Yrkesskadeforsikringsloven § 18

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 18 regulerer yrkesskadeforsikringslovens forhold til forsikringsavtaleloven. 


Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 18 fastslår at forsikringsavtaleloven vil komme til anvendelse i saker om yrkesskadeforsikring med mindre annet er bestemt direkte i loven, i medhold av loven, eller følger av lovens sammenheng/system. Dette innebærer at man vil kunne se hen til forsikringsavtaleloven sammen med yrkesskadeforsikringsloven for å avgjøre skadelidtes krav på yrkesskadedekning. Man sier gjerne at forsikringsavtaleloven utgjør bakgrunnsrett for yrkesskadeforsikringsordningen.

Forarbeidene presiserer at det med henvisning til forsikringsavtaleloven ikke er meningen å innføre begrensninger i arbeidstakerens rettigheter som ikke naturlig følger av sammenhengen i loven. Det er altså ikke meningen at anvendelsen av forsikringsavtaleloven skal innskrenke skadelidte arbeidstakers rettigheter. Lovene må altså sees i sammenheng og tilpasses hverandre i det enkelte tilfellet.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 90-91

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

https://www.erstatning.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 18. Forholdet til andre lover.

Forsikringsavtaleloven gjelder for yrkesskadeforsikringen dersom ikke annet er bestemt i eller i medhold av loven her eller går fram av sammenhengen.

Advokathjelp

Har du behov for vurdering av en sak knyttet til yrkesskadedekning? Våre advokater hjelper deg gjerne! Vi tilbyr en gratis og uforpliktende førstevurdering av saken. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet under.

Kilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!