Yrkesskadeforsikringsloven § 15

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 15 regulerer foreldelse av erstatningskrav som en arbeidstaker har mot forsikringsgiveren. Bestemmelsen angir blant annet foreldelsesfristen, når fristen begynner å løpe, samt at den klarlegger forholdet til foreldelsesloven. 


Kort forklart

Første ledd

Yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd regulerer foreldelsesfristen og når denne begynner å løpe for krav på yrkesskadedekning. Bestemmelsen angir at en arbeidstakers krav på yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven mot en forsikringsgiver, vil foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren enten fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Utløpet av et kalenderår betyr 31. desember, slik at fristen vil begynne å løpe fra 1. januar året etter.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Med andre ord starter fristen å løpe enten fra det tidspunkt arbeidstakeren har positiv kunnskap om en skade eller sykdom som kan kreves dekket etter yrkesskadeforsikringsloven, eller fra det tidspunkt det foreligger holdepunkter som gjør at vedkommende har en oppfordring til å klarlegge forholdet. Dersom det går lengre tid enn tre år fra det år slik kunnskap eller oppfordring til nærmere undersøkelse foreligger før arbeidstakeren retter kravet mot forsikringsgiveren, vil kravet være foreldet. I dette ligger at man ikke under noen omstendigheter vil kunne få gjennomslag for et krav på yrkesskadedekning, kravet faller bort i sin helhet. Det er dermed en klar oppfordring til å rette erstatningskravet mot forsikringsgiveren så fort man er klar over skaden/sykdommen og muligheten for å få erstatning for denne.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd fastslår at de foreldelsesfristene som fremgår av forsikringsavtaleloven, samt foreldelsesloven § 9 ikke gjelder. Man kan altså ikke se hen til disse bestemmelser for å fastslå et krav på yrkesskadeerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er foreldet. Lovgrunnen bak bestemmelsen er at yrkesskadeforsikringen er ment å gi dekning for skader som typisk oppstår som følge av skjult påvirkning, det vil si skader/sykdommer som ikke viser seg umiddelbart. Dette gjelder eksempelvis asbest, løsemidler mv. Når det er mulighet for at sykdomssymptomene ikke viser seg før etter lengre tid, vil absolutte foreldelsesfrister kunne medføre et betydelig inngrep i skadelidtes beskyttelse. Dette unngår man ved at foreldelsesloven § 9 ikke gis anvendelse ved dekning av yrkesskader etter yrkesskadeforsikringsloven.

Videre fremgår det av bestemmelsen at de øvrige bestemmelsene i foreldelsesloven er anvendelige så langt de passer. Særlig praktiske regler i denne forbindelse er foreldelsesloven § 14 flg. om avbrudd av foreldelse. Disse bestemmelsene angir i hvilke tilfeller foreldelse avbrytes, eksempelvis ved rettslige skritt mot skyldneren, jf. § 14.

Tredje ledd

Tredje ledd inneholder en regel som gjør at foreldelse som utgangspunkt ikke kan inntre når forsikringsselskapet har et krav til behandling. Er et erstatningskrav rettidig meldt til forsikringsselskapet, det vil si innen utløpet av foreldelsesfristen, vil foreldelse bare kunne skje dersom selskapet gir skadelidte særskilt melding om at selskapet vil påberope seg at kravet er foreldet. I slike tilfeller vil foreldelse kunne inntreffe tidligst seks måneder etter at slik melding er gitt. Meldingen må for øvrig inneholde en angivelse av hvordan foreldelse avbrytes. Den kan meddeles skriftlig eller elektronisk til skadelidte, jf. forsikringsavtaleloven § 20-3 som gjelder tilsvarende. Etter tredje ledd siste punktum vil kravet om særskilt melding ikke gjelde i tilfeller hvor det er gått mer enn 10 år siden arbeidstakeren meldte kravet til forsikringsselskapet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90

Ot.prp.nr.44 (1997–1998) Om lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover, se særlig side 24

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

https://www.erstatning.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 15. Foreldelse.

Arbeidstakerens krav mot forsikringsgiveren etter loven foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

Foreldelsesfristene i forsikringsavtaleloven og foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 § 9 gjelder ikke. For øvrig gjelder reglene i foreldelsesloven så langt de passer.

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at arbeidstakeren har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 20-3 gjelder tilsvarende. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet.

Advokathjelp

Har du nærmere spørsmål vedrørende foreldelse av erstatningskrav ved yrkesskadeforsikring, eller spørsmål om yrkesskadeforsikring mer generelt? Våre advokater hjelper deg gjerne og tilbyr en gratis og uforpliktende første samtale. Ved eventuell videre bistand, er det for øvrig gode muligheter til å få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ulike forsikringsordninger. Dette sjekker vi for deg ved behov. Ta kontakt med oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like under.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

Ot.prp.nr.44 (1997–1998) Om lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!