Yrkesskadeforsikringsloven § 1

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne yrkesskadeforsikring til fordel for sine arbeidstakere og det nærmere innholdet i yrkesskadeforsikringen. Lovens § 1 angir lovens saklige og geografiske virkeområde, herunder når loven får anvendelse. 


Lovteksten

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder ved personskade påført arbeidstakere hos arbeidsgivere i riket

Kongen kan gi nærmere regler om virkeområde, herunder om lovens anvendelse på

a) norske arbeidsgivere i utlandet

b) utenlandske arbeidsgivere i Norge

c) arbeidstakere på skip, boreplattformer o.l.

Kort forklart

Første ledd

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven § 1 første ledd at loven gjelder ved «personskade påført arbeidstakere hos arbeidsgivere i riket». Lovteksten angir her lovens saklige og geografiske virkeområde. Bestemmelsen regulerer dermed både hva som omfattes av loven, hvem som er plikt- og rettighetssubjektene etter loven, og hvor loven gjelder.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Hva omfattes

Når det gjelder hva som omfattes, omfatter begrepet «personskade» både skader og sykdom. Tingsskader og rene formuesskader faller imidlertid utenfor lovens virkeområde. Hvilke skader og sykdommer som dekkes av yrkesskadeforsikringen er nærmere regulert i lovens § 11.

Les mer om yrkesskadeforsikringsloven § 11 her.

Hvem omfattes

Loven får bare anvendelse på «arbeidstakere». Utgangspunktet er at loven ikke dekker skade på andre enn arbeidstakere. Dersom en besøkende på en bedrift blir skadet vil vedkommende dermed ikke være dekket av yrkesskadeforsikringsloven. Dog er det slik at etterlatte kan kreve erstatning dersom arbeidstakeren dør som følge av skadene, jf. lovens § 12 annet ledd. At personskade må være «påført» arbeidstaker peker på at skaden må være påført mens vedkommende er i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden, jf. lovens § 10.

Lovteksten klargjør hvem som er plikt- og rettighetssubjektene etter loven, jf. begrepene «arbeidstaker» og «arbeidsgiver». Begrepene er nærmere definert i lovens § 2.

Les mer om yrkesskadeforsikringsloven § 10 her.

Hvor loven gjelder

Loven gjelder som utgangspunkt kun når arbeidstaker er ansatt hos arbeidsgiver «i riket». Det presiseres i forarbeidene at uttrykket «i riket» henviser til arbeidsgiveren, herunder at det er arbeidsgiver som må være i riket. Det har dermed ingen betydning om arbeidstakeren utførte oppdrag i utlandet på skadetidspunktet hvis arbeidsgiveren oppfyller det geografiske krav. Uttrykket «i riket» må forstås på vanlig måte, herunder at det omfatter Svalbard og Jan Mayen, men ikke de norske biland.

Andre ledd

Bestemmelsens annet ledd gir Kongen fullmakt til å gi nærmere regler om lovens virkeområde. Bakgrunnen for annet ledd er i følge forarbeidene at Justisdepartementet anså fullmakten nødvendig for å kunne detaljregulere spørsmål som ellers ville skapt vanskelige avgrensningsproblemer. Videre så presiseres det at oppregningen i annet ledd ikke er ment å være uttømmende. I medhold av bestemmelsens annet ledd er det gitt nærmere regler i forskrift til loven.

I forskrift til lov om yrkesskadeforsikring er det gitt regler som medfører at også arbeidstakere på skip og boreplattformer omfattes av loven. Videre er det gitt regler som regulerer norske arbeidsgivere i utlandet samt utenlandske arbeidsgivere i Norge.

Les om yrkesskadeforsikringsloven § 17 her.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig s. 85

Advokathjelp

Våre erfarne erstatningsadvokater jobber jevnlig med spørsmål knyttet til yrkesskadeforsikringsloven. Lurer du på om du har et krav etter yrkesskadeforsikringsloven eller trenger du bistand i en konkret sak? Våre advokater bistår med hjelp. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post for en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Les mer om hva som står i yrkesskadeforsikringsloven her.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!