Yrkesskadeforsikringsloven § 8

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet yrkesskadeforsikringsloven 8

Yrkesskadeforsikringsloven regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne forsikring til fordel for sine arbeidstakere. Lovens § 8 oppstiller regler om arbeidsgivers personlige ansvar samt regler om regress. 


Lovteksten

Yrkesskadeforsikringsloven § 8 bestemmer følgende;

Arbeidsgiveren hefter ikke overfor arbeidstakeren for krav etter loven. Arbeidstakeren kan likevel kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler for skader eller sykdommer som ikke går inn under loven.

Forsikringsgiveren kan kreve regress hos en arbeidsgiver som forsettlig har voldt skaden eller sykdommen. Regressadgangen omfatter også refusjon til folketrygden. Når forsikringsgiverne i fellesskap har utbetalt erstatning etter reglene i § 7, kan de kreve regress hos den uforsikrede arbeidsgiveren uten hensyn til skyld.

Kan arbeidstakeren etter alminnelige erstatningsregler kreve at en tredjeperson erstatter tap som omfattes av loven, inntrer forsikringsgiveren i arbeidstakerens rett overfor denne tredjepersonen

Kort fortalt

Første ledd

Bestemmelsens første ledd regulerer arbeidsgiverens personlige ansvar overfor arbeidstaker. I første punktum slås det fast at arbeidsgiver «hefter ikke overfor arbeidstakeren for krav etter loven». Uttrykket «krav etter loven» peker på krav på dekning for slik skade som går inn under § 11. Arbeidsgiver er overfor arbeidstaker fritatt for slike krav som kan kreves dekket etter loven. Dette betyr at når lovens vilkår er oppfylt, kan arbeidstaker kun kreve erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Det presiseres i forarbeidene at arbeidstaker ikke i noe tilfelle kan velge mellom forsikringsgiveren og arbeidsgiveren. Regelen er begrunnet i ønsket om å forebygge konflikter på arbeidsplassen.

Arbeidsgiveren kan imidlertid være ansvarlig for skade som ikke omfattes av loven, herunder for skader som ikke går under § 11. Etter første ledd annet punktum kan arbeidstakeren kreve erstatning av arbeidsgiveren i disse tilfellene, hvorav arbeidsgiver kan være ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Dette vil være a) skader og sykdommer som ikke skyldes arbeidsulykke, b) skader og sykdommer som ikke er likestilt med yrkesskade i medhold av folketrygdloven § 13-4, og c) annen skade og sykdom som ikke skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, jf. lovens § 11.

Andre ledd

Bestemmelsens andre ledd oppstiller regler om regress. Etter første punktum kan forsikringsgiveren kreve regress hos en arbeidsgiver som «forsettlig har voldt skaden eller sykdommen». Til tross for at arbeidsgiveren er fri for ansvar overfor skadelidte for skade som går inn under § 11, har arbeidsgiver et generelt regressansvar overfor forsikringsselskapet dersom skaden eller sykdommen er voldt forsettlig. Tilsvarende kan forsikringsgivere som i fellesskap har utbetalt erstatning etter regelen § 7, kreve regress hos en uforsikret arbeidsgiver uten hensyn til skyld, jf. annet punktum. Regressretten etter annet punktum gjelder uavhengig av skyld hos arbeidsgiver i motsetning

Tredje ledd

Tredje ledd regulerer forsikringsgiverens regressrett mot ansvarlige tredjepersoner. Dersom arbeidstaker etter alminnelige erstatningsregler kan kreve at en tredjeperson erstatter tap som omfattes av loven, vil forsikringsgiveren inntre i arbeidstakerens rett overfor denne tredjepersonen. Høyesterett har slått fast at uttrykket «tredjeperson» peker på andre enn den som var skadelidtes arbeidsgiver på konstateringstidspunktet etter lovens § 5, jf. Rt.2007.1415 avsnitt 57.  Det presiseres i forarbeidene at uttrykket «tredjeperson» ikke er ment til å avskjære regress mot et annet forsikringsselskap.

Det er verdt å presisere at dersom skaden går inn under loven, samtidig som den også går inn under tredjemanns ansvar, vil arbeidstaker fritt kunne velge hvem han vil kreve erstatning fra.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989)

Rt.2007.1415

Les mer om yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser her.

Advokathjelp

Våre erfarne erstatningsadvokater bistår klienter med erstatningsspørsmål over hele landet. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du har et krav etter yrkesskadeforsikringsloven, eller har spørsmål om gjeldende forsikringsordninger. Vi kan bistå med en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!