Yrkesskadeforsikringsloven § 4

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven pålegger alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring til fordel for sine arbeidstakere til dekning av yrkesskade og yrkessykdom, jf. lovens § 3. Lovens § 4 gir nærmere krav til yrkesskadeforsikringen. 


Lovteksten

Yrkesskadeforsikringsloven § 4 stiller følgende krav til yrkesskadeforsikringen;

Yrkesskadeforsikringen skal tegnes i et forsikringsselskap eller i en forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper. Forsikringsgivere må godkjennes av Kongen. Kravet om godkjenning gjelder ikke for forsikringsgivere som har hovedsetet i en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og som er godkjent i sitt hjemland. Forsikringsvilkårene må meddeles Kongen før de anvendes.

Forsikringsvilkårene og annen nødvendig informasjon om forsikringsforholdet må foreligge på norsk. Forsikringsgivere skal motta og besvare henvendelser fra arbeidstakere om erstatning etter loven, på norsk. Arbeidstakeren kan kreve at erstatning etter loven utbetales i norsk valuta.

Yrkesskadeforsikringsloven skal i forholdet mellom forsikringsgiveren og forsikringstakeren anses som en ansvarsforsikring, selv om forsikringstakeren selv ikke er ansvarlig for de skader som dekkes av loven.

Forsikringsgivere som tilbyr forsikring etter loven, må være tilsluttet en forening av slike forsikringsgivere (Yrkesskadeforsikringsforeningen). Foreningen skal ha vedtekter som er godkjent av Kongen.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Kort forklart

Yrkesskadeforsikringsloven § 4 oppstiller, som nevnt, nærmere krav til yrkesskadeforsikringen. Bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens § 3, som pålegger alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring til fordel for sine arbeidstakere.

Første ledd

Utgangspunktet etter bestemmelsens første ledd er at arbeidsgivere er henvist til å tegne yrkesskadeforsikring hos forsikringsselskap/forsikringspool som er offentlig godkjent. Den obligatoriske forsikringen etter lovens § 3 første ledd skal dermed tegnes hos en godkjent forsikringsgiver. Dette følger av første ledd annet punktum, som slår fast at forsikringsgivere og forsikringsvilkår må godkjennes av Kongen.

Forsikringsgiveren kan være et «forsikringsselskap» eller «forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper». En slik forsikringspool er en selvstendig juridisk person, som kan brukes av og ha som medlemmer selskap som selv kan tilby yrkesskadeforsikring i Norge. Det presiseres i forarbeidene at poenget er at arbeidsgivere og forsikringsselskaper bør kunne stå mest mulig fritt i organiseringen av forsikringsordningen. Foruten norske forsikringsselskaper, kan også utenlandske forsikringsselskaper benyttes forutsatt at de har hovedsetet innen EU eller EØS.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd oppstiller krav om norsk språk og regler om norsk valuta. Kravet om norsk språk betyr at «forsikringsvilkårene og annen nødvendig informasjon om forsikringsforholdet må foreligge på norsk» og at all  korrespondanse skal foregå på norsk. Kravet om norsk valuta innebærer at arbeidstakere kan kreve at erstatning etter loven utbetales i norsk valuta. Annet ledd knesetter dermed prinsippet om at alle forsikringsselskaper må tilby de aktuelle tjenestene på norsk.

Tredje ledd

I forarbeidene presiseres at det yrkesskadeforsikringen ikke er en ansvarsforsikring i den vanlige betydningen av ordet, herunder at den ikke dekker erstatningsansvar for forsikringstakeren. Arbeidstakeren kan følgelig kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet, uten at arbeidsgiveren er personlig ansvarlig. Dette er bakgrunnen for tredje ledd, hvor det fremgår at yrkesskadeforsikringen i forholdet mellom forsikringsgiveren og forsikringstakeren skal anses som en «ansvarsforsikring». Dette gjelder selv om forsikringstakeren, herunder arbeidsgiveren, ikke selv er ansvarlig for de skader som dekkes av loven.

Fjerde ledd

Bestemmelsens fjerde ledd oppstiller krav om at forsikringsgivere som tilbyr forsikring etter loven, må være tilsluttet en forening av slike forsikringsgivere (Yrkesskadeforsikringsforeningen). Bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens § 7, som bestemmer at alle forsikringsgivere vil være solidarisk ansvarlige ved skade på uforsikret arbeidstaker. For å bøte på dette, har de forsikringsselskap som gir yrkesskadeforsikring dannet et fellesskap kalt Yrkesskadeforsikringsforeningen. Denne foreningen er blitt et viktig redskap for å gjennomføre solidaransvarsordningen i praksis. Dermed ble foreningsordningen lovfestet, med krav om obligatorisk medlemskap.

Les også om yrkesskadeforsikringsloven § 16.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-3/id383886/?ch=2

Advokathjelp

Har du spørsmål om gjeldende forsikringsordning, eller lurer du på om du har et krav etter yrkesskadeforsikringsloven? Våre erfarne erstatningsadvokater hjelper deg. Ta kontakt for en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Du kan kontakte oss per telefon eller e-post, eller du kan benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Les mer om yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser her.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!