Yrkesskadeforsikringsloven § 6 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven 6

Yrkesskadeforsikringsloven § 6 regulerer tilfellene ved opphør av en forsikringsavtale. Etter bestemmelsen vil forsikringsgiveren fortsatt stå ansvarlig, til tross for at forsikringsavtalen opphører. Dette gjelder likevel bare senest fire måneder etter at avtalen opphører.

Lovteksten

§ 6. Opphør av en forsikringsavtale.

Opphører en forsikringsavtale å gjelde svarer forsikringsgiveren likevel inntil ny forsikringsavtale trer i kraft. Forsikringsgiverens ansvar faller likevel bort senest fire måneder etter opphøret av avtalen.

Forsikringsgiveren skal i betalingsvarsel eller oppsigelse gjøre arbeidsgiveren kjent med de følger som manglende forsikring kan ha.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Når arbeidstaker står uten forsikringsavtale

En yrkesskade kan være personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. Bestemmelsen regulerer for de tilfellene der en arbeidstaker står uten forsikringsavtale. I tidsrommet der arbeidstakeren står uten forsikringsavtale, er vedkommende spesielt utsatt dersom en yrkesskade skulle forekomme. Derfor er det lovfestet at tidligere forsikringsgiver likevel skal stå ansvarlig i dette tidsrommet.

Første ledd

Etter bestemmelsens første ledd vil en forsikringsavtale som er opphørt likevel fortsette å gjelde frem til en ny forsikringsavtale trer i kraft. Imidlertid presiseres det i bestemmelsens andre punktum at dette maksimalt gjelder de første fire månedene etter at avtalen har opphørt. Hensynet bak bestemmelsen er å beskytte arbeidstaker. Det uttales blant annet i forarbeidene at:

«Det er (…) viktig å hindre at forsikringsdekningen faller bort på kort varsel. Dette er bakgrunnen for bestemmelsen i første ledd

Andre ledd

Yrkesskadeforsikringsloven § 6 andre ledd er en såkalt ordensregel. Av den fremgår at forsikringsgiveren skal gjøre arbeidsgiveren kjent med de konsekvenser manglende forsikring kan ha. Hensynet bak denne bestemmelsen er også å beskytte arbeidstakeren.

Bestemmelsen pålegger forsikringsgiveren å informere om eventuelle sanksjoner i betalingsvarsel eller oppsigelse. Regelen vil imidlertid bare være effektiv der arbeidsgiveren i utgangspunktet har tegnet forsikring. Dette understrekes også i forarbeidene, der det uttales: «For at den foreslåtte reformen skal fungere tilfredsstillende, er det viktig at pålegget om å tegne forsikring følges av bedriftene».

Advokathjelp

Dersom du er i en situasjon som omfattes av bestemmelsen her, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Eventuelt kan du henvende deg per e-post. Det er hensiktsmessig om du gjør kort rede for det relevante hendelsesforløpet i din sak. Våre advokater kan blant annet bidra ved å kommunisere med eventuell tidligere forsikringsgiver, og hjelpe deg på veien videre. I mange av tilfellene som gjelder yrkesskader, vil advokatkostnadene eller deler av de bli dekket av forsikringsselskapet.

Kilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!