Yrkesskadeforsikringsloven § 16

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 16 regulerer hvorvidt det er adgang til å fravike bestemmelsene i loven, altså lovens fravikelighet. 


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 16 fastslår at loven er ufravikelig. I dette ligger at det ikke kan inngås avtaler som begrenser arbeidstakerens rettigheter etter loven. Dette gjelder både i relasjonen mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og mellom en arbeidstaker og et forsikringsselskap. Slike avtaler er ulovlige og vil sees bort fra i sin helhet ved en eventuell tvist. Dette innebærer at dersom et forsikringsselskap opererer med vilkår som begrenser en arbeidstakers rettigheter etter yrkesskadeforsikringsloven, vil vilkårene kunne settes til side. En arbeidstaker har med andre ord krav på fullt vern av de rettigheter som oppstilles i yrkesskadeforsikringslovens øvrige bestemmelser. Verdt å merke seg er at bestemmelsen ikke er til hinder for at det avtales vilkår som gir arbeidstakeren bedre rett enn det vedkommende har etter loven.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

https://www.erstatning.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 16. Ufravikelighet.

Avtaler som begrenser arbeidstakeres rettigheter etter loven er ugyldige.

Advokathjelp

Har du nærmere spørsmål om adgangen til å fravike reglene i yrkesskadeforsikringsloven, eller spørsmål knyttet til yrkesskadeforsikring mer generelt? Våre advokater hjelper deg gjerne. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende første samtale. Skulle det bli aktuelt med videre bistand, er det for øvrig flere forsikringsordninger som dekker utgifter til advokathjelp. Dette kan vi enkelt sjekke opp for deg. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like under.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!