Yrkesskadeforsikringsloven § 13

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven 13

Yrkesskadeforsikringsloven § 13 regulerer, med henvisning til skadeserstatningsloven kapittel 3 og forskrift om standardisert erstatning, selve utmålingen av erstatningssummen i den enkelte sak. 


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 13 regulerer selve erstatningsutmålingen. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 12, som regulerer hvilke tap som kan kreves erstattet. § 13 fastslår altså hvordan de enkelte tapspostene skal utmåles.

Første ledd henviser til skadeserstatningsloven kapittel 3 og fastslår at denne loven gjelder så langt ikke annet er bestemt etter yrkesskadeforsikringsloven. Det innebærer at det for erstatningsutmålingen for yrkesskader i utgangspunktet vil være reglene i skadeserstatningsloven som er avgjørende. Dersom en annen løsning er uttrykkelig bestemt i yrkesskadeforsikringsloven, vil man riktignok måtte legge denne til grunn. Skadeserstatningsloven gjelder som nevnt kun dersom ikke annet er bestemt etter yrkesskadeforsikringsloven. Illustrerende i denne forbindelse er yrkesskadeforsikringsloven § 12 første ledd siste punktum. Her er det fastslått at det ikke er adgang til å kreve oppreisning for skade av ikke-økonomisk art etter yrkesskadeforsikringsloven, selv om det er adgang til dette etter skadeserstatningsloven § 3-5. I slike tilfeller må man altså følge løsningen i yrkesskadeforsikringsloven, nettopp fordi det er uttrykkelig regulert.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Skadeserstatningsloven kapittel 3 omhandler blant annet erstatning for skade på person. For utmåling ved yrkesskade vil det særlig være bestemmelsene inntatt i §§ 3-1, 3-2 og 3-4 som er aktuelle. Man ser riktignok kun hen til disse reglene dersom ikke annet følger av forskriften om standardisert erstatning. Denne er hjemlet i yrkesskadeforsikringsloven § 13 annet ledd og fastslår hvordan den nærmere beregningen av yrkesskadeforsikring skal skje. Forskriften regulerer både påførte og fremtidige utgifter, allerede lidt inntektstap og fremtidig inntektstap, samt ménerstatning. I tillegg angis nærmere hvordan de enkelte tapspostene skal utmåles.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

Lovteksten

§ 13. Erstatningsutmåling.

Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 kap. 3 gjelder så langt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov.

Kongen kan gi regler om utmålingen av erstatning etter loven.

Advokathjelp

Har du ytterligere spørsmål knyttet til hvordan de enkelte tapsposter skal utmåles, eller mer generelle spørsmål om yrkesskadeforsikring? Våre advokater tilbyr en gratis og uforpliktende første samtale. Ved eventuell videre bistand, er det verdt å merke seg at flere ordinære forsikringsordninger dekker utgifter til advokatbistand. Dette undersøker vi nærmere for deg ved behov. Kontakt oss på telefon, e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-13—anmodning-om-avklaring-av-visse-be/id451922/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!