Yrkesskade på vei til eller fra jobb?

En mann som holder seg for hodet på vei til jobb

De fleste har en kortere eller lengre reisevei til sitt arbeidssted. På veien kan det oppstå ulykker. Spørsmålet i den anledning er hvem som skal dekke tapet. Som hovedregel er den ansatte ikke yrkesskadedekket på vei til og fra jobb, men det følger likevel visse unntak av folketrygdloven.

Var du yrkesskadedekket da uhellet inntraff?

En yrkesskade er en personskade som følge av en arbeidsulykke. Skader på vei til og fra jobb er som hovedregel ikke å betrakte som yrkesskade, fordi slike skader anses som utslag av reiseveiens risiko og ikke arbeidets. Av folketrygdloven følger imidlertid noen unntak; dersom reisen foregår i regi av arbeidsgiver og dersom du er i arbeid under reisen. Sistnevnte vil eksempelvis gjelde når du reiser fra hjemmekontor, hvor arbeidet er påbegynt, til arbeidsplassen.

«I Norge har reiser hjemmefra til første arbeidssted vært ansett som risiko ved reiseveien, uten tilstrekkelig tilknytning til arbeidet. Reiser mellom ulike arbeidssteder er derimot dekket.» Kilde: Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1).

I det følgende vil de nærmere vilkårene for yrkesskadedekning behandles. Dersom disse er oppfylt er det viktig å sende skademelding til NAV innen ett år etter ulykken.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Lurer du på hvor mye du kan få i yrkesskadeerstatning? – Les vår artikkel her.

Arbeidsulykke

Vilkåret om «arbeidsulykke» innebærer at personskaden må være forårsaket av en plutselig eller uventet ytre hending, jf. folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd. Det vil si at noe utenfor kroppen må forårsake ulykken. Det kan eksempelvis være en trafikkulykke eller at den ansatte sklir på glatt underlag.

Les også vår artikkel om yrkessykdom.

Bedriftsvilkår

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 andre ledd. På reise til og fra arbeidsstedet gjelder yrkesskadedekningen dersom transporten skjer i arbeidsgivers regi, eller er av slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade, jf. fjerde ledd.

Med «i arbeid» henvises det til at vedkommende utfører sine arbeidsoppgaver. Når man spiser lunsj på arbeidsstedet er man også ansett å være i arbeid.

Videre vil «på arbeidsstedet» si det bygget eller uteområdet hvor vedkommende virksomhet holder til. Dersom man ikke har fast arbeidssted fordi man eksempelvis er elektriker eller sjåfør vil arbeidsstedet være der arbeidet utføres. Hjemmekontor vil også omfattes av vilkåret.

Det siste vilkåret «i arbeidstiden» innebærer at ulykken må skje i tidsrommet mellom starten på arbeidsdagen og slutten.

Eksempler på yrkesskade på vei til/fra jobb

Yrkesskadedekket på vei til jobb?

Høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2000 s. 1028 omhandlet en sak hvor en elektromontør omkom i en trafikkulykke mens han kjørte arbeidsgivers servicebil på vei fra sitt hjem om morgenen til et arbeidsoppdrag avtalt dagen i forveien. Det var avtalt at vedkommende skulle utføre et oppdrag hos handlesenteret CC Mart’n i Hamar ved arbeidstidens begynnelse neste dag, og at han skulle møte på handlesenteret klokken 7. Høyesterett fremhever at formålet med yrkesskadelovgivningen er å gi kompensasjon for den særlige risiko som er forbundet med arbeidet. Skade påført på vei til eller fra arbeidet er derimot en risiko ved reiseveien, og ikke arbeidet i seg selv. Derfor godkjennes slikt som hovedregel ikke som yrkesskade.

I saken ville arbeidstakerens arbeid begynne ved ankomst til handlesenteret. Det var ingenting som tilsa at arbeidet var påbegynt allerede i hjemmet. Den forulykkede var av den grunn ikke yrkesskadedekket.

Les om erstatning etter ran på jobb her.

Yrkesskadedekket på vei fra jobb?

Et ytterligere eksempel følger av Trygderettens kjennelse inntatt i TRR-2013-1092. Saken gjaldt en ansatt som hadde vært i et møte i by B. Vedkommende bodde i by A. Etter endt møte rundt kl 13.45, samtidig som han hadde en arbeidsrelatert samtale på telefonen, skled han på is og falt. Hans arbeid bestod i å være tilgjengelig også mens han var på reise. Retten tok blant annet utgangspunkt i overnevnte høyesterettsdom, samt viste til tidligere kjennelser fra Trygderetten, hvor det vektlegges om skaden skjedde i arbeidstidens ytterkant, hvilket vanligvis ikke vil dekkes.

I foreliggende sak var arbeidstakeren lønnet på tidspunktet uhellet skjedde, og hans arbeidssamtale illustrerte at han var i arbeid. Han hadde heller ikke ennå nådd transportmiddelet han skulle benytte hjem. Han var dermed ikke i en situasjon hvor han tids- og stedsmessig hadde gått over i den private sfære som alminnelige reiser til og fra arbeid representerer. Tilfellet skilte seg dermed avgjørende fra blant annet overnevnte høyesterettsdom. Vedkommende var dermed yrkesskadedekket da uhellet inntraff.

Les også om erstatning etter sosial sammenkomst med jobben.

Kontakt advokat ved spørsmål om du var yrkesskadedekket

Har du pådratt deg en skade på vei til eller fra jobb? Kontakt en av våre dyktige erstatningsadvokater for en gratis klarlegging av dine rettigheter i saken. Våre advokater har inngående kjennskap til regelverket og praksis på området. Advokatfirmaet Teigstad er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en erstatningsadvokat kontakt med deg innen kort tid.

Les om erstatning etter flyulykke her.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter skade på vei til jobb?

Som utgangspunkt vil du ikke være yrkesskadedekket på vei til jobb. Noen arbeidsgivere har imidlertidig tegnet yrkesskadeforsikring som også dekker reise til og fra jobb. Dette bør du derfor undersøke. Skulle du ikke være dekket av yrkesskadeforsikringen, kan du likevel kreve erstatning fra den eventuelle skadevolder som forårsaket skaden.

Hva er vilkårene for å få tilkjent yrkesskadeerstatning?

For å få tilkjent yrkesskadeerstatning må du være pådratt en personskade som følge av en arbeidsulykke. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse. Skaden må videre være oppstått ¨i arbeid i arbeidstiden på arbeidsstedet¨.

Er jeg yrkesskadedekket på vei til eller fra arbeidsplassen?

Som utgangspunkt er du ikke yrkesskadedekket på vei til eller fra arbeidsplassen. Noen arbeidsgivere har imidlertid tegnet yrkesskadeforsikring som også dekker skader som måtte oppstå på reiseveien til og fra arbeidet. Dette kan du undersøke med din arbeidsgiver.

Må jeg betale for advokat?

Dersom du har krav på yrkesskadeerstatning vil forsikringen dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det vil si at du ikke må betale for advokat selv.

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke er en ulykke som er forårsaket av en plutselig eller uventet ytre begivenhet i arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!