Yrkesskadeforsikringsloven § 19

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven § 19 regulerer straff for arbeidsgiver for manglende overholdelse av yrkesskadeforsikringsloven § 3. 


Kort forklart

Etter yrkesskadeforsikringsloven § 19 vil forsettlig eller uaktsom overtredelse av yrkesskadeforsikringsloven § 3 straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. § 3 regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom som nevnt i lovens kapittel 3. § 19 fastslår at også den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten, og ikke har overholdt § 3, vil kunne idømmes en av disse straffereaksjonene.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Det må som nevnt være tale om forsettlig eller uaktsom overtredelse. Det er altså tilstrekkelig at det foreligger enten forsett eller uaktsomhet. Forsett foreligger dersom arbeidsgiver med viten og vilje ikke har tegnet forsikring etter § 3. Uaktsomhet foreligger dersom arbeidsgivers manglende tegning av forsikring utgjør et avvik fra hvordan en annen normal, oppegående person (arbeidsgiver) ville ha handlet i samme situasjon. Hvorvidt et av disse vilkårene er oppfylt beror for øvrig på en konkret vurdering av det enkelte saksforhold.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig side 91

https://www.erstatning.no/yrkesskade/

https://www.erstatning.no/yrkessykdom/

Lovteksten

§ 19. Straff.

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 3 straffes arbeidsgiveren eller den som i arbeidsgiverens sted leder virksomheten, med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Advokathjelp

Har du behov for bistand i sak som gjelder yrkesskadeerstatning? Våre advokater tilbyr en gratis og uforpliktende første samtale. Ved eventuell videre bistand, vil trolig ulike forsikringsordninger dekke utgiftene til advokathjelp. Dette sjekker vi enkelt opp for deg. Ta kontakt med oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!