Yrkesskadeforsikringsloven § 14

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 14 regulerer i hvilke tilfeller erstatningen kan settes ned eller falle bort som følge av arbeidstakerens medvirkning til den oppståtte skaden.


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 14 fastslår at erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven vil kunne settes ned eller falle helt bort på visse vilkår. Det gjelder dersom arbeidstakeren enten forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til at skaden oppstod.

Vilkåret om forsett vil være oppfylt dersom det kan påvises at arbeidstakeren med viten og vilje har opptrådt på en slik måte at han visste at skaden ville oppstå. Alternativt kan det være tale om grov uaktsomhet. Dette vil det typisk være tale om der det foreligger et markert avvik fra hvordan en normal oppegående person ville ha handlet i tilsvarende situasjon. Hvorvidt det er tale om forsett eller grov uaktsomhet må for øvrig avgjøres etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Videre fastslår bestemmelsen at eventuell medvirkning fra arbeidstakerens side likevel ikke skal innskrenke etterlattes rett til erstatning. Medfører skaden at arbeidstakeren dør, vil arbeidstakerens etterlatte altså ha krav på erstatning også i de tilfeller hvor arbeidstakeren anses for å ha medvirket til skaden.

Av bestemmelsens siste punktum følger det at skadeserstatningsloven § 5-1 gjelder så langt den passer. Det innebærer at de momenter som er oppstilt for avkortingsvurderingen i § 5-1 første ledd også kan hensyntas i en avkortingsvurdering etter yrkesskadeforsikringsloven § 14. Mer konkret kan atferden og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers vektlegges.

Også skadeserstatningsloven § 5-1 annet ledd gjelder tilsvarende. Det medfører at det vil kunne anses som medvirkning etter yrkesskadeforsikringsloven § 14 også dersom arbeidstakeren lar være å i rimelig utstrekning fjerne eller minske risikoen for skade, eller etter evne å begrense skaden. Fordi det er et krav om enten forsett eller grov uaktsomhet etter yrkesskadeforsikringsloven § 14, må det riktignok dreie seg om markerte avvik fra normal og forsvarlig handlemåte for at det skal anses som medvirkning.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90

https://www.advokat-teigstad.no/yrkesskade/

Rt-2000-1614, om reduksjon av erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven § 14

Lovteksten

§ 14. Medvirkning.

Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom arbeidstakeren forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden. Dette skal likevel ikke innskrenke etterlattes rett til erstatning. Skadeserstatningsloven § 5-1 gjelder tilsvarende så langt den passer.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til yrkesskadeforsikring generelt eller medvirkning til yrkesskade spesielt? Våre advokater hjelper deg gjerne! Kontakt oss på telefon eller via e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan også nå oss ved å bruke kontaktskjemaet under.

Les også om yrkesskadeforsikringsloven § 4.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://bora.uib.no/boraxmlui/bitstream/handle/1956/18501/70_JUS399_V18.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!