Yrkesskadeerstatning fra NAV

En veileder og en klient sitter på NAV og skriver en søknad om yrkesskadeerstatning

Skulle du under utføring av arbeid bli utsatt for en personskade, sykdom eller dødsfall, vil du ha krav på yrkesskadeerstatning. Krav om yrkesskadeerstatning kan rettes mot både NAV og forsikringsselskapet til arbeidsgiveren.


Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er en kompensasjon for økonomiske tap du vil lide som følge av skaden eller sykdommen du har pådratt deg. Yrkesskadeerstatning er også aktuelt for de etterlatte ved dødsfall.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskade

Folketrygdloven definerer en yrkesskade som en personskade som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Man er yrkesskadedekket når skaden oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

«Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være rent geografisk bestemt og begrenset. […] I enkelte tilfeller har Trygderetten akseptert at arbeidstakeren har hjemmekontor, og at de bedriftsmessige vilkår anses oppfylt ved skader som oppstår der.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021, s. 35 og 41.

En arbeidsulykke er etter folketrygdloven en plutselig eller uventet ytre hendelse som man blir utsatt for i arbeidet. Definisjonen omfatter også ytre hendelser som medfører en belastning som er uvanlig i vedkommende arbeid.

Belastningsskader som har utviklet seg over tid, faller imidlertid utenfor. Dette gjelder både fysiske og psykiske belastninger.

Les også vår artikkel om yrkesskadeerstatning på vei til og fra jobb.

Du vil uansett årsak til skaden ha krav på sykepenger i ett år.

Menerstatning og behandlingsutgifter

Ved yrkesskade har du visse rettigheter fra NAV som andre skadde ikke har. Dette gjelder for ekempel full dekning av behandlingsutgifter og du kan også ha krav på menerstatning fra NAV dersom skaden er omfattende.

Les her om erstatning ved tap av finger.

Når du har rett til sykepenger fra arbeidsgiver

Folketrygdloven § 8-18 oppstiller krav til opptjeningstid for å ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Det følger av bestemmelsen at arbeidstaker må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Har du jobbet i samme jobb i minst fire uker, vil du ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene du blir fraværende fra jobb.

Etter utløpet av disse 16 dagene, er det NAV som utbetaler sykepenger.

Det er imidlertid ikke slik at du må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i fire uker for å få yrkesskadeerstatning generelt. Den grunnleggende regelen er at du må ha vært i arbeid i minst fire uker før skaden inntraff for å ha rett til sykepenger. Ved yrkesskadeerstatning finnes det imidlertid flere unntak. Opptjeningsreglene i folketrygdloven gjelder ikke på samme måte ved en yrkesskade eller -sykdom.

Når du ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver vil ikke alltid være forpliktet til å betale sykepenger. Dette vil være tilfelle dersom arbeidsforholdet ikke har bestått i fire uker. Da vil trygden betale sykepenger fra første dag.

Det følger av folketrygdloven at opptjeningsreglene ikke er de samme for sykepenger på grunn av yrkesskade, som de opptjeningsreglene som gjelder ved andre fraværsgrunner. Dette innebærer at hovedregelen om at den som søker sykepenger må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før vedkommende ble arbeidsufør, ikke gjelder.

Få hjelp av en advokat til å kreve yrkesskadeerstatning fra NAV

For å være sikker på at du har alle dine rettigheter i behold, og overholder eventuelle frister, vil det være i din interesse å veiledes av en erfaren erstatningsadvokat. Les også om hvordan du melder og fremmer yrkesskadekrav her.

Våre advokater vil gi deg en uforpliktende, gratis først vurdering av saken. Du kan kontakte oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på siden.

Les også om erstatning for behandlingsutgifter etter yrkesskade.

Vanlige spørsmål

Hvor lenge har jeg rett til å få utbetalt yrkesskadeerstatning?

Du kan få utbetalt sykepenger i en periode på maksimalt 52 uker (1 år). Om du ikke kan arbeide etter denne perioden vil du bli kompensert med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

Hvem betaler sykepenger som følge av yrkesskadeerstatning?

Hovedregelen er at arbeidsgiver betaler de første 16 dagene. Deretter betaler NAV. Dette kommer imidlertid an på hvor lenge du har arbeidet hos nåværende arbeidsgiver.

Når har jeg rett på yrkesskadeerstatning?

Du har rett på yrkesskadeerstatning dersom du blir skadet i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er en kompensasjon for økonomiske tap du vil lide som følge av skaden eller sykdommen du har pådratt deg.

Jeg har jobbet mindre enn fire uker hos arbeidsgiver. Kan jeg fortsatt få yrkesskadeerstatning?

Ja. Det vil imidlertid ikke være arbeidsgiver, men NAV som vil stå for utbetalingen.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Skårberg, Lars Olav og Reusch, Marianne. Yrkesskade, Oslo, 2003

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!