Yrkesskadeforsikringsloven § 10

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 regulerer dekningsområdet for yrkesskadeforsikring. Mer konkret oppstiller bestemmelsen visse overordnede krav til den aktuelle skaden og/eller sykdommen. Disse må være tilfredsstilt for å kreve dekning gjennom yrkesskadeforsikringen.


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 fastslår at yrkesskadeforsikringen skal dekke skader og sykdommer som en arbeidstaker blir påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det oppstilles med andre ord tre krav til forholdene rundt skaden og/eller sykdommen for at en arbeidstaker skal være yrkesskadedekket.

Yrkesskadeforsikringen dekker ikke skader som oppstår utenfor en arbeidstakers arbeid. Arbeidstakeren må med andre ord ha pådratt seg skaden/sykdommen under utøvelse av arbeid for arbeidsgiver, for eksempel ved en arbeidsulykke. Det må både dreie seg om et gjøremål for arbeidsgiver, samtidig som gjøremålet må falle innenfor den avtalte arbeidstiden. Er ikke dette tilfellet, vil man ikke være yrkesskadedekket. Dette innebærer for øvrig at skade/sykdom som oppstår i forbindelse med private gjøremål, ikke gir krav på dekning gjennom yrkesskadeforsikringen.

Når det gjelder vilkåret til arbeidssted vil dette kunne variere avhengig av hva slags type arbeid det er tale om. Har man en stasjonær arbeidsplass er arbeidsstedet mer eller mindre avgrenset til dette. Gjøremål som utføres som ledd i arbeidet utenfor dette arbeidsstedet vil riktignok også omfattes. Har man ikke et like avgrenset arbeidssted, vil man være yrkesskadeforsikret der arbeidet til enhver tid foregår.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Verdt å merke seg er at man i enkelte tilfeller kan være yrkesskadedekket også på jobbreiser og seminarer. Dette forutsetter riktignok at arrangementet har et faglig innhold, samt at det skjer i regi av arbeidsgiver. Skader som en arbeidstaker pådrar seg på sosial utflukt med kollegaer uten noen faglige innslag vil dermed ikke gi krav på yrkesskadeerstatning etter loven.

Visse presiseringer og unntak til bestemmelsen finnes i yrkesskadeforsikringsloven § 11. Den angir en opplisting av de skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen.

Les også om yrkesskadeforsikringsloven § 14.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 88-89

https://www.advokat-teigstad.no/yrkesskade/

Rt. 2000 s. 220 om yrkesskadedekning under reise til/fra arbeidsstedet

Rt. 2004 s. 487 om skade påført arbeidstaker under sosial utflukt

Rt. 2014 s. 513 om skade etter aking under faglig seminar

Lovteksten

§ 10. Dekningsområdet.

Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Kontakt oss for advokathjelp

Har du behov for bistand i sak om yrkesskadeforsikring? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater jobber ofte med spørsmål knyttet til yrkesskadeforsikring og hjelper deg gjerne. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet under.

Les mer om hva som står i yrkesskadeforsikringsloven her.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!