en rekke rettigheter slik som dekning av behandlingsutgifter, medisiner og menerstatning. I tillegg vil man ha krav på erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen.


Loven

Det følger av folketrygdloven § 13-3 at det med yrkesskade menes blant annet «personskade» som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Et medlem vil være yrkesskadedekket når yrkesskaden «oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jfr. folkterygdloven § 13-6.

Folketrygdloven § 13-6 oppstiller tre kumulative vilkår. Dette innebærer at alle vilkårene må være oppfylt for at en person skal kunne kreve erstatning. Arbeidstakeren må ha vært «i arbeid». Dette arbeidet må ha skjedd «på arbeidsplassen». I tillegg må arbeidet være utført «i arbeidstiden». Ordlyden dekker en svært snever krets, men det følger av praksis at denne skal tolkes noe videre.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Høyesterett har uttalt at det er en sterk innbyrdes sammenheng mellom de tre vilkårene, og at om kravet til «i arbeid» er oppfylt, vil det følge nærmest av seg selv at kravene om at den skal ha skjedd «på arbeidsstedet i arbeidstiden» er oppfylt. Det er også uttalt at tilknytning og nærhet til det ordinære arbeidet er det viktigste kriteriet.

Høyesterett har lagt til grunn at fritidsaktiviteter i regi av arbeidsgiver vanligvis ikke dekkes.

Det rettslige utgangspunktet

Formålet bak yrkesskadetrygden er å erstatte skader som skyldes arbeidet eller den spesielle risiko det medfører. Dette følger av forarbeidene til yrkesskadetrygdloven (Ot.prp. nr. 35 (1957-58) s. 25).

Det rettslige utgangspunktet i norske erstatningsrett er at skadelidte skal få sitt fulle tap erstattet. Dette innebærer at du vil få alle påregnelige kostnader som følge av yrkesskaden erstattet.

Arbeidsskade

De fleste yrkesskader forårsakes av en fysisk skade som skjer på arbeidsplassen. Det kan være vanskelig å trekke grensen for hva som anses som en yrkesskade. Hvert tilfelle må vurderes konkret.

Loven kommer likevel med en definisjon på hva en arbeidsulykke er.

«Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid (§13-3 andre ledd).» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade s. 23. Gyldendal, 1. utgave 2021.

En advokat som er spesialisert på erstatning vil kunne hjelpe deg å vurdere om din skade er å anse som en yrkesskade. Momenter som vil inngå i vurderingen er blant annet uventet belastning, om belastningen er nær de ordinære arbeidsoppgavene, samt tidspress.

Les om yrkesskade etter arbeid på sjøen her.

Hva du kan kreve erstattet

Under følger en liste med eksempler på tap du eventuelt kan kreve erstattet etter å ha blitt pådratt en yrkesskade på jobb. En advokat vil kunne veilede deg, og forklare hvilke erstatningsposter som vil være aktuelt for ditt konkrete tilfelle.

 • Lidt inntektstap (fra skadetidspunktet til det oppnås enighet/faller dom)
 • Fremtidig inntektstap
 • Merutgifter (eksempelvis legeregning)
 • Hjemmearbeidstap
 • Menerstatning
 • Tap av forsørger (om din forsørger er den som ble utsatt for skaden)

Eksempler på yrkesskader

Det er ikke lett å nevne konkrete yrkesskader det kan kreves erstatning for. Som det fremgår av gjennomgåelsen over, vil det være mange grensetilfeller. Listen over gir imidlertid en oversikt over eksempler på yrkesskader som i minst et tilfelle har gitt den skadelidte medhold i erstatning fra domstolen.

 • Fallskade
 • Klemskade
 • Tinnitus
 • Psykiske skader
 • Vold
 • Mobbing
 • Skade som følge av løft

Erstatning for hørselskade kan lese mer om her.

Advokatbistand etter yrkesskade

For å få utbetalt beløpet du faktisk har krav på, vil det være viktig å få bistand av advokater som er spesialisert på erstatning. Våre erfarne advokater kan bistå deg i å hevde rettighetene du kan ha ovenfor forsikringsselskapet. I de fleste saker vil du få mer utbetalt om du bruker en advokat, sammenliknet med om du ikke bruker en advokat.

Ønsker du en uforpliktende vurdering av saken din, kan du kontakte oss for en gratis samtale, enten på e-post, telefon, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet.

Les også om erstatning for yrkesbetinget lungekreft.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning?

Om du blir skadet mens du er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, kan du kreve yrkesskadeerstatning.

Hva er en yrkesskade?

NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Kan jeg få erstatning for yrkesskade som skjedde under aktivitet i regi av jobben?

I utgangspunktet ikke, men hvert tilfelle må vurderes konkret. En advokat kan hjelpe deg med den konkrete vurderingen.

Hva er kravene til yrkesskadeerstatning?

Det kreves at arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når skaden inntrer. For å vurdere de forskjellige kravene er momenter som nærhet til de ordinære arbeidsoppgavene av relevans.

Hvem kan jeg kreve yrkesskadeerstatning fra?

NAV og forsikringsselskapet til arbeidsgiver.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2021.

Helgesen, Ottar. Erstatning ved yrkesskader. 1972.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20817/skjelsbek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!