Yrkesskadeforsikringsloven § 9

En erfaren erstatningsadvokat diskuterer med klienten sin en sak som handler om yrkesskadeforsikringsloven 9

Yrkesskadeforsikringsloven regulerer arbeidsgivers plikt til å tegne forsikring til fordel for sine ansatte til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Lovens § 9 gir regler om registreringsplikt og innsynsrett. 


Lovteksten

Yrkesskadeforsikringsloven § 9 lyder som følger;

Forsikringsgiverne skal registrere krav som følge av yrkesskade og yrkessykdom. Offentlige myndigheter, arbeidstakere- og arbeidsgiverorganisasjoner kan kreve innsyn i registeret for bruk i skadeforebyggende arbeid. Kongen kan gi nærmere regler om registreringen, herunder om at opplysninger av personlig karakter ikke skal registreres, og om taushetsplikt overfor andre enn dem som etter annet punktum har innsynsrett.

Kort fortalt

Første ledd første punktum

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven § 9 første punktum at forsikringsgiverne, herunder de forsikringsgivere som tilbyr yrkesskadeforsikring etter loven, skal «registrere krav som følge av yrkesskade og yrkessykdom». Bestemmelsens første punktum pålegger dermed forsikringsgiverne å registrere alle krav som følge av yrkesskade og yrkessykdom. Plikten gjelder registrering av «krav som følge av (…)», herunder krav som kommer inn til forsikringsgiverne, også krav som ikke fører frem.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Det er presisert i forarbeidene at registreringsplikten er utsalg av et grunnsyn om å forebygge skade på arbeidsplassen. Ved at alle skadetilfeller og krav som følge av dette skal registreres, kan det bygges opp kunnskap på området som kan benyttes i forebyggende arbeid. Formålet med å bestemmelsen er følgelig at statistikk over yrkesskadene skal være tilgjengelige til bruk i skadeforebyggende arbeid. For å nå dette formålet må registeret utformes slik at man enkelt kan få ut statistikk som viser hvilke problemer som er knyttet til arbeidsmiljøet og hvordan man best kan løse dem, jf. forarbeidene. Det ligger i dette at registeret bør blant annet inneholde opplysninger om hvor skadelidte var ansatt da skaden skjedde og hvilken type skade det er tale om.

Det er verdt å nevne at forsømmelse av registreringsplikten visstnok er uten rettsvirkninger, herunder ikke sanksjonert med straff.

Første ledd annet punktum

Bestemmelsens annet punktum gir regler om hvem som skal ha innsynsrett i registeret. De som har rett til innsyn er «offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner». Hva gjelder offentlige myndigheter, vil det i praksis først og fremst være Arbeidstilsynet som krever innsyn. Det følger av forarbeidene at Justisdepartementet antar at det kan ha en positiv skadeforebyggende effekt om også arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner kan kreve innsyn.

Det følger av ordlyden at innsynsretten ikke går lenger enn til å få kunnskap til bruk i «skadeforebyggende virksomhet». Innsynsretten er dermed begrenset til den informasjon som kan nyttes til slik skadeforebyggende virksomhet.

Første ledd tredje punktum

Tredje punktum bestemmer at Kongen kan gi nærmere regler om registreringen, herunder om at opplysninger av personlig karakter ikke skal registreres, og om taushetsplikt overfor andre enn dem som etter annet punktum har innsynsrett. Slike regler er gitt i forskrift til lov om yrkesskadeforsikring.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, se særlig s. 88

Les mer om yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser her.

Advokathjelp

Har du spørsmål om gjeldende forsikringsordninger, eller lurer du på om du har et erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven? Ta kontakt med våre erfarne erstatningsadvokater. Vi vil bistå deg med en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!