Yrkesskadeforsikringsloven § 11

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven 11

Yrkesskadeforsikringsloven § 11 regulerer hvilke skader og sykdommer som skal dekkes av yrkesskadeforsikringen. Bestemmelsen må sees i sammenheng med yrkesskadeforsikringsloven § 10 som angir rammene for skadesituasjonen. 


Kort forklart

Første ledd bokstav a

Yrkesskadeforsikringsloven § 11 fastslår hvilke nærmere skader og sykdommer som skal dekkes av yrkesskadeforsikringen. Bestemmelsens første ledd inneholder en opplisting av disse i bokstav a til c. Her angis det i bokstav a at skade og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke kan kreves dekket. I disse tilfellene taler vi om yrkesskade.

Første ledd bokstav b

Videre vil sykdom som etter folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade kunne kreves dekket gjennom yrkesskadeforsikringen, jf. bokstav b. Verdt å være oppmerksom på i denne forbindelse er yrkessykdomsforskriften. Den supplerer bestemmelsen i folketrygdloven og angir eksplisitt hvilke sykdommer som regnes som yrkesskade. Ut over at den aktuelle sykdommen må være nevnt i forskriften, må man også oppfylle alle vilkårene i § 13-4 annet ledd bokstav a til d.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Første ledd bokstav c

Man kan også være yrkesskadedekket ved annen skade og sykdom enn de som er nevnt i bokstav a og b. Forutsetningen er at den aktuelle skaden/sykdommen må skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, jf. bokstav c. I slike tilfeller vil det ofte kunne være vanskelig å vite hvorvidt vilkåret om årsakssammenheng er tilfredsstilt. Det må nemlig kunne påvises en rimelig og naturlig sammenheng mellom den påståtte yrkesskaden og selve arbeidet. Er du i tvil om dette er tilfellet i din sak? Ta gjerne kontakt med oss for bistand.

Annet ledd

Av § 11 annet ledd følger en såkalt presumsjonsregel. Her fastslås det at skade og sykdom som nevnt i § 11 første ledd bokstav b som et klart utgangspunkt skal anses forårsaket i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Man vil med andre ord automatisk tilfredsstille vilkårene i yrkesskadeforsikringsloven § 10. Dette er en forutsetning for å være yrkesskadedekket.

Det gjøres kun unntak fra dette utgangspunktet dersom forsikringsgiveren kan bevise at skaden/sykdommen åpenbart ikke ble forårsaket mens arbeidstakeren var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ettersom forsikringsgiver må bevise at dette «åpenbart» ikke må var tilfellet, er det ikke mye rom for tvil. Forsikringsgiveren må altså ha gode bevis/holdepunkter for at en skade/sykdom som er nevnt i yrkessykdomsforsikriften likevel ikke skal anses forårsaket i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Tredje ledd

Etter tredje ledd skal det ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, sees bort fra en arbeidstakers særlige mottakelighet for skaden eller sykdommen. Arbeidstakeren skal med andre ord tas som han eller hun er. Det er uten betydning hvorvidt vedkommende er særlig mottakelig for den aktuelle type skade eller sykdom.

Dette gjelder likevel ikke dersom den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsak til at skaden eller sykdommen har oppstått. At det må være den helt overveiende årsak innebærer en høy terskel; det må foreligge klare holdepunkter for at den særlige mottakeligheten mer eller mindre var grunnen til at skaden/sykdommen oppstod. Dette beror for øvrig på en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 89

https://www.advokat-teigstad.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 11. Skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke

a. skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),

b. Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.

c. annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet.

Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra arbeidstakerens særlige mottakelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsak.

Advokathjelp

Våre advokater jobber jevnlig med spørsmål knyttet til erstatning og yrkesskadeforsikring. Har du spørsmål gjeldende yrkesskadeforsikring eller trenger du bistand i en konkret sak? Våre advokater hjelper deg gjerne! Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan også bruke kontaktskjemaet like under.

Les mer om hva som står i yrkesskadeforsikringsloven her.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11—tolking-av-yrkesskadeforsikringslo/id451916/

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!