Yrkesskadeforsikringsloven § 17

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 17 regulerer lovgivers adgang til å gi nærmere saksbehandlingsregler om behandling og avgjørelse av tvister knyttet til saker om yrkesskadedekning. 


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 17 omhandler lovgivers adgang til å gi regler om behandling og avgjørelse av tvister mellom forsikringsgiver, forsikringstaker og/eller skadelidte. Det dreier seg altså om fullmakt til å gi saksbehandlingsregler for slike tilfeller. I tillegg gir bestemmelsen lovgiver fullmakt til å opprette en yrkesskadenemnd, og til å sette frister for søksmål om nemndas avgjørelse. Bestemmelsen har altså ingen direkte praktisk betydning for enkeltindividet og dets rettigheter vedrørende yrkesskadedekning. I følge forarbeidene til bestemmelsen er siktemålet med bestemmelsen at en slik fullmaktsadgang skal kunne fremme en hurtig saksbehandling uavhengig av trygdemyndighetenes avgjørelse.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

https://www.erstatning.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 17. Fullmakt til å gi saksbehandlingsregler.

Kongen kan gi regler om behandling og avgjørelse av tvister mellom forsikringsgiveren, forsikringstakeren og/eller skadelidte, herunder om opprettelse av en yrkesskadenemnd og om frist for søksmål om nemndas avgjørelse.

Advokathjelp

Er du usikker på om du har et krav etter yrkesskadeforsikringsloven? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende første samtale. Kontakt oss gjerne på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like under.

Les også hva det står i yrkesskadeforsikringsloven § 1.

Kilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!